Art. 78. - [Wejście do portu statku prowadzącego połowy nielegalnie] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  78.  [Wejście do portu statku prowadzącego połowy nielegalnie]
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje granicznego lekarza weterynarii i naczelnika urzędu celno-skarbowego, właściwego ze względu na miejsce położenia portu, o wejściu do tego portu statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN.
2. 
W przypadku określonym w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wydaje niezwłocznie, w drodze decyzji, zgodę na całkowity lub częściowy wyładunek produktów rybołówstwa i przesyła kopię tej decyzji naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, produkty rybołówstwa pozostają pod dozorem celnym.
4. 
Jeżeli w terminie 14 dni od zakończenia wyładunku proces sprawdzania lub weryfikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, nie został zakończony, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przekazuje informację o tym do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.