Art. 53. - [Przekazanie indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek armatora] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  53.  [Przekazanie indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek armatora]
1. 
Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub liczba dni połowowych mogą być przekazywane w całości lub w części na inny statek rybacki tego samego armatora, który:
1)
co najmniej przez 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku o przekazanie był armatorem statków rybackich biorących udział w przekazaniu albo
2)
jest jednocześnie właścicielem statków rybackich biorących udział w przekazaniu, wpisanym do rejestru statków rybackich.
2. 
Indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe określone w specjalnym zezwoleniu połowowym przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1, mogą być przekazywane:
1)
w całości na statki rybackie, na które nie przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowych lub indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem, albo
2)
w całości lub w części na statki rybackie, na które przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowe lub indywidualną kwotę połowową gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem.
3. 
Przekazanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wniosek armatora statku rybackiego zainteresowanego przekazaniem indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek rybacki tego armatora.
4. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
2)
oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
3)
określenie gatunku organizmów morskich na danym obszarze, którego dotyczy przekazanie;
4)
wielkość indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub liczbę dni połowowych, których dotyczy przekazanie.
5. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
6. 
Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie ust. 2 pkt 1 nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego armatora na statek rybacki, na który kwoty te zostały przekazane w całości.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych, jeżeli jest wyczerpana ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych danego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.