Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.243 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2024 r.

USTAWA
z dnia 19 grudnia 2014 r.
o rybołówstwie morskim 1

Przepisy ogólne

1. 
Ustawa określa zasady wykonywania rybołówstwa morskiego oraz tryb postępowania, w tym zakres zadań i właściwość organów, w sprawach:
1)
nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego;
2)
racjonalnego wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza;
3)
nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.
2. 
Przepisy ustawy stosuje się do:
1)
właścicieli, armatorów i kapitanów statków rybackich o polskiej przynależności, wykonujących rybołówstwo morskie tymi statkami na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami tych obszarów;
2)
armatorów oraz kapitanów statków rybackich o obcej przynależności, wykonujących rybołówstwo komercyjne w wyłącznej strefie ekonomicznej;
3)
kapitanów statków rybackich o obcej przynależności wwożących na obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej świeże lub przetworzone organizmy morskie;
4)
osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:
a)
prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej połowy organizmów morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego,
b)
wykonują na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej rybołówstwo rekreacyjne,
c)
prowadzą na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie,
d)
wprowadzają do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszą na tych obszarach organizmy morskie gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo.
3. 
Przepisy ustawy stosuje się również do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zajmują się obrotem produktami rybołówstwa, w zakresie dotyczącym danych gromadzonych w rejestrze naruszeń, o którym mowa w art. 80 ust. 1.
1. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)
dzień połowowy - okres, w którym statek rybacki może przebywać poza portem w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego, nie dłuższy niż 24 godziny;
2)
historyczna baza połowowa - udokumentowane, na podstawie dzienników połowowych albo raportów połowowych, przez armatora statku rybackiego:
a)
wykorzystanie przyznanych mu w specjalnym zezwoleniu połowowym kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich lub
b)
wydawanie lub wystawianie na określonym obszarze narzędzi połowowych przeznaczonych do połowu danego gatunku organizmów morskich

- danym statkiem rybackim wpisanym do rejestru statków rybackich albo statkiem rybackim, który został wpisany do rejestru statków rybackich w jego miejsce;

3)
indywidualna kwota połowowa - maksymalną liczbę sztuk lub masę danego gatunku organizmów morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorowi na statek rybacki do odłowienia w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na ten statek;
4)
instytut badawczy - instytut badawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych ((Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672);
5)
instytut naukowy - instytut naukowy, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796);
6)
licencja - licencję połowową w rozumieniu art. 4 pkt 9 rozporządzenia nr 1224/2009;
7)
ogólna kwota połowowa - maksymalną liczbę sztuk lub masę organizmów morskich danego gatunku:
a)
przyznawaną Rzeczypospolitej Polskiej do odłowienia w danym okresie na określonym obszarze, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi przyznawania poszczególnym państwom członkowskim Unii Europejskiej uprawnień do połowów poszczególnych gatunków organizmów morskich,
b)
określaną na dany rok kalendarzowy przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa do odłowienia na określonym obszarze;
8)
organizmy morskie - ryby morskie, słodkowodne i dwuśrodowiskowe oraz pozostałe organizmy żyjące w wodach morskich, w tym ssaki morskie;
9)
połowy ukierunkowane - połowy prowadzone w celu pozyskiwania określonych gatunków organizmów morskich przy użyciu technik lub narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów tych gatunków;
10)
ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego - wprowadzenie do wykonywania rybołówstwa komercyjnego statku rybackiego uprzednio wycofanego z wykonywania tego rybołówstwa bez zastosowania pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej;
11)
przeładunek - przeładunek w rozumieniu art. 4 pkt 16 rozporządzenia nr 1224/2009;
12)
rozporządzenie nr 2017/1130 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1130 z dnia 14 czerwca 2017 r. określające parametry statków rybackich (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 1);
13)
rozporządzenie nr 2017/218 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie unijnego rejestru floty rybackiej (Dz. Urz. UE L 34 z 09.02.2017, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 209 z 12.08.2017, str. 56);
14)
rozporządzenie nr 812/2004 - rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.04.2004, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91);
15)
rozporządzenie nr 708/2007 - rozporządzenie Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z późn. zm.);
16)
rozporządzenie nr 1005/2008 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.);
17)
rozporządzenie nr 1224/2009 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.);
18)
rozporządzenie nr 404/2011 - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.);
19)
rozporządzenie nr 1380/2013 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.);
20)
rybołówstwo komercyjne - połów organizmów morskich w celach zarobkowych;
21)
rybołówstwo morskie - rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, a także zarybianie oraz chów lub hodowla organizmów morskich, wprowadzanie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich gatunków obcych lub organizmów morskich niewystępujących miejscowo, w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia nr 708/2007;
22)
rybołówstwo rekreacyjne - połów organizmów morskich prowadzony w celach rekreacyjnych lub podczas zawodów sportowych;
23)
specjalne zezwolenie połowowe - przyznawane armatorowi statku rybackiego upoważnienie do połowów w rozumieniu art. 4 pkt 10 rozporządzenia nr 1224/2009;
24)
uznana organizacja klasyfikacyjna - uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2023 r. poz. 1666 i 2005);
25)
uznana organizacja producentów - organizację producentów, o której mowa w art. 6 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1, z późn. zm.), uznaną przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w trybie przepisów o rynku rybnym;
26)
wspólna kwota połowowa - kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich wyodrębnioną w ramach podziału ogólnej kwoty połowowej, przyznawaną armatorom statków rybackich do odłowienia bez podziału na poszczególne statki rybackie;
27)
wyładunek - wyładunek w rozumieniu art. 4 pkt 22 rozporządzenia nr 1224/2009;
28)
(uchylony);
29)
zdolność połowowa - zdolność połowową w rozumieniu art. 4 pkt 24 rozporządzenia nr 1380/2013.
2. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym lub wyłącznej strefie ekonomicznej - należy przez to rozumieć odpowiednio obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej, morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne lub wyłączną strefę ekonomiczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 960, 1688 i 2029).

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, granice między wodami morskimi a wodami śródlądowymi do celów wykonywania rybołówstwa morskiego, mając na względzie zróżnicowanie metod zarządzania żywymi zasobami morza i wód śródlądowych.

W sprawach dotyczących wykonywania rybołówstwa morskiego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Zabrania się:

1)
niszczenia tarlisk, ikry oraz narybku;
2)
używania przy prowadzeniu połowów organizmów morskich materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie;
3)
wydawania lub wystawiania narzędzi połowowych w taki sposób lub w takim miejscu, aby:
a)
powodowały uszkodzenia innych narzędzi połowowych lub
b)
utrudniały prowadzenie połowów organizmów morskich.
1. 
Zabrania się naruszania narzędzi połowowych stanowiących własność osoby trzeciej, chyba że jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej, bezpieczeństwo żeglugi oraz na potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego.
2. 
Narzędzia połowowe używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej oznakowuje się oznaką rybacką statku rybackiego, z którego narzędzia te są wydawane lub wystawiane.
3. 
Oznakowania narzędzi połowowych, o których mowa w ust. 2, dokonuje armator statku rybackiego, z którego narzędzia te są wydawane lub wystawiane.
4. 
Narzędzia połowowe wydane lub wystawione na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, które nie są oznakowane, uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się własności.
5. 
Narzędzia połowowe, o których mowa w ust. 4, przekazuje się dyrektorowi urzędu morskiego właściwemu ze względu na miejsce znalezienia tych narzędzi.
6. 
Organizmy morskie znajdujące się w narzędziach połowowych, o których mowa w ust. 4, nadające się do spożycia Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przekazuje nieodpłatnie placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), albo sprzedaje w trybie właściwym dla sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu przewidzianym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505 i 2760).
7. 
Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży, o której mowa w ust. 6, stanowią dochód budżetu państwa i są przekazywane na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Rybołówstwo komercyjne

Przepisy ogólne

Rybołówstwo komercyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być wykonywane przez armatora, którego siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na tym terytorium, wyłącznie statkami o polskiej przynależności w rozumieniu art. 10 § 1 Kodeksu morskiego.

1. 
Rybołówstwo komercyjne może być wykonywane przez armatora, o którym mowa w art. 7, przy użyciu statku wpisanego do rejestru statków rybackich, zwanego dalej "statkiem rybackim", na który:
1)
została wydana licencja;
2)
zostało wydane specjalne zezwolenie połowowe.
2. 
Armator statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać rybołówstwo komercyjne bez użycia tego statku, w przypadku prowadzenia połowów spod lodu w ramach wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego.
1. 
Wyodrębnia się następujące segmenty floty obejmujące statki rybackie, przy użyciu których prowadzi się rybołówstwo komercyjne:
1)
na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, o długości całkowitej nie mniejszej niż 5 m;
2)
na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi wyznaczonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 - o długości całkowitej do 12,00 m;
3)
na obszarach morskich innych niż wymienione w pkt 1 i 2.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, podsegmenty w ramach segmentów floty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3, uwzględniając długość całkowitą statków rybackich lub zdolność połowową statków rybackich lub parametry techniczne statków rybackich lub rodzaj wykonywanego przy ich użyciu rybołówstwa komercyjnego, mając na uwadze dostosowanie floty do dostępnych możliwości połowowych, a także racjonalną i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej "WPR", określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2:

1)
wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub
2)
obszary wyłączone z wykonywania tego rybołówstwa na stałe lub na czas określony, lub
3)
szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
a)
rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,
b)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które mogą być wystawiane jednocześnie na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2,
c)
sposób prowadzenia połowów,
d)
sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi zgłoszenia do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego,
f)
szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych,
g)
miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich

- mając na względzie efektywne wykorzystywanie narzędzi połowowych oraz ochronę żywych zasobów morza.

(uchylony).

Zabrania się:

1)
prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku organizmów morskich:
a)
którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana,
b)
dla którego został wprowadzony zakaz połowów,
c)
którego wspólna kwota połowowa została wyczerpana;
2)
wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
narzędziami połowowymi, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na określonym obszarze zabronione,
b)
organizmów morskich:
które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych,
które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych,
gatunku, dla którego został wprowadzony zakaz połowów ukierunkowanych lub zakaz połowów w danym okresie lub na danym obszarze,
c)
na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
d)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, statkiem rybackim o długości całkowitej przekraczającej 12 m,
e)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, statkiem rybackim o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW,
f)
bez zgody ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o której mowa w art. 69 ust. 8;
3)
podczas prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
wyładowywania na ląd, wprowadzania do obrotu, magazynowania, transportu lub przeładunku w morzu organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim,
b)
wydawania lub wystawiania nieoznakowanych narzędzi połowowych;
4)
przyłowu gatunku organizmów morskich, którego wyodrębniona na podstawie art. 44 ust. 3 kwota połowowa została wyczerpana.

Rejestr statków rybackich i oznaka rybacka

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi rejestr statków rybackich, zwany dalej "rejestrem", i jest właściwy w sprawach dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, a także realizuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej związane z prowadzeniem rejestru.
2. 
Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.
3. 
Rejestr zawiera:
1)
dane określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218;
2)
poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku rybackiego lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;
3)
numer IMO statku rybackiego nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), jeżeli został nadany;
4)
określenie szerokości i największego dopuszczalnego zanurzenia statku rybackiego;
5)
określenie typu, numeru seryjnego i roku zamontowania silnika głównego i pomocniczego statku rybackiego;
6)
określenie segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1, do którego należy statek;
7)
określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych wystawianych lub wydawanych ze statku rybackiego.
4. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i prokuraturom, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.
4a. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w drodze teletransmisji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji jego ustawowych zadań oraz jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej będąca odbiorcą danych spełnia łącznie następujące warunki:
1)
posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w rejestrze, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2)
posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
specyfika lub zakres wykonywanych zadań uzasadnia takie udostępnienie.
5. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się także na wniosek podmiotu, którego one dotyczą.
1. 
W sprawach dotyczących dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, wydaje się decyzje.
2. 
Decyzje dotyczące dokonania wpisu statku do rejestru są wydawane na wniosek właściciela statku.
3. 
Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela statku;
2)
oznakę rybacką oraz nazwę statku, a także poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;
3)
numer, o którym mowa w wierszu 2 w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218, zwany dalej "numerem CFR", jeżeli został nadany;
4)
dane określone w wierszach 1, 3, 7, 8, 10, 17-28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 46, 48, 50 i 51 w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218;
5)
określenie obszarów prowadzenia połowu, o których mowa w art. 9 ust. 1;
6)
określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych, które będą wystawiane lub wydawane z tego statku;
7)
informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić wpis statku do rejestru, oraz informację o wielkości tej zdolności;
8)
informację, czy statek jest wyposażony w urządzenie:
a)
satelitarnego systemu monitorowania statków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009,
b)
elektronicznego systemu raportowania połowów,
c)
systemu automatycznej identyfikacji, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1224/2009;
9)
oznakę rybacką wycofanego statku rybackiego, w miejsce którego ma nastąpić wpis statku do rejestru.
4. 
W przypadku postępowania dotyczącego dokonania wpisu do rejestru statku nieposiadającego numeru CFR, minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając decyzję o wpisie statku do rejestru, nadaje numer CFR w sposób określony w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218.
5. 
Do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim:
a)
certyfikat zgodności statku rybackiego albo
b)
kartę bezpieczeństwa "Ł" albo
c)
kartę bezpieczeństwa, oraz
d)
certyfikat zwolnienia statku rybackiego, jeżeli został wydany;
2)
dokumenty, o których mowa w przepisach Kodeksu morskiego:
a)
międzynarodowe świadectwo pomiarowe albo świadectwo pomiarowe oraz
b)
certyfikat okrętowy albo postanowienie izby morskiej w sprawach rejestrowych, albo dokument rejestracyjny statku, oraz
c)
decyzję dyrektora urzędu morskiego o zatwierdzeniu nazwy statku, jeżeli statkowi nadano nazwę;
3)
dokumenty wydane przez uznaną organizację klasyfikacyjną potwierdzające zdolność lub przystosowanie statku do określonego używania zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi tej organizacji:
a)
świadectwo klasy albo
b)
tymczasowe świadectwo klasy, albo
c)
świadectwo klasy łodzi, albo
d)
tymczasowe świadectwo klasy łodzi, albo
e)
orzeczenie techniczne o zdatności do pływania

- oraz świadectwo urządzeń maszynowych albo tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych;

4)
pozwolenie radiowe na używanie stacji statkowej w służbie radiotelekomunikacji morskiej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2024 r. poz. 34);
5)
dokument, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 2017/1130, o ile właściciel statku posiada taki dokument, albo inny równoważny dokument potwierdzający dzień wprowadzenia statku do eksploatacji.
6. 
Właściciel statku może dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dokumenty będące odpowiednikami dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 3, jeżeli zostały wystawione przez inne niż polskie instytucje lub organy uprawnione do ich wystawienia.
7. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, składa się w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
8. 
Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru oraz wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania wpisu statku do rejestru, jeżeli:

1)
wpis spowodowałby przekroczenie indywidualnej zdolności połowowej, którą dysponuje właściciel tego statku lub
2)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w ramach zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku, gdy wpis dotyczy statku, który miałby zostać wpisany do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, lub
3)
(uchylony);
4)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru, a statek ten został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, zwanej dalej "pomocą publiczną", lub
5)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW, lub
6)
właściciel statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m, lub
7)
statek ten znajduje się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008.
1. 
Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się:
1)
na wniosek właściciela statku rybackiego albo
2)
z urzędu, w przypadku:
a)
gdy wydana została decyzja o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1,
b)
gdy decyzja o cofnięciu albo zawieszeniu licencji stała się ostateczna,
c)
upływu okresu zawieszenia licencji,
d)
zmiany danych w zakresie głównego narzędzia połowowego i dodatkowych narzędzi połowowych, określonych w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218.
2. 
Właściciel statku rybackiego jest obowiązany złożyć do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze, w zakresie danych, o których mowa w art. 13 ust. 3, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniającej dokonanie tej zmiany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:
1)
zaistnienia danej okoliczności lub
2)
wydania dokumentu, o którym mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6.
1. 
Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze zawiera dane, których dotyczy zmiana, a w przypadku wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego - okoliczności uzasadniające wycofanie.
1a. 
W przypadku gdy zmiana wpisu w rejestrze dotyczy:
1)
zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaje się informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić zmiana wpisu w rejestrze, oraz informację o wielkości tej zdolności połowowej;
2)
ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaje się:
a)
informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, oraz o wielkości tej zdolności połowowej,
b)
oznakę rybacką wycofanego statku rybackiego, w miejsce którego ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
2. 
Do wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6, potwierdzające dane, których dotyczy zmiana, lub
2)
dokument potwierdzający zakres wykonanej modernizacji na statku rybackim oraz informację o zmianie zdolności połowowej tego statku, lub
3)
dokument, o którym mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 - w przypadku zmiany polegającej na ponownym wprowadzeniu statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania zmiany wpisu w rejestrze, gdy:

1)
zmiana wpisu dotyczy:
a)
zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego - jeżeli na dzień złożenia wniosku właściciel statku rybackiego nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową,
b)
ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, jeżeli:
właściciel statku nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w ramach indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku gdy zmiana wpisu dotyczy statku rybackiego wprowadzanego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,
statek został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m,
c)
wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej - jeżeli właściciel tego statku zwiększył zdolność połowową statku z wykorzystaniem dodatkowej zdolności połowowej w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji w sprawie dokonania zmiany w rejestrze w zakresie zwiększenia zdolności połowowej statku w ramach przyznanej dodatkowej zdolności połowowej,
d)
narzędzi połowowych ciągnionych - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, w terminie 5 lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze związanego z wydaniem decyzji o przyznaniu tej zdolności połowowej,
e)
wprowadzenia statku rybackiego do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1:
pkt 1, jeżeli długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW lub
pkt 2, jeżeli długość całkowita tego statku przekracza 12 m;
2)
przedmiotem zmiany wpisu dotyczącego modernizacji statku rybackiego nie będzie, w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW, doprowadzenie do posiadania przez ten statek długości całkowitej wynoszącej co najmniej 5 m oraz mocy silnika głównego wynoszącej co najmniej 15 kW;
3)
przedmiotem zmiany wpisu będzie, w przypadku statku rybackiego znajdującego się w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, zwiększenie długości całkowitej tego statku powyżej 12 m;
4)
(uchylony).
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa uznaje, w drodze decyzji, statek rybacki za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
1)
na wniosek właściciela statku albo
2)
z urzędu, jeżeli:
a)
upłynęły 3 lata od dnia dokonania ostatniego wyładunku albo przeładunku organizmów morskich złowionych przy użyciu tego statku, potwierdzonego deklaracją przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo deklaracją wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia,
b)
statek rybacki zatonął, zaginął lub w inny sposób został utracony,
c)
statek rybacki utracił polską przynależność.
2. 
W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, cofa się prawo do dysponowania indywidualną zdolnością połowową statku rybackiego uznanego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
3. 
Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
1. 
Statek rybacki, przy użyciu którego wykonuje się rybołówstwo komercyjne, powinien być oznakowany oznaką rybacką.
2. 
Oznakę rybacką stanowi trzyliterowy skrót nazwy portu macierzystego statku oraz, po myślniku, kolejny numer w spisie oznak rybackich, prowadzonym dla danego portu przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego nadaje, na wniosek właściciela statku, oznakę rybacką przez dokonanie przy kolejnym numerze w spisie oznak rybackich wpisu imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu właściciela statku oraz trzyliterowego skrótu nazwy portu macierzystego tego statku wskazanego przez jego właściciela.
4. 
Właściciel statku dokonuje oznakowania statku oznaką rybacką, w sposób określony w art. 6 rozporządzenia nr 404/2011.
5. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie wydaje z urzędu zaświadczenie o nadaniu oznaki rybackiej.

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wykreśla oznakę rybacką ze spisu oznak rybackich:

1)
na wniosek właściciela statku rybackiego albo
2)
z urzędu, w przypadku gdy:
a)
statek rybacki, któremu została nadana oznaka rybacka, został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej albo
b)
po upływie 12 miesięcy od dnia nadania oznaki rybackiej nie został złożony wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru albo o dokonanie zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze.

Zdolność połowowa

1. 
Właściciel statku rybackiego dysponuje indywidualną zdolnością połowową.
2. 
Indywidualna zdolność połowowa stanowi sumę wielkości:
1)
zdolności połowowej statku rybackiego lub
2)
zdolności połowowej statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej albo
b)
z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b albo c, lub
3)
zdolności połowowej stanowiącej różnicę między:
a)
zdolnością połowową statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej, a zdolnością połowową statku rybackiego, który został wpisany do rejestru w ramach zdolności połowowej pozostałej po wycofanym statku, albo
b)
zdolnością połowową statku rybackiego przed dokonaniem jej zmniejszenia a zdolnością połowową tego statku po dokonaniu tego zmniejszenia, lub
4)
zdolności połowowej, która została przyznana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w ramach podziału dodatkowej zdolności połowowej, lub
5)
zdolności połowowej, która została przekazana przez właściciela innego statku rybackiego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach przyznawania zdolności połowowej pozostałej w wyniku wydania decyzji:
1)
o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a,
2)
o której mowa w art. 29 ust. 2,
3)
o której mowa w art. 32

- zwanej dalej "dodatkową zdolnością połowową".

2. 
Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana, w drodze decyzji, właścicielowi statku rybackiego, na jego wniosek:
1)
nie częściej niż raz na pięć lat, licząc od dnia:
a)
dokonania zmiany wpisu w rejestrze w zakresie wykorzystania zdolności połowowej przyznanej decyzją o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w art. 27 ust. 1,
b)
wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w art. 27 ust. 5;
2)
jeżeli statek ten był używany do wykonywania rybołówstwa komercyjnego przez co najmniej 5 lat w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
3)
na cele związane z poprawą:
a)
bezpieczeństwa statku rybackiego lub
b)
warunków pracy na statku rybackim, lub
c)
higieny lub jakości produktów rybołówstwa

- jeżeli właściciel statku rybackiego nie dysponuje indywidualną zdolnością połowową wystarczającą do realizacji tych celów.

3. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela statku rybackiego;
2)
numer CFR;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego;
4)
wnioskowaną wielkość dodatkowej zdolności połowowej;
5)
informację o planowanym przeznaczeniu dodatkowej zdolności połowowej na cel określony w ust. 2 pkt 3;
6)
informację, czy planowana modernizacja statku rybackiego będzie przeprowadzana z zastosowaniem pomocy publicznej z udziałem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej;
7)
oświadczenie właściciela statku rybackiego, że nie dysponuje indywidualną zdolnością połowową wystarczającą do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
4. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
1. 
Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana do wysokości:
1)
60% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 15 m;
2)
10% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 15 m.
2. 
W przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, przy użyciu którego nie mogą być prowadzone połowy z zastosowaniem narzędzi ciągnionych, dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana do wysokości 70% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może ogłosić, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału.
2. 
W przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o terminie składania przez właścicieli statków rybackich wniosków o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej na statki rybackie znajdujące się w danym segmencie floty, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji.
3. 
Informację, o której mowa w ust. 2, ogłasza się, w przypadku gdy wielkość pozostałej do podziału dodatkowej zdolności połowowej wynosi co najmniej 10 GT lub 15 kW.
4. 
Wniosek złożony w terminie innym niż określony w informacji, o której mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, sposób i tryb przyznawania dodatkowej zdolności połowowej, mając na względzie ochronę i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza oraz dostosowanie do tych zasobów floty rybackiej, w tym przez jej modernizację i restrukturyzację.
1. 
W sprawach dotyczących przyznania dodatkowej zdolności połowowej, w razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania lub przekształcenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa w toku postępowania, następca prawny, nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo zapisobierca windykacyjny może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.
2. 
Do wniosku następca prawny dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci - kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
3. 
W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną przez sąd za zgodność z oryginałem.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spadkobierca przekazuje prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
5. 
Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, spadkobierca albo zapisobierca, który złożył wniosek, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych, że wyrażają zgodę na jego wstąpienie do toczącego się postępowania.
1. 
Decyzję o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej wydaje się z zastrzeżeniem dokonania przez właściciela statku rybackiego modernizacji albo wymiany statku rybackiego, zgodnie z celami określonymi w art. 23 ust. 2 pkt 3, w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej stała się ostateczna.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony na wniosek właściciela statku rybackiego, na okres wskazany we wniosku nie dłuższy niż 2 lata, w przypadku gdy:
1)
zaawansowanie prac i poniesione nakłady finansowe uzasadniają przedłużenie realizacji przedsięwzięcia albo
2)
prace modernizacyjne zostały zakończone, jednak brak jest niezbędnych dokumentów potwierdzających dokonaną modernizację.
3. 
Wniosek o przedłużenie terminu składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa, nie później niż na 2 miesiące przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Przedłużenie terminu następuje w drodze decyzji, w której minister właściwy do spraw rybołówstwa określa ostateczny termin na dokonanie modernizacji albo wymianę statku rybackiego.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej w przypadku niedokonania przez właściciela modernizacji albo wymiany statku rybackiego w terminie, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, w terminie w niej określonym.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, przyznania dodatkowej zdolności połowowej, jeżeli:

