Zmiana niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2185

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2022 r.

USTAWA
z dnia 7 października 2022 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców

W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w art. 37 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Jeżeli ponaglenie zostało wniesione przed upływem terminu określonego w art. 35 albo przepisach szczególnych, organ prowadzący postępowanie pozostawia ponaglenie bez rozpoznania. Przepisów § 4-8 nie stosuje się.".

W ustawie z dnia 9 kwietnia 1968 r. o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych (Dz. U. poz. 65) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Art. 2a. 1. Minister Finansów prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub prawa na podstawie międzynarodowej umowy o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych na wniosek organu reprezentującego Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami właściwego ze względu na położenie nieruchomości albo z urzędu.

2. Stroną postępowania administracyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest organ reprezentujący Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami właściwy ze względu na położenie nieruchomości.

3. Postępowanie administracyjne, o którym mowa w ust. 1, umarza się, jeżeli brak jest podstaw do stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub prawa na podstawie międzynarodowej umowy o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych.".

W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2022 r. poz. 1728 i 1846) w art. 364 w ust. 8 po pkt 25c dodaje się pkt 25d i 25e w brzmieniu:

"25d) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;

25e) organy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314), oraz organy wyższego stopnia w sprawach, o których mowa w tych ustawach;".

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 24, 218 i 1700) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 9 po ust. 3e dodaje się ust. 3f i 3g w brzmieniu:

"3f. Do postępowań w sprawie wydania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

3g. Do postępowań w sprawie wydania zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

2)
w art. 95 po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu:

"4b. Do postępowania w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4c. Do postępowania w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

3)
w art. 184 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Do postępowania w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

1b. Do postępowania w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.".

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2167) w art. 12:

1)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Fundacja składa corocznie właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swojej działalności obejmujące najważniejsze informacje o działalności fundacji w okresie sprawozdawczym, pozwalające ocenić prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych.";

2)
po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, sporządza się w postaci elektronicznej, na formularzu udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.";

3)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, jednolity wzór formularza sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, mając na względzie potrzebę zapewnienia informacji pozwalających ocenić prawidłowość realizacji przez fundację jej celów statutowych oraz ujednolicenia sprawozdań.".

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768 i 1783) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 39 po ust. 7ad dodaje się ust. 7ae w brzmieniu:

"7ae. Decyzje, o których mowa w ust. 7 i 7ac, są ostateczne.";

2)
w art. 40e dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, jest ostateczna.".

W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 24a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego, a także udostępnieniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).";

2)
w art. 28bb w ust. 1 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2020 r. poz. 344)";
3)
w art. 40a w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace, a w przypadku prac scaleniowych lub wymiennych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1223) po podpisaniu porozumienia na wykonanie takich prac;".

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250 i 1604) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 27a ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Jeżeli wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2, zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), wnioskodawca składa dodatkowy egzemplarz wniosku wraz z tymi załącznikami, który nie zawiera tajemnicy przedsiębiorstwa. Charakterystyczne parametry techniczne przedsięwzięcia, o których mowa w art. 23 ust. 5 i 5a, oraz proponowana lokalizacja przedsięwzięcia, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.";

2)
w art. 37 po ust. 1d dodaje się ust. 1da i 1db w brzmieniu:

"1da. Wniosek w sprawie wykorzystywania pasa technicznego do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

1db. Formularz wniosku w sprawie wykorzystywania pasa technicznego do innego celu niż określony w art. 36 ust. 2 pkt 1 w formie dokumentu elektronicznego dyrektor urzędu morskiego udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.".

W ustawie z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 33e:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli w trakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu do czasu wyboru organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego kolejnej kadencji.",

b)
uchyla się ust. 2;
2)
w art. 42b:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznaczne określenie miejsca wykonywania polowania indywidualnego, imię i nazwisko myśliwego, numer upoważnienia do wykonywania polowania indywidualnego, liczba i gatunek pozyskanej zwierzyny albo ptaków lub ssaków należących do IGO stwarzających zagrożenie dla Unii lub do IGO stwarzających zagrożenie dla Polski oraz liczba wszystkich oddanych strzałów do zwierzyny grubej podlega wpisowi w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, którą są obowiązani prowadzić dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich, w postaci elektronicznej dla każdego obwodu łowieckiego.",

b)
po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:

"1f. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających czasowo prowadzenie książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci elektronicznej, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany prowadzić książkę ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w postaci papierowej dla każdego obwodu łowieckiego.".

W ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 770, z późn. zm.) w art. 9:

1)
w ust. 2i zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, nie wygasa, a z tytułu użytkowania wieczystego Skarb Państwa nie wnosi opłat rocznych.";

2)
po ust. 2j dodaje się ust. 2k w brzmieniu:

"2k. Po zakończeniu postępowania dotyczącego mienia i zobowiązań, o których mowa w ust. 2b, nieruchomości Skarbu Państwa przejmuje protokolarnie do zasobu Skarbu Państwa, na wniosek starosty, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 2a, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, o którym mowa w ust. 2i - a w przypadku lasów albo nieruchomości rolnych w rozumieniu przepisów odrębnych odpowiednio dyrektor regionalnej dyrekcji Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe albo dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, właściwy ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 2a, przekazuje nieruchomość w drodze czynności jednostronnej, o czym zamieszcza wzmiankę w protokole. Protokół stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.".

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 173a uchyla się ust. 2;
2)
w art. 193:
a)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Wyciągi z centralnego rejestru, o którym mowa w ust. 1, z wyjątkiem danych wymienionych w ust. 4 pkt 4, 5, 7-9, 11 i 12, podlegają udostępnieniu na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i są niezwłocznie aktualizowane.",

b)
uchyla się ust. 11.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 28 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Do postępowania w sprawie nadania uprawnień przewodnika górskiego, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

1b. Do postępowania w sprawie nadania uprawnień przewodnika górskiego, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

2)
po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

"Art. 34a. Minister właściwy do spraw turystyki określi wzór wniosku o nadanie uprawnień przewodnika górskiego w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).";

3)
w art. 39 w ust. 6 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517)".

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, 1079, 1115, 1265 i 1933) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 36 w ust. 14 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"O tych zmianach płatnik składek może zawiadomić Zakład z wykorzystaniem formularza elektronicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541).";

2)
w art. 36b ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5, będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, mogą dokonywać zgłoszeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 11, lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 14, na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.".

W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 324) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2411:
a)
ust. 22 otrzymuje brzmienie:

"22. Zgłoszenia i korespondencję w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych albo za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego.",

b)
dodaje się ust. 4-9 w brzmieniu:

"4. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy, za zgodą strony, doręcza korespondencję wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego.

5. Wyrażenie albo wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4, następuje za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego.

6. Wyrażenie albo wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne tylko w sprawie, w której ta zgoda została wyrażona albo wycofana.

7. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne z upływem dnia roboczego następującego po dniu, w którym została wycofana.

8. W przypadku wyrażenia albo wycofania zgody, o której mowa w ust. 4, Urząd Patentowy poucza o skutkach prawnych wynikających z jej wyrażenia albo wycofania.

9. W przypadku doręczania korespondencji za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego pismo uznaje się za doręczone w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku - po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu Patentowego.";

2)
w art. 2553 po ust. 4 dodaje się ust. 41 w brzmieniu:

"41. Rozprawa, za zgodą stron, może zostać przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, w sposób zapewniający zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w siedzibie Urzędu Patentowego.".

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 4a w ust. 1 wyrazy "rozwoju regionalnego" zastępuje się wyrazem "gospodarki";
2)
w art. 6b w ust. 10b i 10c skreśla się wyrazy "w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki".

W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1688) w art. 35 po ust. 4 dodaje ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Decyzja o wpisie i odmowie wpisu do rejestru rzeczoznawców jest ostateczna.".

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 944) po art. 46 dodaje się art. 46a w brzmieniu:

"Art. 46a. 1. Posiedzenia Krajowej Rady Rzeczników Patentowych i jej prezydium, Komisji Rewizyjnej oraz okręgowych rad rzeczników patentowych mogą odbywać się, a uchwały mogą być podejmowane, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

2. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych i okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych mogą odbywać się, a wybory mogą być dokonywane, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewniających:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym między uczestnikami posiedzenia,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

3. O odbyciu posiedzenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej postanawia organ zwołujący posiedzenie.".

W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2022 r. poz. 557 i 1488) w art. 112 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Sprawy, o których mowa w art. 105 i art. 106 ust. 1, uznaje się za załatwione milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu organowi organ ten nie wyda decyzji albo postanowienia, o których mowa w art. 122a § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185). Przepisu art. 122h tej ustawy nie stosuje się.".

W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715 i 1846) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 135d otrzymuje brzmienie:

"Art. 135d. Użytkownicy statków powietrznych, które podlegają wpisowi do rejestru statków, składają Prezesowi Urzędu, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, w postaci papierowej lub elektronicznej, sprawozdania, za rok ubiegły, z wykonywania operacji lotniczych, z uwzględnieniem zaistniałych zdarzeń lotniczych, przyjętych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i podjętych działań zapobiegawczych lub naprawczych.";

2)
w art. 178 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Sprawę zatwierdzenia biegłego rewidenta, o której mowa w ust. 3, uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie podmiotu kontrolowanego występującego z wnioskiem, jeżeli w terminie 14 dni od daty doręczenia wniosku Prezes Urzędu nie wyda decyzji albo postanowienia, o których mowa w art. 122a § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.".

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846) w art. 53 w ust. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w odniesieniu do obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;".

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 56 po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).

6b. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 6, w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.";

2)
w art. 83b dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.";

3)
w art. 118 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Zgłoszenia dokonuje się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3b. Formularz zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.";

4)
w art. 118a po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4b. Formularz wniosku o wydanie decyzji o warunkach prowadzenia działań w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.".

W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1523, 1488 i 1933) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Towarzystwo zawiadamia Komisję o utworzeniu funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 1a, niezwłocznie po jego wpisaniu do rejestru funduszy inwestycyjnych, załączając kopię wypisu aktu notarialnego zawierającego statut funduszu inwestycyjnego oraz informację o dacie wpisu do rejestru funduszy inwestycyjnych i łącznej wysokości wpłat zebranych do funduszu.";

2)
w art. 15a ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych fundusz doręcza Komisji kopię wyciągu z tego rejestru oraz kopię wypisu aktu notarialnego zawierającego statut funduszu.";

3)
w art. 24 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Fundusz inwestycyjny zawiadamia Komisję o terminach dokonanych ogłoszeń oraz o treści ogłoszeń, załączając do zawiadomienia kopię wypisu aktu notarialnego zawierającego zmiany statutu oraz jednolity tekst statutu, a także składa wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, załączając do wniosku jego jednolity tekst wraz z informacją o dokonaniu ogłoszeń i o terminach ich dokonania, a w przypadkach, o których mowa w ust. 8 pkt 1a i ust. 8d - wraz z uchwałą zgromadzenia inwestorów.";

4)
w art. 26:
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoby zapisujące się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne dokonują wpłat do funduszu inwestycyjnego i otrzymują potwierdzenie wpłat w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku informacji lub, na wniosek takiej osoby, w postaci papierowej.",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty nie posiada danych wystarczających do przesłania osobie zapisującej się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku informacji, przekazuje osobie zapisującej się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne potwierdzenie w postaci papierowej bez konieczności złożenia wniosku przez osobę zapisującą się na jednostki uczestnictwa albo na certyfikaty inwestycyjne.";

5)
w art. 29 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Niezwłocznie po wpisaniu funduszu inwestycyjnego do rejestru funduszy inwestycyjnych, fundusz wydaje certyfikaty inwestycyjne, na warunkach i w sposób, które zostały określone w statucie funduszu i prospekcie emisyjnym albo w warunkach emisji, oraz doręcza Komisji kopię wyciągu z tego rejestru.";

6)
w art. 35 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Oświadczenia woli składane w związku z nabywaniem lub żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, nabywaniem lub wykupem certyfikatów inwestycyjnych oraz inne oświadczenia woli związane z uczestnictwem w funduszu mogą być wyrażone w postaci elektronicznej z zachowaniem wymogów gwarantujących autentyczność i wiarygodność oświadczenia woli.

2. Dokumenty związane z nabywaniem lub żądaniem odkupienia przez fundusz inwestycyjny jednostek uczestnictwa, nabywaniem lub wykupem certyfikatów inwestycyjnych oraz inne oświadczenia woli związane z uczestnictwem w funduszu mogą być sporządzane w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), jeżeli dokumenty te będą w sposób należyty utworzone, utrwalone, przechowywane i zabezpieczone.";

7)
w art. 91:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Fundusz inwestycyjny otwarty sporządza i niezwłocznie przekazuje uczestnikowi funduszu potwierdzenie zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku informacji lub, na wniosek uczestnika, w postaci papierowej, chyba że uczestnik wyraził zgodę na przekazywanie tych potwierdzeń w innych terminach.",

b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy fundusz inwestycyjny otwarty nie posiada danych wystarczających do przesłania uczestnikowi potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jego treści na trwałym nośniku informacji, przekazuje uczestnikowi potwierdzenie w postaci papierowej bez konieczności złożenia wniosku przez uczestnika.";

8)
w art. 208k w ust. 2 w części wspólnej wyrazy "art. 26 ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "art. 26 ust. 2-3";
9)
w art. 208zzb w ust. 2 w części wspólnej wyrazy "art. 26 ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "art. 26 ust. 2-3";
10)
art. 222f otrzymuje brzmienie:

"Art. 222f. Informacje i dokumenty, których przekazanie realizuje obowiązek informacyjny nałożony na towarzystwo, fundusz inwestycyjny, likwidatora funduszu inwestycyjnego, depozytariusza i zarządzającego ASI, są przekazywane Komisji w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Komisję, w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego Komisji udostępnionym na jej stronie internetowej.";

11)
w art. 225:
a)
w ust. 1 wyrazy "Towarzystwo i fundusz inwestycyjny" zastępuje się wyrazami "Towarzystwo, fundusz inwestycyjny i fundusz inwestycyjny w likwidacji",
b)
w ust. 3 wyrazy "towarzystwa i funduszu" zastępuje się wyrazami "towarzystwa, funduszu i funduszu w likwidacji";
12)
w art. 231 uchyla się ust. 2.

W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1066) w art. 19:

1)
w ust. 9 skreśla się wyrazy ", a uprawnienia organu odwoławczego - ministrowi";
2)
po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. Decyzje Dyrektora w sprawach należności z tytułu wpłat, o których mowa w ust. 1-5, 6a i 7, są ostateczne.".

W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301) w art. 37:

1)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

"4a. Do postępowania w sprawie udzielenia prawa do wydawania świadectw, o których mowa w art. 36 ust. 4, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

4b. Sprawę udzielenia prawa do wydawania świadectw, o których mowa w art. 36 ust. 4, uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie jednostki ubiegającej się o to prawo, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku minister właściwy do spraw zdrowia nie wyda decyzji albo postanowienia, o których mowa w art. 122a § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

2)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1-5 stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.".

W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488 i 1933) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 81d otrzymuje brzmienie:

"Art. 81d. 1. Firma inwestycyjna zawiadamia Komisję o zawarciu umowy, o której mowa w art. 81a ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W zawiadomieniu firma inwestycyjna określa zakres czynności powierzonych innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu.

2. Firma inwestycyjna zawiadamia Komisję o istotnej zmianie, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w art. 81a ust. 2, w terminie 14 dni od dnia tego zdarzenia. Za istotną zmianę umowy uważa się w szczególności zmianę zakresu czynności powierzonych innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu. W takim przypadku zawiadomienie określa nowy zakres powierzonych czynności oraz wskazuje, jakie zmiany zostały wprowadzone w umowie.";

2)
w art. 82:
a)
w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "maklerskiej" dodaje się wyrazy "składany przez podmiot nieposiadający statusu domu maklerskiego",
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany przez dom maklerski, zawiera:

1) informacje, o których mowa w art. 1 lit. a i b, art. 5 lit. a, art. 6 lit. a, c i e-l oraz art. 7 rozporządzenia 2017/1943;

2) informacje, o których mowa w art. 2 i art. 3 rozporządzenia 2016/824 - w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia ASO;

3) informacje, o których mowa w art. 2 i art. 6 rozporządzenia 2016/824 - w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia OTF, a w przypadku gdy przedmiotem obrotu na OTF mają być produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym, które muszą być wykonywane przez dostawę - także informacje o takich produktach, w zakresie, jaki zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/824, jest wymagany wobec klas aktywów w rozumieniu art. 1 pkt 2 tego rozporządzenia;

4) informacje wskazujące, w jaki sposób wnioskodawca zamierza zapewnić zgodność działalności z art. 19 ust. 3 oraz art. 59 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010 - w przypadku gdy wnioskowana działalność będzie obejmować nabywanie lub zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną.",

c)
w ust. 2:
w pkt 4 wyrazy "regulamin ochrony" zastępuje się wyrazami "projekt regulaminu ochrony",
w pkt 4b wyraz "procedury" zastępuje się wyrazami "projekt procedur",
w pkt 4c wyraz "procedury" zastępuje się wyrazami "projekt procedur",
w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) listę akcjonariuszy, udziałowców lub wspólników wnioskodawcy.",

d)
po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

"2b. Na potrzeby przekazania informacji określonych w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a pkt 1, za organ zarządzający, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 2017/1943, uznaje się zarząd oraz radę nadzorczą.";

3)
w art. 82a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zatrudnianie przez firmę inwestycyjną, na podstawie umowy o pracę, osób posiadających tytuł doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych uważa się za spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1.";

4)
w art. 111:
a)
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie "bank" dodaje się przecinek i wyrazy "który nie posiada statusu banku prowadzącego działalność maklerską, ",
b)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub 2b, dołącza się:

1) projekt procedur oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia 596/2014;

