Art. 69. - [Wydanie, prowadzenie, przechowywanie dziennika połowowego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  69.  [Wydanie, prowadzenie, przechowywanie dziennika połowowego]
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wydaje, na wniosek armatora statku rybackiego, dziennik połowowy w postaci papierowej.
2. 
Za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi równowartość kosztów wykonania dziennika połowowego w postaci papierowej, przy czym nie może ona przekraczać 1/32 wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "wynagrodzeniem".
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, mając na względzie koszty związane z wykonaniem dziennika połowowego.
5. 
Dziennik połowowy przechowuje się na statku rybackim w sposób zapewniający ochronę tego dziennika przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. 
Kapitan statku rybackiego przekazuje oryginał strony dziennika połowowego do Centrum Monitorowania Rybołówstwa, stanowiącego ośrodek monitorowania rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009, zwanego dalej "CMR", za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
7. 
W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego dziennika przekazuje się do CMR.
8. 
W przypadku niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów, o którym mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 404/2011, trwającego dłużej niż kolejne 24 godziny, kapitan statku rybackiego może wystąpić, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), do ministra właściwego do spraw rybołówstwa o wydanie zgody na wyjście z portu statku rybackiego w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
9. 
Zgoda, o której mowa w ust. 8, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na czas niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów.
10. 
Dane z połowów prowadzonych po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 9, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, codziennie do godziny 2400.
11. 
Dane, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również w przypadkach oraz terminie określonych w art. 39 ust. 1 lub 2 lit. b-e rozporządzenia nr 404/2011.
12. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie informuje, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, o wznowieniu działania elektronicznego systemu raportowania połowów.
13. 
W przypadku niedziałania albo nieprawidłowego działania zamontowanego na statku rybackim elektronicznego dziennika połowowego armator tego statku składa do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o zgodę na wymontowanie tego dziennika w celu jego naprawy albo wymiany.
14. 
Zgoda, o której mowa w ust. 13, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.