Art. 113. - [Protokół kontroli] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  113.  [Protokół kontroli]
1. 
Po zakończeniu czynności kontrolnych inspektor rybołówstwa morskiego sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
1)
datę jego sporządzenia;
2)
imię i nazwisko wykonującego czynności kontrolne;
3)
dane dotyczące podmiotu kontrolowanego;
4)
oznaczenie miejsca kontroli, a w przypadku kontroli statku rybackiego oznakę rybacką tego statku;
5)
opis czynności kontrolnych;
6)
stwierdzone naruszenia przepisów o rybołówstwie morskim.
2. 
Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisują inspektor rybołówstwa morskiego oraz podmiot kontrolowany albo inna osoba upoważniona do występowania w imieniu tego podmiotu.
3. 
Podmiot, o którym mowa w ust. 2, ma prawo wnieść zastrzeżenia do treści protokołu w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu protokołu do podpisu.
4. 
W protokole umieszcza się informację o braku zastrzeżeń albo o wniesionych zastrzeżeniach lub o odmowie podpisania protokołu.
5. 
W razie uwzględnienia zastrzeżeń inspektor rybołówstwa morskiego uzupełnia protokół.
6. 
Odmowa podpisania protokołu przez podmiot kontrolowany nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektora.
7. 
Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się podmiotowi kontrolowanemu.