Art. 44. - [Właściwość organu do podziału kwot połowowych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  44.  [Właściwość organu do podziału kwot połowowych]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach dokonywania podziału:
1)
ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich przysługujących Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
a)
przepisów Unii Europejskiej lub
b)
umów lub porozumień międzynarodowych, lub
2)
ogólnych kwot połowowych nieobjętych przepisami Unii Europejskiej - w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, danych gatunków organizmów morskich, może określić, jaka część tych kwot lub liczba dni będzie podlegać podziałowi w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może wyodrębnić z ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich kwotę połowową, która będzie przeznaczona na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej tego gatunku, jeżeli z danych z elektronicznego systemu raportowania połowów wynika, że gatunek ten występuje jako przyłów - część połowu obejmująca organizmy morskie poszczególnych gatunków, które nie są celem połowów ukierunkowanych.