Art. 26. - [Następstwo prawne; zbycie przedsiębiorstwa] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  26.  [Następstwo prawne; zbycie przedsiębiorstwa]
1. 
W sprawach dotyczących przyznania dodatkowej zdolności połowowej, w razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania lub przekształcenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa w toku postępowania, następca prawny, nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo zapisobierca windykacyjny może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.
2. 
Do wniosku następca prawny dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci - kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
3. 
W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną przez sąd za zgodność z oryginałem.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spadkobierca przekazuje prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
5. 
Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, spadkobierca albo zapisobierca, który złożył wniosek, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych, że wyrażają zgodę na jego wstąpienie do toczącego się postępowania.