1)
nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 23 ust. 2;
2)
w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, właściciel statku rybackiego dokonał zmniejszenia zdolności połowowej tego statku;
3)
wnioskodawca nie spełnił kryteriów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 5.
1. 
W terminie 5 lat od dnia dokonania zmiany wpisu w rejestrze związanej z wydaniem decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej właściciel statku rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, nie może:
1)
zmniejszyć zdolności połowowej tego statku;
2)
wprowadzić w miejsce tego statku, statku rybackiego o mniejszej zdolności połowowej;
3)
prowadzić połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych - w przypadku statku rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, o której mowa w art. 24 ust. 2.
2. 
W przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, przyznaną dodatkową zdolność połowową w wielkości, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2, jednak nie więcej niż do wysokości przyznanej dodatkowej zdolności połowowej.
1. 
Właściciel statku rybackiego może przekazać całość albo część indywidualnej zdolności połowowej właścicielowi innego statku rybackiego.
1a. 
Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 4.
2. 
Przekazanie indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w ust. 1, następuje po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji, wydawanej na wspólny wniosek właścicieli, o których mowa w ust. 1.
3. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właścicieli statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
2)
oznakę rybacką statku rybackiego, z którego pochodzi przekazywana zdolność połowowa;
3)
wielkość zdolności połowowej, która ma zostać przekazana.
3a. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa w przypadku gdy:
1)
podmiot zainteresowany przyjęciem indywidualnej zdolności połowowej nie jest właścicielem statku rybackiego - pozostawia wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej bez rozpoznania;
2)
właściciel statku rybackiego przekazujący daną wielkość indywidualnej zdolności połowowej nie dysponuje zdolnością wystarczającą do przekazania albo przedmiotem przekazania jest indywidualna zdolność połowowa, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 4 - odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody, o której mowa w ust. 2.

Właściciel statku rybackiego może rozdysponować indywidualną zdolność połowową:

1)
statku rybackiego wycofanego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej, z wyłączeniem wycofania, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo
2)
pozostałą po zmniejszeniu zdolności połowowej jego statku

- w terminie 5 lat od dnia, kiedy decyzja w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w rejestrze, potwierdzającej to zdarzenie, stała się ostateczna.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, prawo do dysponowania całością albo częścią indywidualnej zdolności połowowej:

1)
z urzędu, w przypadku gdy zdolność ta nie została wykorzystana na dokonanie wpisu lub zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze przez właściciela statku:
a)
gdy upłynęło 5 lat od dnia, w którym ostateczna stała się decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze potwierdzająca:
wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej albo
zmniejszenie zdolności połowowej statku rybackiego,
b)
gdy przekazana indywidualna zdolność połowowa, o której mowa w art. 30 ust. 1, nie została wykorzystana w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, liczonym od dnia, gdy decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie indywidualnej zdolności połowowej stała się ostateczna;
2)
na wniosek właściciela statku rybackiego.

Licencja połowowa

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek armatora statku rybackiego wydaje, w drodze decyzji, licencję:
1)
na statek rybacki, który został wpisany do rejestru i nie został uznany za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie art. 19 ust. 1;
2)
jeżeli zmiana wpisu w rejestrze dokonana na wniosek właściciela statku rybackiego skutkuje koniecznością zmiany danych zawartych w wydanej licencji.
2. 
Jeżeli zmiana wpisu w rejestrze, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. d, skutkuje koniecznością zmiany danych zawartych w licencji wydanej armatorowi statku rybackiego, minister właściwy do spraw rybołówstwa z urzędu dokonuje zmiany licencji wydanej na ten statek.
1. 
Wniosek o wydanie licencji zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
numer CFR;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego;
4)
wskazanie miejsca odbioru licencji: siedzibę Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego albo siedzibę ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, jeżeli został utworzony, albo siedzibę urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Wniosek o wydanie licencji składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
3. 
Armator statku rybackiego, odbierając licencję, jest obowiązany oddać dotychczasową licencję na dany statek rybacki, jeżeli została wydana.
4. 
W czasie wykonywania rybołówstwa komercyjnego dokument licencji albo jej duplikat lub ich kopia poświadczona przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego za zgodność z oryginałem znajdują się na statku rybackim, na który zostały wydane.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania licencji w przypadku:

1)
gdy statek, którego dotyczy wniosek, nie jest wpisany do rejestru;
2)
gdy uprzednio w odniesieniu do statku rybackiego, którego dotyczy wniosek, cofnięto licencję na podstawie art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;
3)
gdy została wydana decyzja o uznaniu danego statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz statek ten nie został ponownie wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
4)
odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18.
1. 
Do postępowania w sprawie wydania licencji stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).
2. 
Do postępowania w sprawie wydania licencji nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa zawiesza, w drodze decyzji, licencję na czas określony w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, jeżeli armatorowi statku rybackiego, na który wydano tę licencję, przyznano liczbę punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów WPR, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008.
2. 
Okres zawieszenia licencji po raz pierwszy, o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 1224/2009, wynosi 2 miesiące.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, licencję w przypadku:
1)
o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;
2)
gdy dane dotyczące statku rybackiego określone w licencji są niezgodne ze stanem faktycznym, a właściciel tego statku nie złożył wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze w terminie, o którym mowa w art. 16 ust. 2;
3)
odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18;
4)
wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1.
2. 
Cofnięcie licencji powoduje wygaśnięcie z mocy prawa specjalnego zezwolenia połowowego.
1. 
Armator statku rybackiego, nie później niż w terminie 24 godzin od utraty dokumentu licencji albo zniszczenia tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, zawiadamia Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o jego utracie albo zniszczeniu.
2. 
Na wniosek armatora statku rybackiego minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie wydaje duplikat dokumentu licencji, pod warunkiem odpowiednio:
1)
dołączenia do wniosku oświadczenia o utracie dokumentu licencji albo
2)
zwrotu zniszczonego dokumentu licencji.
3. 
Oświadczenie o utracie dokumentu licencji składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. 
Do wniosku o wydanie duplikatu stosuje się przepis art. 34 ust. 1.
5. 
Armator statku rybackiego, który po uzyskaniu duplikatu odzyskał utracony dokument licencji, jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ten duplikat ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.
1. 
Licencja oraz jej duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia nr 404/2011.
2. 
Wzór licencji zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Specjalne zezwolenie połowowe

1. 
Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego w danym roku kalendarzowym wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia połowowego.
2. 
W przypadku prowadzenia połowów na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, specjalne zezwolenie połowowe może zostać wydane na okres inny niż rok kalendarzowy, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3. 
Specjalne zezwolenie połowowe jest wydawane, na wniosek armatora, na statek rybacki, na który jest wydana licencja.
1. 
Specjalne zezwolenie połowowe wydaje, w drodze decyzji:
1)
minister właściwy do spraw rybołówstwa w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,
b)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3

- jeżeli prawo do wykonywania takiego rybołówstwa wynika z przepisów Unii Europejskiej lub z postanowień umów lub porozumień międzynarodowych;

2)
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego - w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.
2. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.
4. 
Armator statku rybackiego, który nabył prawo do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie umowy międzynarodowej lub z innego tytułu, może ubiegać się o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
numer licencji albo wskazanie daty złożenia wniosku o jej wydanie;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego oraz jego długość całkowitą;
4)
określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;
5)
wnioskowaną indywidualną kwotę połowową lub określenie liczby dni połowowych - jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich na danym obszarze została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych;
6)
obszar prowadzenia połowów;
7)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wydawane lub wystawiane;
8)
okres, na jaki ma być wydane specjalne zezwolenie połowowe - w przypadku gdy jest wydawane na okres inny niż rok kalendarzowy, zgodnie z art. 40 ust. 2.
6. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie została wydana licencja, armator tego statku rybackiego składa jednocześnie z wnioskiem o wydanie licencji na ten statek.
7. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
7a. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia tego wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
7b. 
Jeżeli zmiana wpisu w rejestrze, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. d, skutkuje koniecznością zmiany danych zawartych w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym armatorowi statku rybackiego przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, organ ten z urzędu wydaje zmienione specjalne zezwolenie połowowe na ten statek rybacki.
8. 
W sprawach dotyczących utraty lub zniszczenia dokumentu specjalnego zezwolenia połowowego w stopniu powodującym nieczytelność przepisy art. 38 stosuje się odpowiednio.
9. 
Specjalne zezwolenie połowowe traci ważność z dniem doręczenia zmienionego specjalnego zezwolenia połowowego.
1. 
Specjalne zezwolenie połowowe i jego duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 404/2011, oraz dane, o których mowa w art. 41 ust. 5 pkt 1-4 i 6-8, oraz odpowiednio wielkość przyznanej kwoty połowowej lub liczbę dni połowowych, jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych.
2. 
Wzór specjalnego zezwolenia połowowego zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania specjalnego zezwolenia połowowego, w przypadku gdy armator statku rybackiego wystąpił z wnioskiem o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie posiada dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1, uprawniających do żeglugi na obszarach prowadzenia połowów objętych tym wnioskiem.

1. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, zawiesza je, w drodze decyzji, w przypadku:
1)
stosowania na statku rybackim narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na danym obszarze zabronione - na okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie lub
2)
gdy w okresie 6 miesięcy została dwukrotnie wydana armatorowi decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za poważne naruszenie przepisów o rybołówstwie komercyjnym - na okres 8 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie, lub
3)
gdy zawieszona została licencja - na okres jej zawieszenia.
2. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, cofa je, w drodze decyzji, w przypadku:
1)
wpisania statku rybackiego do wspólnotowego wykazu statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008;
2)
wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1;
3)
gdy specjalne zezwolenie połowowe zostało zawieszone na okres uniemożliwiający wykorzystanie indywidualnej kwoty połowowej w okresie, na który kwota ta została przyznana.
3. 
Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4. 
Indywidualne kwoty połowowe, pozostałe po wydaniu decyzji w sprawie cofnięcia specjalnego zezwolenia połowowego, pozostają w dyspozycji armatora, jeżeli wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego nastąpiło na wniosek armatora statku rybackiego albo z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b albo c. Przepisy art. 53 stosuje się odpowiednio.

Kwoty połowowe

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach dokonywania podziału:
1)
ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich przysługujących Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
a)
przepisów Unii Europejskiej lub
b)
umów lub porozumień międzynarodowych, lub
2)
ogólnych kwot połowowych nieobjętych przepisami Unii Europejskiej - w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, danych gatunków organizmów morskich, może określić, jaka część tych kwot lub liczba dni będzie podlegać podziałowi w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może wyodrębnić z ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich kwotę połowową, która będzie przeznaczona na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej tego gatunku, jeżeli z danych z elektronicznego systemu raportowania połowów wynika, że gatunek ten występuje jako przyłów - część połowu obejmująca organizmy morskie poszczególnych gatunków, które nie są celem połowów ukierunkowanych.

Przed dokonaniem podziału ogólnych kwot połowowych, o którym mowa w art. 44 ust. 1, kwoty te pomniejsza się o:

1)
wielkość ustalaną przez Komisję Europejską w sposób określony w art. 105 rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego - jeżeli kwota ta ma przekraczać 2% ogólnej kwoty połowowej badanego gatunku organizmu morskiego.

Podziału:

1)
ogólnych kwot połowowych, o których mowa w:
a)
art. 44 ust. 1, dokonuje się na:
indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie lub
wspólne kwoty połowowe - bez podziału na poszczególne statki rybackie,
(uchylony);
b)
art. 44 ust. 2, dokonuje się na:
indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie lub
wspólne kwoty połowowe - bez podziału na poszczególne statki rybackie;
(uchylony);
2)
dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na poszczególne statki rybackie;
3)
dodatkowych kwot połowowych dokonuje się na indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych;
2)
szczegółowy sposób podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1;
3)
wyrażoną w procentach wielkość niewykorzystanej indywidualnej kwoty połowowej określonego gatunku organizmów morskich, od której stosuje się pomniejszenie, o którym mowa w art. 51 ust. 1.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić:
1)
jaka część ogólnej kwoty połowowej lub jaka liczba dni połowowych danego gatunku organizmów morskich pozostają do podziału na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowy sposób podziału:
a)
kwot lub dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 2,
b)
dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1,
c)
ogólnych kwot połowowych, o których mowa w art. 48 - ustalonych zgodnie z tym przepisem;
2)
wielkość kwoty połowowej poszczególnych gatunków organizmów morskich przeznaczoną na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej danego gatunku.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza, w tym racjonalną i zrównoważoną eksploatację tych zasobów, a także odpowiednio:
1)
wielkość połowów prowadzonych przez poszczególnych armatorów statków rybackich przy użyciu określonego statku rybackiego lub
2)
historyczną bazę połowową poszczególnych armatorów statków rybackich, lub
3)
długość całkowitą statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub
4)
obszar prowadzenia połowów, przy użyciu statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub
5)
zdolność połowową lub parametry statków rybackich, o których mowa w rozporządzeniu nr 2017/1130, przy użyciu których prowadzi się połowy, lub
6)
kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego - w przypadku, o którym mowa w art. 45 pkt 2.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa ustala, w drodze rozporządzenia, ogólną kwotę połowową organizmów morskich, w przypadku gatunków organizmów morskich nieobjętych przepisami Unii Europejskiej, na dany rok kalendarzowy, jeżeli odnawialność zasobów oraz równowaga biologiczna gatunku organizmów morskich, który ma być objęty tą kwotą połowową, jest zagrożona, mając na uwadze konieczność zapewnienia równowagi biologicznej oraz odnawialności zasobów danego gatunku.

(uchylony).

1. 
Podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na statki rybackie armatorów:
1)
którym przyznano, co najmniej raz w okresie ustalonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1, kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich, w wydanych na dany statek rybacki specjalnych zezwoleniach połowowych, oraz
2)
którzy wykorzystali co najmniej część kwoty połowowej wnioskowanego gatunku organizmów morskich.
2. 
W przypadku:
1)
ustalenia na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych dla gatunku organizmów morskich uprzednio nieobjętego taką kwotą albo
2)
ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych gatunków organizmów morskich, które nie były poławiane

- podziału danej kwoty połowowej dokonuje się na statki rybackie armatorów, którzy złożyli wniosek o jej przyznanie - w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

3. 
W przypadku gatunku organizmów morskich objętego obowiązkiem wyładunku, określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, realizacja obowiązku wyładunku odbywa się w ramach wspólnej albo indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku przyznanej armatorowi statku rybackiego w specjalnym zezwoleniu połowowym.
1. 
Indywidualną kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich pomniejsza się w przypadku niewykorzystania przez armatora statku rybackiego co najmniej części indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku możliwej do wykorzystania przez tego armatora w poszczególnych latach, w okresie 2 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
2. 
Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odliczając od indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich, która ma zostać przyznana temu armatorowi na dany rok kalendarzowy, wyrażoną w procentach średnią wielkość indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku niewykorzystanej w 2 kolejnych latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
3. 
Wykorzystanie przez armatorów statków rybackich przyznanych im w specjalnych zezwoleniach połowowych indywidualnych kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich odbywa się w drodze:
1)
odłowienia kwot połowowych otrzymanych w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dodatkowych kwot połowowych;
2)
rezygnacji, o której mowa w art. 52 ust. 1;
3)
przekazania kwoty połowowej, o którym mowa w art. 53, na inny statek tego samego armatora;
3a)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach przekazania, o którym mowa w art. 53;
3b)
wymiany kwoty połowowej, o której mowa w art. 53a;
3c)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach wymiany, o której mowa w art. 53a;
4)
przekazania kwoty połowowej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa w art. 54;
4a)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa w art. 54;
5)
(uchylony).
1. 
Armator statku rybackiego może w danym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 15 lipca, zrezygnować z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych.
2. 
Armator statku rybackiego rezygnuje z indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1, składając za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego wniosek odpowiednio o cofnięcie albo zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.
3. 
W przypadku złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w ust. 1, indywidualną kwotę połowową lub dni połowowe, o których mowa w ust. 1, uznaje się za niewykorzystane.
4. 
Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.
1. 
Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub liczba dni połowowych mogą być przekazywane w całości lub w części na inny statek rybacki tego samego armatora, który:
1)
co najmniej przez 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku o przekazanie był armatorem statków rybackich biorących udział w przekazaniu albo
2)
jest jednocześnie właścicielem statków rybackich biorących udział w przekazaniu, wpisanym do rejestru statków rybackich.
2. 
Indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe określone w specjalnym zezwoleniu połowowym przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1, mogą być przekazywane:
1)
w całości na statki rybackie, na które nie przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowych lub indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem, albo
2)
w całości lub w części na statki rybackie, na które przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowe lub indywidualną kwotę połowową gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem.
3. 
Przekazanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wniosek armatora statku rybackiego zainteresowanego przekazaniem indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek rybacki tego armatora.
4. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
2)
oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
3)
określenie gatunku organizmów morskich na danym obszarze, którego dotyczy przekazanie;
4)
wielkość indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub liczbę dni połowowych, których dotyczy przekazanie.
5. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
6. 
Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie ust. 2 pkt 1 nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego armatora na statek rybacki, na który kwoty te zostały przekazane w całości.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych, jeżeli jest wyczerpana ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych danego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.
1. 
Określone w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualne kwoty połowowe mogą być wymieniane w całości lub w części między armatorami statków rybackich, którym przyznano na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, indywidualne kwoty połowowe gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.
2. 
Wymiany indywidualnych kwot połowowych, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie ze współczynnikiem przeliczeniowym ilości organizmów morskich danego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową, przyznaną na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, która może być wymieniona na określoną ilość organizmów morskich innego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową, przyznaną na ten obszar.
3. 
Wymiana indywidualnych kwot połowowych, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wspólny wniosek armatorów statków rybackich biorących udział w wymianie.
4. 
Wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych zawiera:
1)
imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy, siedziby i adresy armatorów statków rybackich biorących udział w wymianie;
2)
oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w wymianie;
3)
określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1, których dotyczy wymiana;
4)
wielkości indywidualnych kwot połowowych danych gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.
5. 
Wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych składa się do organu, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
6. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych, jeżeli:
1)
armatorowi statku rybackiego biorącemu udział w wymianie nie przyznano na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, indywidualnych kwot połowowych gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana;
2)
jest wyczerpana ogólna kwota połowowa jednego z gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana;
3)
nie został zastosowany współczynnik przeliczeniowy, o którym mowa w ust. 2.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, na dany rok kalendarzowy, współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 2, do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowe warunki wymiany tych kwot połowowych, mając na względzie wysokość ogólnych kwot połowowych oraz wartość rynkową poszczególnych gatunków organizmów morskich, a także przyjmując, że:
1)
na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2:
a)
1 kg dorsza może być wymieniony na nie mniej niż:
3 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia albo
4 kg i nie więcej niż 8 kg szprota,
b)
1 sztuka łososia może być wymieniona na nie mniej niż:
180 kg i nie więcej niż 250 kg szprota albo
120 kg i nie więcej niż 200 kg śledzia, albo
30 kg i nie więcej niż 50 kg dorsza,
c)
1 kg śledzia może być wymieniony na nie mniej niż 1 kg i nie więcej niż 3 kg szprota;
2)
na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3:
a)
1 kg molwy niebieskiej może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg dorsza albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia, albo
7 kg i nie więcej niż 12 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
3 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
4 kg i nie więcej niż 7 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
b)
1 kg dorsza może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg molwy niebieskiej albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia, albo
7 kg i nie więcej niż 12 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
3 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
4 kg i nie więcej niż 7 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
c)
1 kg halibuta niebieskiego może być wymieniony na nie mniej niż:
5 kg i nie więcej niż 9 kg ostroboka peruwiańskiego albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 2 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
d)
1 kg śledzia może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg halibuta niebieskiego albo
5 kg i nie więcej niż 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
e)
1 kg makreli może być wymieniony na nie mniej niż 2 kg i nie więcej niż 6 kg ostroboka peruwiańskiego,
f)
1 kg karmazyna może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg halibuta niebieskiego albo
1 kg i nie więcej niż 2 kg śledzia, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
5 kg i nie więcej niż 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
g)
1 kg buławika czarnego lub buławika szarego może być wymieniony na nie mniej niż:
4 kg i nie więcej niż 8 kg ostroboka peruwiańskiego albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli,
h)
1 kg kalmara illeks może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 3 kg dorsza albo
1 kg i nie więcej niż 3 kg molwy niebieskiej, albo
2 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 4 kg śledzia, albo
10 kg i nie więcej niż 15 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
4 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
2 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg buławika czarnego lub buławika szarego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do dokonywania wymian kwot połowowych z innym państwem członkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia nr 1380/2013, zwanej dalej "wymianą międzynarodową".
2. 
Wymiany międzynarodowej dokonuje się:
1)
z urzędu - w przypadku wymiany kwot połowowych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 albo pkt 3, albo
2)
na wniosek armatora statku rybackiego - w przypadku wymiany kwot połowowych, jeżeli przedmiotem przekazania są indywidualne kwoty połowowe armatorów statków rybackich przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3.
3. 
(uchylony).
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1)
nazwę i adres armatora statku rybackiego;
2)
określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, których dotyczy wymiana międzynarodowa.
5. 
Zmiany indywidualnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich, które były przedmiotem wymiany międzynarodowej, uwzględnia się w specjalnych zezwoleniach połowowych armatorów zrzeszonych w tej organizacji, dokonując zmiany specjalnych zezwoleń połowowych.
6. 
Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie wymiany międzynarodowej nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego armatora na statek rybacki, na który zostały przyznane kwoty z wymiany międzynarodowej.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza co najmniej raz w roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich poławianych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, pozostałych w wyniku:
1)
wydania decyzji w sprawie wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, lub
2)
wydania decyzji, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3, lub
3)
podziału, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonanego zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, lub
4)
pomniejszeń, o których mowa w art. 45 pkt 1, lub
5)
rezygnacji, o której mowa w art. 52, lub
6)
wymiany międzynarodowej dokonanej z urzędu, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przyznaje dodatkową kwotę połowową na wniosek armatora statku rybackiego, który zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
oznakę rybacką statku rybackiego;
3)
określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów.
3. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej składa się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
4. 
O dodatkową kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się armator statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy przyznano kwotę połowową na ten sam gatunek organizmów morskich, jeżeli armator ten:
1)
nie dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, na który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, w roku, w którym ubiega się o tę kwotę, poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 1005/2008 albo w rozumieniu art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, w przypadku gdy decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za to naruszenie stała się ostateczna;
2)
(uchylony).
5. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej złożony po terminie określonym w ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania.
5a. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia tego wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
6. 
Przyznanie dodatkowej kwoty połowowej następuje w drodze zmiany specjalnego zezwolenia połowowego.

(uchylony).

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu informacji o:
1)
wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 95% ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
2)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich

- ogłasza tę informację, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. 
Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
3. 
Zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu wszelkich połowów, do dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął obowiązywać;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać.
4. 
W przypadku uzyskania, po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, dodatkowych kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich otrzymanych przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie przepisów Unii Europejskiej lub postanowień umów lub porozumień międzynarodowych, minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Rzeczpospolitą Polską tych kwot połowowych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, informację o wysokości tych kwot.
5. 
Do podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w ust. 4, przepisy art. 55 stosuje się odpowiednio.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu informacji o:
1)
wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 90% wspólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
2)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym wspólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
3)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3

- ogłasza tę informację na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. 
Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
3. 
Zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu wszelkich połowów w ramach tej kwoty albo do dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął obowiązywać;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać;
3)
przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 - obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Zbieranie danych połowowych

Kapitan wykonujący rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art. 15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1), prowadzi dziennik połowowy w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i rozporządzenia nr 404/2011.

1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wydaje, na wniosek armatora statku rybackiego, dziennik połowowy w postaci papierowej.
2. 
Za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi równowartość kosztów wykonania dziennika połowowego w postaci papierowej, przy czym nie może ona przekraczać 1/32 wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "wynagrodzeniem".
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, mając na względzie koszty związane z wykonaniem dziennika połowowego.
5. 
Dziennik połowowy przechowuje się na statku rybackim w sposób zapewniający ochronę tego dziennika przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. 
Kapitan statku rybackiego przekazuje oryginał strony dziennika połowowego do Centrum Monitorowania Rybołówstwa, stanowiącego ośrodek monitorowania rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009, zwanego dalej "CMR", za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
7. 
W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego dziennika przekazuje się do CMR.
8. 
W przypadku niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów, o którym mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 404/2011, trwającego dłużej niż kolejne 24 godziny, kapitan statku rybackiego może wystąpić, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), do ministra właściwego do spraw rybołówstwa o wydanie zgody na wyjście z portu statku rybackiego w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
9. 
Zgoda, o której mowa w ust. 8, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na czas niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów.
10. 
Dane z połowów prowadzonych po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 9, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, codziennie do godziny 2400.
11. 
Dane, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również w przypadkach oraz terminie określonych w art. 39 ust. 1 lub 2 lit. b-e rozporządzenia nr 404/2011.
12. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie informuje, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, o wznowieniu działania elektronicznego systemu raportowania połowów.
13. 
W przypadku niedziałania albo nieprawidłowego działania zamontowanego na statku rybackim elektronicznego dziennika połowowego armator tego statku składa do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o zgodę na wymontowanie tego dziennika w celu jego naprawy albo wymiany.
14. 
Zgoda, o której mowa w ust. 13, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
1. 
Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 10 m jest obowiązany do sporządzania w postaci elektronicznej miesięcznego raportu połowowego.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statków rybackich o długości całkowitej od 8 do 10 m, przy użyciu których prowadzi się połowy dorsza.
3. 
Do miesięcznego raportu połowowego wpisuje się:
1)
oznakę rybacką statku rybackiego;
2)
nazwę miesiąca, za który raport został sporządzony;
3)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kapitana statku rybackiego;
4)
ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;
5)
obszar połowów;
6)
rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych;
7)
czas trwania połowów;
8)
datę i godzinę wyładunków.
3a. 
(uchylony).
4. 
Wpisu do miesięcznego raportu połowowego dokonuje się każdorazowo, przed upływem 24 godzin, po powrocie z łowiska.
5. 
Kapitan statku rybackiego, po zakończeniu połowów w danym miesiącu, przekazuje miesięczny raport połowowy do CMR, nie później niż do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który został sporządzony raport.
1. 
Do dziennika połowowego albo miesięcznego raportu połowowego wpisuje się współczynniki przeliczeniowe służące do przeliczania masy organizmów morskich przechowywanych lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, o których mowa w załącznikach XIII-XV do rozporządzenia nr 404/2011.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki przeliczeniowe do przeliczania masy organizmów morskich przechowywanych lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, w przypadku gdy dla danego gatunku organizmów morskich nie zostały one ustalone w przepisach, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie prawidłowego raportowania połowów i konieczność ustalenia wysokości wykorzystania danego gatunku organizmów morskich w relacji pełnej.
1. 
Deklarację przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo deklarację wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan statku rybackiego, o którym mowa w tych przepisach, przekazuje w terminie określonym odpowiednio w art. 21 ust. 4 i art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009 Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego.
2. 
W przypadku rejsów połowowych trwających dłużej niż 15 dni, kapitan statku rybackiego przekazuje informacje podawane w deklaracji przeładunkowej albo deklaracji wyładunkowej Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego drogą radiową lub elektroniczną.
3. 
Deklaracje, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od kapitana statku rybackiego przekazuje do CMR.
4. 
W przypadku wypełniania deklaracji, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej dane z tych deklaracji przekazuje się do CMR.
5. 
Deklaracja przeładunkowa oraz deklaracja wyładunkowa zawierają odpowiednio dane, o których mowa w art. 21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.
1. 
Realizację:
1)
programu krajowego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "programem krajowym", oraz
2)
programu monitorowania przypadkowych połowów waleni, o którym mowa w rozporządzeniu nr 812/2004

- minister właściwy do spraw rybołówstwa powierza państwowemu instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie WPR, który posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do zbierania i zarządzania danymi w zakresie WPR.

2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa wskaże, w drodze rozporządzenia, instytut, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do zbierania i zarządzania danymi w zakresie WPR.
3. 
Instytut wskazany zgodnie z ust. 2 pełni rolę korespondenta krajowego, o którym mowa w art. 25 ust. 4 rozporządzenia nr 1380/2013.
4. 
Programy, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
1. 
Armator jest obowiązany do przyjęcia na pokład statku rybackiego obserwatora wyznaczonego przez instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, jeżeli obecność obserwatora nie spowoduje konieczności zmniejszenia liczby załogi tego statku.
2. 
Udokumentowane przez armatora, o którym mowa w ust. 1, koszty pobytu obserwatora oraz koszty przeprowadzonych przez niego czynności są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu krajowego.
3. 
Czynności związane z realizacją programu krajowego nie powinny przeszkadzać w eksploatacji statku rybackiego, a ewentualne utrudnienia powinny być uzgodnione z armatorem tego statku.
4. 
Instytut jest obowiązany, co najmniej 48 godzin przed zamierzonym terminem wysłania obserwatora, zgłosić ten zamiar armatorowi statku rybackiego, na którym jest planowane przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.
5. 
Jeżeli wynika to ze specyfikacji prowadzonych czynności, instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, może wyznaczyć więcej niż jednego obserwatora.
6. 
W przypadku niewyznaczenia obserwatora przez instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, na statku rybackim instytut instaluje kamery na czas, w którym jest planowane przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.
7. 
Koszty zakupu kamer, o których mowa w ust. 6, ich montażu na statku rybackim oraz obsługi są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu krajowego.

System zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego jest właściwy w sprawach wyrażania zgody na:

1)
wejście do portu wyznaczonego do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych statku rybackiego:
a)
o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz
b)
znajdującego się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, zwanego dalej "statkiem NNN";
2)
zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenia innych usług na rzecz statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN;
3)
wymianę załogi statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN;
4)
wejście do portu statku NNN w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11 rozporządzenia nr 1005/2008.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa wyznacza, w drodze rozporządzenia, porty do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, mając na względzie zapewnienie sprawnej kontroli produktów rybołówstwa oraz prawidłowe wykonanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących kontroli produktów rybołówstwa.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Komisji Europejskiej wykaz portów wyznaczonych zgodnie z ust. 1 oraz jego aktualizacje.
1. 
Kapitan portu informuje niezwłocznie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o otrzymanym zgłoszeniu zamiaru wejścia do portu statku NNN.
2. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego odmawia udzielenia zgody na wejście do portu lub korzystanie z usług portowych, prowadzenie operacji wyładunku lub przeładunku, lub zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenie innych usług na rzecz statku rybackiego lub wymianę załogi:
1)
statkom NNN o polskiej przynależności - jeżeli portem wejścia nie jest port macierzysty tego statku;
2)
statkom NNN innym niż statki NNN, o których mowa w pkt 1;
3)
statkowi rybackiemu o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej - jeżeli portem wejścia nie jest port wyznaczony do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jeżeli statek rybacki znajduje się w niebezpieczeństwie oraz w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11 rozporządzenia nr 1005/2008.
4. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje kapitana portu oraz kapitana statku rybackiego o odmowie udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2.
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje granicznego lekarza weterynarii i naczelnika urzędu celno-skarbowego, właściwego ze względu na miejsce położenia portu, o wejściu do tego portu statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN.
2. 
W przypadku określonym w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wydaje niezwłocznie, w drodze decyzji, zgodę na całkowity lub częściowy wyładunek produktów rybołówstwa i przesyła kopię tej decyzji naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, produkty rybołówstwa pozostają pod dozorem celnym.
4. 
Jeżeli w terminie 14 dni od zakończenia wyładunku proces sprawdzania lub weryfikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, nie został zakończony, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przekazuje informację o tym do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.

Poważne naruszenia przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa

1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przyznaje, w drodze decyzji, na dany statek rybacki armatorowi tego statku wykonującemu rybołówstwo komercyjne punkty, o których mowa w art. 126 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów WPR, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008, zwane dalej "punktami za poważne naruszenia".
2. 
Punkty za poważne naruszenia przyznaje się armatorowi statku rybackiego w liczbie określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.
3. 
W przypadku gdy podmiotem, o którym mowa w art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 1224/2009, jest kapitan statku rybackiego, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przyznaje, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 1, punkty za poważne naruszenia również temu kapitanowi.
4. 
Punkty za poważne naruszenia przyznaje się kapitanowi statku rybackiego w liczbie określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.
5. 
W decyzji, o której mowa w ust. 1, rozstrzyga się również o wymierzeniu kary pieniężnej za poważne naruszenia przepisów WPR.
6. 
Decyzji, o której mowa w ust. 1, w części dotyczącej przyznania punktów za poważne naruszenia, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008, powtarzalność naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego będzie dokonywał oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów WPR, w celu ustalenia, czy naruszenie ma poważny charakter.
1. 
Tworzy się rejestr naruszeń przepisów WPR, zwany dalej "rejestrem naruszeń".
2. 
Rejestr naruszeń prowadzi, w formie elektronicznej, minister właściwy do spraw rybołówstwa.
3. 
Rejestr naruszeń zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę armatora statku rybackiego i kapitana statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR;
2)
numer CFR i oznakę rybacką statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR;
2a)
imię, nazwisko i adres osoby fizycznej albo nazwę, siedzibę i adres osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, innej niż podmioty, o których mowa w pkt 1, która dokonała naruszenia przepisów WPR;
3)
rodzaj naruszenia przepisów WPR;
4)
liczbę przyznanych punktów za poważne naruszenia;
5)
wysokość kar pieniężnych wymierzonych za dokonane naruszenia przepisów WPR.
4. 
Dane zgromadzone w rejestrze naruszeń udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i prokuraturom oraz instytucjom realizującym zadania wynikające z wdrażania funduszy Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.
5. 
Na wniosek:
1)
właściciela statku rybackiego albo armatora tego statku udostępnia się dane dotyczące rodzaju naruszeń przepisów WPR dokonanych przy użyciu tego statku oraz dane dotyczące liczby punktów za poważne naruszenia;
2)
kapitana statku rybackiego udostępnia się dane dotyczące liczby punktów oraz wysokości kar pieniężnych przyznanych mu za poważne naruszenia.

W przypadku gdy podczas jednej kontroli inspektor rybołówstwa morskiego stwierdzi dokonanie przez kapitana statku rybackiego co najmniej dwóch poważnych naruszeń przepisów WPR, liczba punktów za poważne naruszenia łącznie przyznanych temu kapitanowi wynosi nie więcej niż 12.

1. 
W przypadku zgromadzenia przez kapitana statku rybackiego:
1)
liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, nie może on pełnić funkcji kapitana statku rybackiego przez odpowiednie okresy wskazane w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, z tym że okres, o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze wynosi 2 miesiące;
2)
liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011, nie może on pełnić funkcji kapitana statku rybackiego przez okres 2 kolejnych lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania punktów za poważne naruszenia.
2. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje dyrektora urzędu morskiego, który wydał kapitanowi statku rybackiego dokument kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania stanowiska kapitana, o zebraniu przez tego kapitana odpowiedniej liczby punktów za poważne naruszenia, o których mowa w ust. 1, oraz zwraca się o umieszczenie kapitana na liście, o której mowa w art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, wskazując jednocześnie termin, do którego obowiązuje zakaz pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego.
3. 
Okres zakazu pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego rozpoczyna się z dniem doręczenia decyzji o przyznaniu punktów za poważne naruszenia, na skutek której doszło do zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów, o której mowa w ust. 1.
1. 
W przypadku gdy w okresie 3 kolejnych lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu punktów za poważne naruszenia kapitanowi, kapitan ten nie dokona kolejnego poważnego naruszenia przepisów WPR, z rejestru naruszeń wykreśla się wszystkie punkty przyznane temu kapitanowi za poważne naruszenia.
2. 
W przypadku wykreślenia z rejestru naruszeń określonej liczby punktów za poważne naruszenia przyznanych na statek rybacki armatorowi tego statku albo jego kapitanowi, z tego rejestru wykreśla się równocześnie tę samą liczbę punktów za te same poważne naruszenia odpowiednio armatorowi i kapitanowi tego statku.

Rybołówstwo niekomercyjne

Połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia

1. 
Połowy organizmów morskich na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, mogą być prowadzone po uzyskaniu pozwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na wniosek:
1)
instytutu badawczego albo instytutu naukowego, prowadzącego badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego;
2)
uczelni albo szkoły ponadpodstawowej, kształcących w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
centrum kształcenia zawodowego lub branżowego centrum umiejętności, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych w zakresie rybołówstwa morskiego, których siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, zawiera:
1)
nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
planowany zakres i sposób prowadzenia tych badań lub prac;
3)
przewidywany obszar połowów;
4)
określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;
5)
planowaną wielkość połowów;
6)
przewidywany czas prowadzenia połowów oraz czas trwania badań naukowych;
7)
oznaczenie statku, przy użyciu którego będą prowadzone połowy, jeżeli połowy będą prowadzone ze statku.
4. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego zawiera dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3-7.
5. 
Wnioski, o których mowa w ust. 3 i 4, składa się nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem rozpoczęcia objętych nimi połowów organizmów morskich.
6. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może odmówić, w drodze decyzji, wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli prowadzenie planowanych połowów spowodowałoby negatywne skutki dla żywych zasobów morza lub prowadzenie planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych jest nieuzasadnione lub niecelowe ze względu na ochronę żywych zasobów morza.
7. 
Pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, zawiera odpowiednio dane, o których mowa w ust. 3.
8. 
Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
9. 
Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

W czasie prowadzenia połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, podmiot, który uzyskał pozwolenie, o którym mowa w art. 84 ust. 1, jest obowiązany do okazania tego pozwolenia na żądanie inspektora rybołówstwa morskiego podczas przeprowadzania przez niego czynności kontrolnych.

Podmiot, który przeprowadził połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, jest obowiązany przedstawić ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa pisemne wyniki i wnioski z wykonanych badań lub prac, w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych połowów.

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, pozwolenie na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku prowadzenia połowów niezgodnie z pozwoleniem, o którym mowa w art. 84 ust. 1, lub z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim.
2. 
Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania kolejnego pozwolenia na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku gdy:
1)
wnioskodawca nie przedstawił wyników i wniosków, o których mowa w art. 86, albo przedstawił je po terminie lub
2)
wnioskodawcy cofnięto ostatnie pozwolenie.
2. 
Kolejne pozwolenie na prowadzenie połowów organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w zakresie rybołówstwa morskiego, w przypadku odmowy jego wydania z przyczyn wymienionych w ust. 1 może zostać wydane nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy wydania kolejnego pozwolenia stała się ostateczna.

(uchylony).

Rybołówstwo rekreacyjne

1. 
Wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej może być prowadzone na podstawie:
1)
pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydanego dla organizatora zawodów sportowych na prowadzenie połowów z brzegu lub ze statku;
2)
dowodu uiszczenia opłaty - na prowadzenie połowów z brzegu, ze statku lub z innych niż statek urządzeń pływających - w przypadku osób fizycznych niebędących podmiotem, o którym mowa w pkt 1.
2. 
W czasie wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego:
1)
podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązany posiadać pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązana posiadać dokument tożsamości oraz dowód uiszczenia opłaty.
3. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego:
1)
wydaje, w drodze decyzji, pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
prowadzi rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego.
1. 
Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 3 pkt 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wnioskodawcy;
3)
wskazanie okresu, na jaki ma być wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
4)
nazwę statku, z tym że dla statku rybackiego - oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana;
5)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wykorzystywane do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
6)
wskazanie gatunku organizmów morskich, które będą celem połowów oraz obszaru połowów;
7)
listę uczestników zawodów oraz wskazanie miejsca, daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia zawodów.
2. 
Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego zawiera informacje, o których mowa w ust. 1.
3. 
Jeżeli gatunek organizmów morskich objęty pozwoleniem na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego został objęty planem wieloletnim, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1380/2013, w pozwoleniu określa się obowiązek sporządzenia raportów z połowów rekreacyjnych.
4. 
Pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego wydaje się na czas trwania zawodów sportowych.
5. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego odmawia, w drodze decyzji, wydania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, w przypadku gdy ogólna kwota połowowa danego gatunku organizmów morskich została wyczerpana.
1. 
Wniesienie opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, uprawnia osobę fizyczną do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego przez okres tygodnia, miesiąca albo kolejnych 12 miesięcy od dnia wniesienia tej opłaty.
2. 
Opłata, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2, stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.

Rejestr pozwoleń na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego jest prowadzony w formie elektronicznej i zawiera:

1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, któremu wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
okres, na jaki zostało wydane pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
3)
rodzaj i liczbę narzędzi wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
4)
wskazanie gatunków organizmów morskich podanych we wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego oraz określonych w pozwoleniu, a także wskazanie obszarów ich połowów;
5)
serię i numer dokumentu tożsamości lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) podmiotów, którym wydano pozwolenie na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego;
6)
nazwę statku, a dla statku rybackiego oznakę rybacką oraz nazwę, jeżeli została nadana.
1. 
Raport z połowów rekreacyjnych, o którym mowa w art. 91 ust. 3 oraz w art. 96a ust. 2, zawiera:
1)
ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;
2)
datę i obszar prowadzenia połowów;
3)
rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych.
1a. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego zamieszcza wzór raportu z połowów rekreacyjnych na swojej stronie internetowej.
2. 
(uchylony).
3. 
Raport z połowów rekreacyjnych doręcza się Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego w terminie 7 dni od dnia zakończenia zawodów sportowych.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wymiary i okresy ochronne organizmów morskich dla wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
szczegółowy sposób i warunki wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3)
wysokość opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza oraz bezpieczeństwa i porządku podczas wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
2)
okres, na jaki dana osoba fizyczna uzyskuje uprawnienie do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć odpowiednio:
a)
1/100 wysokości wynagrodzenia - w przypadku tygodniowego okresu połowów,
b)
1/50 wysokości wynagrodzenia - w przypadku miesięcznego okresu połowów,
c)
1/20 wysokości wynagrodzenia - w przypadku 12-miesięcznego okresu połowów.

Zabrania się:

1)
używania do wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego narzędzi połowowych wykorzystywanych do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
2)
połowu organizmów morskich na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
3)
wprowadzania do obrotu organizmów morskich pochodzących z wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku ich nieodpłatnego przekazania placówkom opiekuńczo-wychowawczym lub organizacjom pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. 
W przypadku gdy rybołówstwo rekreacyjne jest wykonywane ze statku przez osobę fizyczną niebędącą podmiotem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, osoba ta przekazuje, na co najmniej dwie godziny przed rozpoczęciem wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, informacje o:
1)
nazwie statku, a dla statku rybackiego - o oznace rybackiej oraz nazwie, jeżeli została nadana;
2)
dacie i czasie rozpoczęcia wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego;
3)
obszarze prowadzenia połowów lub porcie rozpoczęcia żeglugi w celu wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego.
2. 
Osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, sporządza raport z połowów rekreacyjnych ze statku po zakończeniu tych połowów, nie później jednak niż przed wejściem tego statku do portu, jeżeli złowione gatunki organizmów morskich zostały objęte planem wieloletnim, o którym mowa w art. 9 rozporządzenia nr 1380/2013.
3. 
Raport z połowów rekreacyjnych ze statku doręcza się Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego nie później niż w dniu następującym po dniu zakończenia połowów rekreacyjnych ze statku.

Chów, hodowla organizmów morskich, zarybianie, wprowadzanie i przenoszenie organizmów morskich

1. 
Prowadzenie na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej chowu lub hodowli organizmów morskich albo zarybiania wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy oraz:
1)
w przypadku zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich - miejsce, okres i sposób planowanego prowadzenia chowu lub hodowli organizmów morskich oraz ich gatunek;
2)
w przypadku zezwolenia na zarybianie:
a)
ilość, gatunek i rodzaj materiału zarybieniowego oraz miejsce i czas planowanego zarybiania,
b)
rodzaj, ilość, miejsce, czas i sposób planowanego pozyskania materiału biologicznego organizmów morskich - jeżeli zarybianie wymaga jego pozyskania.
3. 
Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), o ile jest wymagana.
4. 
Zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli organizmów morskich oraz zezwolenie na zarybianie zawierają odpowiednio informacje, o których mowa w ust. 2.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1)
odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności wywierając negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte planowaną działalnością, albo naruszałaby przepisy odrębne dotyczące planowania przestrzennego obszarów morskich lub przepisy ochrony środowiska lub ochrony przyrody;
2)
cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli chów lub hodowla organizmów morskich albo zarybianie są prowadzone niezgodnie z zezwoleniem lub działalność ta stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na inne gatunki organizmów morskich niż objęte prowadzoną działalnością.
6. 
Decyzji, o której mowa w ust. 5 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi zarybianie w celu utrzymania i odtwarzania zasobów ryb na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Koszty wykonania zarybiania, o którym mowa w ust. 1, są ponoszone corocznie ze środków budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może powierzyć, w drodze umowy, wykonanie części lub całości zarybiania, o którym mowa w ust. 1, instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu, który:
1)
prowadził badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie zarybiania;
2)
posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do prowadzenia zarybiania.
4. 
W umowie, o której mowa w ust. 3, określa się w szczególności:
1)
zakres powierzonych zadań;
2)
sposób i termin realizacji powierzonych zadań;
3)
warunki rozwiązania umowy.
5. 
W przypadku powierzenia wykonania części lub całości zarybiania, o którym mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w ust. 3, przysługuje dotacja celowa na pokrycie kosztów wykonania tego zarybiania.
1. 
Zabrania się wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego na obszarze i w terminie, w których jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza obszar oraz termin, w których jest prowadzone zarybianie na podstawie art. 98 ust. 1, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
1. 
Wprowadzenie do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej lub przenoszenie na tych obszarach organizmów morskich gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 7 rozporządzenia nr 708/2007, w tym w celu wykorzystania w chowie lub hodowli, wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego, w drodze decyzji, przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska.
2. 
Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
miejsce, okres i sposób planowanego wprowadzenia organizmów morskich gatunków obcych lub przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo;
3)
określenie gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony, i wskazanie liczebności tych organizmów.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się dokumentację, o której mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega zaopiniowaniu przez zespół doradczy, powołany przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa na podstawie odrębnych przepisów, w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia nr 708/2007.
5. 
Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera określenie:
1)
gatunku organizmów morskich, który będzie wprowadzony lub przeniesiony, i wskazanie liczebności tych organizmów;
2)
miejsca, czasu i warunków wprowadzenia organizmów morskich gatunków obcych lub przeniesienia organizmów morskich gatunków niewystępujących miejscowo.
6. 
W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 1, nakłada się obowiązek monitorowania gatunków obcych lub gatunków niewystępujących miejscowo przez okres co najmniej 2 lat w przypadku, o którym mowa w art. 18 rozporządzenia nr 708/2007.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może, w drodze umowy, powierzyć wykonywanie monitorowania instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu, prowadzącym badania naukowe lub prace rozwojowe, w zakresie rybołówstwa morskiego.
8. 
Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 7, przepis art. 98 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
9. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji:
1)
odmawia wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli planowana działalność stanowiłaby zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime organizmów morskich;
2)
cofa zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
a)
działalność nim objęta:
jest realizowana niezgodnie z zezwoleniem lub
stanowi zagrożenie trwałości lub równowagi środowiska morskiego, w szczególności przez negatywny wpływ na gatunki rodzime organizmów morskich, lub
b)
gatunek, którego dotyczy zezwolenie, został umieszczony w wykazie inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. UE L 317 z 04.11.2014, str. 35, z późn. zm.), lub na liście IGO stwarzających zagrożenie dla Polski określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1589).
9a. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, cofając zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku określonym w ust. 9 pkt 2 lit. b, określa w decyzji o cofnięciu zezwolenia termin prowadzenia działalności, nie dłuższy niż 2 lata.
9b. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w ust. 9a, w terminie 30 dni od dnia cofnięcia zezwolenia.
10. 
Decyzji, o której mowa w ust. 9 pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
11. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, warunki, w szczególności techniczne lub organizacyjne, wprowadzania lub przenoszenia organizmów morskich gatunku obcego lub niewystępującego miejscowo, mając na względzie znaczenie gospodarcze poszczególnych gatunków organizmów morskich oraz przewidywany wpływ takiego wprowadzenia lub przeniesienia na środowisko morskie.
12. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi, w formie elektronicznej, rejestr wprowadzeń i przeniesień, o którym mowa w art. 23 rozporządzenia nr 708/2007.
13. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa udostępnia informacje zawarte w rejestrze, o którym mowa w ust. 12, na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organy administracji rybołówstwa morskiego

Organami administracji rybołówstwa morskiego są:

1)
minister właściwy do spraw rybołówstwa;
2)
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego - jako centralny organ administracji rządowej.
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego podlega ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.
2. 
Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Zastępców Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw rybołówstwa, na wniosek Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
4. 
Stanowisko Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego i jego zastępców może zajmować osoba, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada kompetencje kierownicze;
6)
posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
5. 
Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.
2. 
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego jest państwową jednostką budżetową.
3. 
Siedzibą Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego jest Słupsk.
4. 
Terytorialny zakres działania Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego obejmuje terytorium i wyłączną strefę ekonomiczną Rzeczypospolitej Polskiej.
5. 
Poza siedzibą Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego mogą być tworzone ośrodki zamiejscowe.
6. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa tworzy i znosi ośrodki zamiejscowe Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, w drodze zarządzenia, mając na względzie potrzebę zapewnienia racjonalnej organizacji inspekcji rybołówstwa morskiego w celu prawidłowego wykonywania czynności inspekcyjnych; w zarządzeniu o utworzeniu ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego określa się jego siedzibę oraz obszar właściwości.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w drodze zarządzenia, nadaje statut Głównemu Inspektoratowi Rybołówstwa Morskiego, w którym określa jego organizację wewnętrzną.
1. 
W sprawach należących do właściwości organów administracji rybołówstwa morskiego, rozstrzyganych w trybie postępowania administracyjnego, decyzje w pierwszej instancji wydaje Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, chyba że na podstawie przepisu szczególnego organem właściwym w pierwszej instancji jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
1. 
Organy administracji rybołówstwa morskiego działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w wyłącznej strefie ekonomicznej.
2. 
Organy administracji rybołówstwa morskiego są właściwe także w sprawach wykonywania zadań poza obszarami, o których mowa w ust. 1, określonych ustawami, umowami i porozumieniami międzynarodowymi oraz przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wykonywania rybołówstwa morskiego, wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa oraz rynków rybnych.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa:
1)
jest odpowiedzialny za monitorowanie działalności połowowej statków rybackich za pomocą satelitarnego systemu monitorowania statków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
zbiera, gromadzi i przetwarza dane w zakresie wykonywania rybołówstwa morskiego;
3)
realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej dotyczące:
a)
przypadkowych połowów waleni, określone w rozporządzeniu nr 812/2004,
b)
programu krajowego, w tym przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 1380/2013;
4)
umożliwia przekazywanie informacji, o których mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, poprzez stronę internetową urzędu obsługującego tego ministra;
5)
pełni funkcję organu, o którym mowa w art. 5 ust. 5 rozporządzenia nr 1224/2009;
6)
za pośrednictwem CMR:
a)
przyjmuje uprzednie powiadomienia, o których mowa w art. 17 i art. 18 rozporządzenia nr 1224/2009,
b)
przyjmuje uprzednie powiadomienia, o których mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007,
c)
wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie powiadomienia o wejściu do portu statku rybackiego i wyładunku w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
d)
realizuje zadania punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr 1224/2009,
e)
monitoruje i dokonuje kontroli danych, o których mowa w art. 19 rozporządzenia nr 404/2011;
7)
zatwierdza świadectwa połowowe, w przypadkach, o których mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008;
8)
wyznacza obserwatorów kontroli, o których mowa w art. 93 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;
9)
przekazuje informacje, o których mowa w art. 34 rozporządzenia nr 1224/2009;
10)
opracowuje oraz przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 rozporządzenia nr 1380/2013, oraz plan działania, o którym mowa w art. 22 ust. 4 rozporządzenia nr 1380/2013;
11)
opracowuje wieloletni krajowy plan strategiczny, o którym mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1380/2013.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia świadectwa połowowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, w przypadku niezgodności danych zawartych w tym świadectwie z danymi zawartymi w elektronicznym systemie raportowania połowów.

(uchylony).

1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego:
1)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim i o organizacji rynku rybnego, w tym:
a)
wykonuje kontrole, a także inspekcje, o których mowa w rozporządzeniu nr 1224/2009 oraz rozporządzeniu nr 1005/2008, z wykorzystaniem dostępnych dokumentów i źródeł informacji, w tym komputerowej bazy danych, o której mowa w art. 109 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, oraz systemu zatwierdzania, o którym mowa w art. 109 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009,
b)
w przypadku przywozu produktów rybołówstwa drogą morską realizuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1005/2008;
2)
dokonuje oceny wagi naruszeń przepisów WPR w ramach wspólnotowego systemu kontroli;
3)
nakłada kary pieniężne za naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego;
4)
przyznaje punkty za poważne naruszenia;
5)
poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 404/2011;
6)
poświadcza dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 lub 6;
6a)
realizuje zadania związane z zapobieganiem wprowadzaniu do środowiska i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się w środowisku inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii, inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski oraz inwazyjnych gatunków obcych prawdopodobnie spełniających kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych;
7)
wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie:
a)
przyjęcia deklaracji, o której mowa w art. 8 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008,
b)
weryfikacji mocy silników zgodnie z art. 41 rozporządzenia nr 1224/2009

- za pośrednictwem inspektorów rybołówstwa morskiego.

2. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przechowuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 7, przez okres trzech lat.
3. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przy realizacji swoich zadań współdziała z organami i jednostkami organizacyjnymi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Straży Granicznej, Inspekcji Transportu Drogowego i Policji oraz ze strażami gminnymi, wojewódzkimi inspektoratami ochrony środowiska, podmiotami zarządzającymi portami i przystaniami morskimi i z terenowymi organami administracji morskiej, z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów i jednostek organizacyjnych.
1. 
Czynności kontrolne i inspekcje podejmowane przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego wykonuje się po okazaniu legitymacji służbowej.
2. 
W czasie wykonywania czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor rybołówstwa morskiego jest obowiązany nosić na widocznym miejscu oznakę służbową.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej, o której mowa w art. 97 rozporządzenia nr 404/2011, i oznaki służbowej, mając na względzie ułatwienie identyfikacji służb kontrolnych.
1. 
W czasie wykonywania czynności kontrolnych i inspekcji, inspektor rybołówstwa morskiego jest uprawniony do:
1)
wejścia na pokład statku, z którego są prowadzone połowy, w tym w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego lub rybołówstwa rekreacyjnego, kontroli dokumentów tożsamości, dziennika połowowego, dokumentu przewozowego oraz dokumentów uprawniających do wykonywania rybołówstwa morskiego;
2)
sprawdzania, czy rybołówstwo morskie jest wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z umowami międzynarodowymi i porozumieniami, których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
3)
kontroli narzędzi połowowych i złowionych organizmów morskich;
4)
kontroli w zakresie obrotu produktami rybołówstwa, w tym kontroli dokumentów pierwszej sprzedaży, faktur, handlowych dokumentów identyfikacyjnych lub innych dokumentów potwierdzających zakup lub sprzedaż ryb;
5)
kontroli pomieszczeń statków, magazynów, przetwórni i innych pomieszczeń służących lub mogących służyć do przechowywania organizmów morskich;
5a)
zatrzymania i kontroli środków transportu w miejscach związanych z wyładunkiem, przeładunkiem i magazynowaniem ryb;
5b)
kontroli ważenia produktów rybołówstwa, w tym urządzeń ważących i rejestrów ważenia;
6)
żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
7)
wykonywania innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, a w przypadkach uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów ustawy - do zatrzymania:
a)
dokumentów, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem dokumentów tożsamości,
b)
organizmów morskich i narzędzi połowowych oraz ich zabezpieczenia;
8)
żądania skierowania statku rybackiego do najbliższego portu;
9)
żądania zaprzestania połowów, w tym wybrania z wody narzędzi połowowych używanych do połowów.
2. 
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim, inspektor rybołówstwa morskiego może zatrzymać statek, z którego są prowadzone połowy, o ile nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 103 rozporządzenia nr 404/2011.
1. 
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim, inspektor rybołówstwa morskiego może zatrzymać i skontrolować oraz doprowadzić do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej statek rybacki o obcej przynależności znajdujący się na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
O zatrzymaniu i doprowadzeniu statku rybackiego o obcej przynależności do portu znajdującego się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inspektor rybołówstwa morskiego zawiadamia Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, który niezwłocznie przekazuje tę informację właściwemu organowi państwa bandery tego statku.
1. 
Dokonujący połowu organizmów morskich na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany, na wezwanie inspektora rybołówstwa morskiego, umożliwić wykonanie czynności kontrolnych, a w szczególności:
1)
udzielić niezbędnych wyjaśnień;
2)
przedstawić do wglądu żądane dokumenty lub dane z miesięcznego raportu połowowego;
2a)
umożliwić bezpieczne wejście na pokład statku, z którego są prowadzone połowy;
3)
umożliwić obejrzenie złowionych organizmów morskich i posiadanych narzędzi połowowych oraz sprzętu używanego do badań, a także pobranych w trakcie badań próbek i wykonanych analiz;
4)
umożliwić dokonanie wpisów w dzienniku połowowym;
5)
umożliwić korzystanie ze środków łączności;
6)
udzielić wszelkiej pomocy niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. 
Kapitan statku rybackiego jest obowiązany udzielać inspektorowi rybołówstwa morskiego pomocy w czasie wykonywania przez niego czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim.
3. 
Czynności kontrolne wykonuje się w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu zakłócić prowadzenie połowów.
1. 
Inspektor rybołówstwa morskiego może dokonać kontroli statku rybackiego o polskiej przynależności, poławiającego poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej, w celu stwierdzenia, czy na tym statku są przestrzegane przepisy o rybołówstwie morskim, a także postanowienia umów międzynarodowych i porozumień międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. 
Kapitan statku rybackiego poławiającego poza obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zapewnić inspektorowi rybołówstwa morskiego niezbędne zakwaterowanie i wyżywienie.
3. 
Koszty zakwaterowania i wyżywienia inspektora rybołówstwa morskiego, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
1. 
Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor rybołówstwa morskiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię i nazwisko wykonującego czynności kontrolne;
3)
dane dotyczące podmiotu kontrolowanego;
4)
oznaczenie miejsca kontroli, a w przypadku kontroli statku rybackiego oznakę rybacką tego statku;
5)
opis czynności kontrolnych;
6)
stwierdzone naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują inspektor rybołówstwa morskiego oraz podmiot kontrolowany albo inna osoba upoważniona do występowania w imieniu tego podmiotu.
3. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu protokołu do podpisu.
4. 
W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach lub o odmowie podpisania protokołu.
5. 
W razie uwzględnienia zastrzeżeń inspektor rybołówstwa morskiego uzupełnia protokół.
6. 
Odmowa podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektora.
7. 
Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu.

Przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 i 2029) dotyczące kontroli nie mają zastosowania do przeprowadzania kontroli połowów i inspekcji przeprowadzanych na podstawie przepisów niniejszego działu.

1. 
W przypadku niecierpiącym zwłoki Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, realizując zadania, o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1, wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", poprzez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie urzędu w widocznym miejscu.
2. 
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego zadań, o których mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1.

Kary pieniężne

Kto niszczy tarliska, ikrę lub narybek, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

Kto podczas wykonywania rybołówstwa morskiego używa materiałów wybuchowych, środków odurzających, trujących lub zanieczyszczających środowisko morskie, podlega karze pieniężnej w wysokości 7000 zł.

Armator statku rybackiego, który nie dopełnia obowiązku oznakowania narzędzi połowowych oznaką rybacką, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł.

Kto narusza, stanowiące cudzą własność, narzędzia połowowe, w sytuacji gdy nie jest to konieczne ze względu na działanie siły wyższej, bezpieczeństwo żeglugi lub potrzeby ratownictwa lub nadzoru nad wykonywaniem rybołówstwa morskiego, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne statkiem rybackim:

1)
o polskiej przynależności, będąc armatorem, którego siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania nie znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł;
2)
o obcej przynależności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega, w przypadku statku o długości całkowitej:
a)
nie większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości 5000 zł,
b)
większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł.

Kto wyładowuje na ląd, wprowadza do obrotu, magazynuje, transportuje lub przeładowuje organizmy morskie złowione z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotności wynagrodzenia.

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne statkiem rybackim, który nie jest wpisany do rejestru, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł.

1. 
Właściciel statku rybackiego, który nie dopełnia obowiązku:
1)
oznakowania statku rybackiego oznaką rybacką, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;
2)
wynikającego z art. 16 ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.
2. 
Jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 2 stała się ostateczna, właściciel statku rybackiego ponownie nie dopełnił tego obowiązku, podlega on karze pieniężnej w wysokości 1000 zł.

Kto zmienia, zakrywa, przysłania, zamazuje lub zaciera oznakę rybacką statku rybackiego, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł.

Kto:

1)
prowadzi połowy przy użyciu narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów komercyjnych bez:
a)
wydanej na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, licencji, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł,
b)
wydanego na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, specjalnego zezwolenia połowowego, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;
2)
wykonuje rybołówstwo komercyjne:
a)
bez posiadania na statku rybackim dokumentu licencji wydanej na ten statek rybacki albo jej duplikatu, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł,
b)
w przypadku gdy licencja lub specjalne zezwolenie połowowe wydane na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, zostały zawieszone, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł,
c)
na podstawie podrobionej lub przerobionej licencji albo specjalnego zezwolenia połowowego, podlega karze pieniężnej w wysokości 5000 zł;
3)
wykonując rybołówstwo komercyjne:
a)
nie realizuje obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, podlega karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 2000 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia,
b)
dokonuje przeładunku organizmów morskich na morzu wbrew zakazowi określonemu w art. 20 rozporządzenia nr 1224/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł,
c)
wydaje lub wystawia narzędzia połowowe w taki sposób lub w takim miejscu, że powodują uszkodzenia innych narzędzi połowowych albo utrudniają połów, podlega karze pieniężnej w wysokości 4000 zł.

Kto wykonuje rybołówstwo komercyjne z naruszeniem przepisów WPR, przepisów ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, podlega w przypadku:

1)
armatora statku rybackiego o długości całkowitej:
a)
równej albo większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej pięćdziesięciokrotności wynagrodzenia,
b)
mniejszej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia;
2)
kapitana statku rybackiego o długości całkowitej:
a)
równej albo większej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dwudziestokrotności wynagrodzenia,
b)
mniejszej niż 10 m - karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia.
1. 
Kto dopuścił się poważnego naruszenia przepisów WPR, o którym mowa w art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008 lub w art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, podlega karze pieniężnej w wysokości pięciokrotności wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy przed dniem, w którym popełniono naruszenie.
2. 
Kto w okresie 5 kolejnych lat dopuścił się co najmniej dwukrotnie poważnego naruszenia przepisów WPR, o których mowa w ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości nie mniejszej niż ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia i nieprzekraczającej dwudziestokrotności tej wartości, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy dniu przed dniem, w którym popełniono naruszenie.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze powtarzalność naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za poważne naruszenia przepisów WPR nie mniejszą niż ośmiokrotność wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku popełnienia poważnego naruszenia i nieprzekraczającą dwudziestokrotności tej wartości, która jest ustalana na podstawie średniej ceny rynkowej danego gatunku organizmów morskich wynikającej z elektronicznego systemu raportowania połowów na dzień popełnienia naruszenia, a jeżeli w tym systemie brak jest średniej ceny rynkowej na dzień popełnienia naruszenia, bierze się pod uwagę średnią cenę rynkową wynikającą z tego systemu na dzień najbliższy przed dniem, w którym popełniono naruszenie.
1. 
Kto wykonuje rybołówstwo rekreacyjne:
1)
bez uzyskania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, lub wbrew warunkom w nim określonym lub wbrew warunkom określonym w art. 94 albo bez wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2,
2)
bez posiadania w czasie jego wykonywania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, albo bez dokumentu tożsamości lub dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2,
3)
niezgodnie ze sposobem i warunkami wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1 lub 2,
4)
z wykorzystaniem narzędzia połowowego wykorzystywanego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, wbrew zakazowi określonemu w art. 96 pkt 1,
5)
na obszarach określonych w art. 96 pkt 2,
6)
wbrew zakazowi określonemu w art. 98a ust. 1

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności wynagrodzenia.

2. 
Kto wprowadza do obrotu organizmy morskie pochodzące z wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku przeznaczenia ich na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych lub organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.
1. 
Kto z naruszeniem przepisów ustawy:
1)
prowadzi połowy organizmów morskich w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia w zakresie rybołówstwa morskiego,
2)
prowadzi chów lub hodowlę organizmów morskich albo zarybianie,
3)
wprowadza do obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej gatunki obce lub przenosi na te obszary organizmy morskie gatunków niewystępujących miejscowo

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do wysokości nieprzekraczającej dziesięciokrotności wynagrodzenia.

2. 
(uchylony).

Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych, o których mowa w art. 120, art. 124 pkt 3 lit. a, art. 125, art. 127 ust. 1 i art. 128 ust. 1, różnicując je w zależności od rodzaju dokonanych naruszeń, ich społecznej szkodliwości, wpływu na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego oraz w zależności od osiągniętych korzyści finansowych wynikających z danego naruszenia lub od wartości produktów rybołówstwa pozyskanych w wyniku tego naruszenia.

1. 
Kary, o których mowa w niniejszym rozdziale, wymierza, w drodze decyzji, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego, z tym że kary określone w art. 122 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 wymierza, w drodze decyzji, minister właściwy do spraw rybołówstwa.
1a. 
W postępowaniu w sprawie wymierzenia kary pieniężnej kapitanowi statku rybackiego stroną jest również armator tego statku.
2. 
Termin zapłaty kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej.
3. 
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, są wpłacane na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymierzenia kary pieniężnej i stanowią dochód budżetu państwa.
1. 
Kary pieniężnej nie nakłada się, jeżeli od dnia popełnienia czynu upłynęło 5 lat.
2. 
Wymierzonej kary pieniężnej nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej.
3. 
Egzekucja wymierzonych kar pieniężnych wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. 
W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej albo uwzględnienia skargi na decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej przez organ, który wydał decyzję, albo przez sąd administracyjny, uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia, w którym wydana decyzja lub orzeczenie o zwrocie tej kary stały się ostateczne.
5. 
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760).

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) w art. 120 ust. 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628, 1741 i 1863) w załączniku do ustawy wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 228, poz. 1368, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Przepisy przejściowe i końcowe

Statki rybackie przy użyciu których, przed dniem wejścia w życie ustawy, wykonywane było rybołówstwo morskie:

1)
o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tych obszarach;
2)
o długości całkowitej poniżej 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW albo o długości całkowitej powyżej 12 m na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, mogą być używane do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na tych obszarach.
1. 
Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. 
W przypadku dokonania, na podstawie przepisów dotychczasowych:
1)
wykreślenia statku rybackiego z rejestru statków rybackich na wniosek właściciela tego statku i niewykorzystania części lub całości zdolności połowowej wycofanego statku do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy albo
2)
zmniejszenia zdolności połowowej statku rybackiego wpisanego do rejestru statków rybackich i niewykorzystania do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zdolności połowowej równej zmniejszeniu zdolności połowowej tego statku

- stosuje się przepis art. 31, przy czym okres 5 lat liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy statek rybacki, na podstawie przepisów dotychczasowych, został z urzędu wykreślony z rejestru na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy uchylanej w art. 143.
4. 
Zdolność połowowa przyznana przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na dany statek rybacki może być wykorzystana na jego modernizację albo wymianę przez okres 3 lat od dnia jej wejścia w życie.
1. 
Rejestr statków rybackich prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rejestrem, o którym mowa w art. 13 ust. 1.
2. 
Wpisy do rejestru dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz numery, o których mowa w wierszu 2, w załączniku nr I do rozporządzenia nr 26/2004, nadane przed dniem jej wejścia w życie, oraz zaświadczenia o dokonaniu wpisu w rejestrze wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność.
1. 
Licencje połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność.
2. 
Specjalne zezwolenia połowowe, pozwolenia na połowy organizmów morskich w polskich obszarach morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych, zezwolenia na prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich, zezwolenia na połowy w celach szkoleniowych, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
3. 
Sportowe zezwolenia połowowe wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
4. 
Spisy oznak rybackich prowadzone dla danego portu przez właściwego okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego stają się spisami oznak rybackich, o których mowa w art. 20 ust. 2.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 3, art. 51 ust. 4 i art. 57 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 143 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 3, art. 101 ust. 4 i art. 108 ust. 3.

Akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 18, art. 32 i art. 55 ustawy uchylanej w art. 143 zachowują moc do dnia wejścia w życie aktów prawa miejscowego wydanych odpowiednio na podstawie art. 11 i art. 49, a w przypadku aktów prawa miejscowego wydanych na czas określony - przez okres w nich określony.

1. 
Maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem finansowym ustawy wynosi w:
1)
2015 r. - 32 100 tys. zł;
2)
2016 r. - 30 000 tys. zł;
3)
2017 r. - 30 100 tys. zł;
4)
2018 r. - 31 000 tys. zł;
5)
2019 r. - 31 700 tys. zł;
6)
2020 r. - 36 500 tys. zł;
7)
2021 r. - 33 500 tys. zł;
8)
2022 r. - 34 500 tys. zł;
9)
2023 r. - 35 300 tys. zł;
10)
2024 r. - 36 200 tys. zł.
2. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa wprowadzi mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu kosztów lub przesunięciu w czasie inwestycji lub wydatków związanych ze zbieraniem danych rybackich lub modernizacją systemów elektronicznego raportowania połowów - przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu realizacji WPR oraz zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przepisów Unii Europejskiej.
3. 
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków w zakresie wdrożenia mechanizmów korygujących jest minister właściwy do spraw rybołówstwa.

Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1592 oraz z 2015 r. poz. 442).

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1130 z dnia 14 czerwca 2017 r. określającego parametry statków rybackich (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 1);

2) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/218 z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie unijnego rejestru floty rybackiej (Dz. Urz. UE L 34 z 09.02.2017, str. 9 oraz Dz. Urz. UE L 209 z 12.08.2017, str. 56);

3) rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającego środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 88/98 (Dz. Urz. UE L 150 z 30.04.2004, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 7, str. 91);

4) rozporządzenia Rady (WE) nr 708/2007 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wykorzystania w akwakulturze gatunków obcych i niewystępujących miejscowo (Dz. Urz. UE L 168 z 28.06.2007, str. 1, z późn. zm.);

5) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1);

6) rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2008, str. 1, z późn. zm.);

7) rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 (Dz. Urz. UE L 286 z 29.10.2008, str. 1, z późn. zm.);

8) rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchylającego rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.);

9) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 112 z 30.04.2011, str. 1, z późn. zm.);

10) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 22, z późn. zm.).