Art. 127. - [Naruszenie przepisów o rybołówstwie rekreacyjnym] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  127.  [Naruszenie przepisów o rybołówstwie rekreacyjnym]
1. 
Kto wykonuje rybołówstwo rekreacyjne:
1)
bez uzyskania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, lub wbrew warunkom w nim określonym lub wbrew warunkom określonym w art. 94 albo bez wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2,
2)
bez posiadania w czasie jego wykonywania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, o którym mowa w art. 90 ust. 1 pkt 1, albo bez dokumentu tożsamości lub dowodu wniesienia opłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1 pkt 2,
3)
niezgodnie ze sposobem i warunkami wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 1 lub 2,
4)
z wykorzystaniem narzędzia połowowego wykorzystywanego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, wbrew zakazowi określonemu w art. 96 pkt 1,
5)
na obszarach określonych w art. 96 pkt 2,
6)
wbrew zakazowi określonemu w art. 98a ust. 1

- podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności wynagrodzenia.

2. 
Kto wprowadza do obrotu organizmy morskie pochodzące z wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego, z wyłączeniem przypadku przeznaczenia ich na rzecz placówek opiekuńczo-wychowawczych lub organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł.