Art. 25. - [Informacja o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  25.  [Informacja o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o terminie składania przez właścicieli statków rybackich wniosków o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej na statki rybackie znajdujące się w danym segmencie floty, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji.
3. 
Informację, o której mowa w ust. 2, ogłasza się, w przypadku gdy wielkość pozostałej do podziału dodatkowej zdolności połowowej wynosi co najmniej 10 GT lub 15 kW.
4. 
Wniosek złożony w terminie innym niż określony w informacji, o której mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, sposób i tryb przyznawania dodatkowej zdolności połowowej, mając na względzie ochronę i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza oraz dostosowanie do tych zasobów floty rybackiej, w tym przez jej modernizację i restrukturyzację.