2) projekt procedur oraz opis rozwiązań i systemów, o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia 596/2014 - w przypadku gdy wnioskodawca zamierza organizować ASO lub OTF;

3) projekt regulaminu ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową;

4) listę akcjonariuszy lub udziałowców wnioskodawcy.",

c)
po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:

"2b. Wniosek o udzielenie zezwolenia złożony przez bank prowadzący działalność maklerską zawiera:

1) informacje, o których mowa w art. 1 lit. a i b, art. 5 lit. a, art. 6 lit. a, c i e-l oraz art. 7 rozporządzenia 2017/1943;

2) informacje, o których mowa w art. 2 i art. 3 rozporządzenia 2016/824 - w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia ASO;

3) informacje, o których mowa w art. 2 i art. 6 rozporządzenia 2016/824 - w przypadku gdy wniosek dotyczy prowadzenia OTF, a w przypadku gdy przedmiotem obrotu na OTF mają być produkty energetyczne sprzedawane w obrocie hurtowym, które muszą być wykonywane przez dostawę - także informacje o takich produktach, w zakresie, jaki zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/824, jest wymagany wobec klas aktywów w rozumieniu art. 1 pkt 2 tego rozporządzenia;

4) informacje wskazujące, w jaki sposób wnioskodawca zamierza zapewnić zgodność działalności z art. 19 ust. 3 oraz art. 59 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1031/2010 - w przypadku gdy wnioskowana działalność będzie obejmować nabywanie lub zbywanie na rachunek dającego zlecenie instrumentów finansowych na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną.

2c. Na potrzeby przekazania informacji określonych w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2b pkt 1, za organ zarządzający, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 2017/1943, uznaje się zarząd oraz radę nadzorczą.".

W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660, 872, 1488 i 1692) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11 uchyla się ust. 1a-1c;
2)
w art. 12 w ust. 2 w pkt 2 uchyla się lit. e.

W ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 i 583) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 7b dodaje się art. 7ba-7bc w brzmieniu:

"Art. 7ba. 1. W sytuacji kryzysowej minister kierujący działem administracji rządowej, zwany dalej "ministrem wydającym polecenie", może wydawać w zakresie swojego działania, określonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, z późn. zm. 1 ), polecenia obowiązujące:

1) podległe mu lub przez niego nadzorowane organy administracji rządowej;

2) podległe mu lub przez niego nadzorowane państwowe osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną;

3) spółki, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje:

a) minister wydający polecenie,

b) państwowa osoba prawna lub państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, która jest podległa ministrowi wydającemu polecenie lub jest przez niego nadzorowana,

c) inna spółka, w której prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje minister wydający polecenie.

2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, są wydawane w celu:

1) zapewnienia właściwego funkcjonowania, ochrony, wzmocnienia lub odbudowy infrastruktury krytycznej;

2) przejęcia kontroli nad sytuacją kryzysową, której wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia lub środowiska jest szczególnie negatywny;

3) usunięcia skutków sytuacji kryzysowej, o której mowa w pkt 2.

3. Polecenia, o których mowa w ust. 1, są wydawane w drodze decyzji administracyjnej, po uzyskaniu opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej wydaje opinię o projekcie polecenia niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia przekazania projektu polecenia.

4. Polecenia, o których mowa w ust. 1, nie wymagają uzasadnienia.

5. Polecenia, o których mowa w ust. 1, mogą być uchylone lub zmieniane, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Ich uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron.

6. Polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń.

7. Minister wydający polecenie niezwłocznie informuje o wydaniu polecenia, o którym mowa w ust. 1, Prezesa Rady Ministrów, wskazując co najmniej:

1) adresata polecenia;

2) treść polecenia;

3) datę wydania polecenia;

4) treść opinii Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 7bb. 1. Wykonywanie zadań objętych poleceniem wydanym w stosunku do podmiotów, o których mowa w art. 7ba ust. 1 pkt 3, następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem przez ministra wydającego polecenie i jest finansowane z części budżetowej, której dysponentem jest ten minister.

2. W przypadku niezawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, zadania objęte poleceniem są wykonywane na podstawie decyzji, o której mowa w art. 7ba ust.

3. W takim przypadku decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i jest finansowana ze środków, o których mowa w ust. 1.

Art. 7bc. 1. Jeżeli w stosunku do tego samego podmiotu wydano polecenie zarówno na podstawie art. 7a ust. 1, jak i art. 7ba ust. 1, a wykonanie ich obu jest niemożliwe, znacząco utrudnione lub uniemożliwiłoby prawidłowe funkcjonowanie podmiotu będącego adresatem polecenia, wiążące wobec podmiotu jest polecenie wydane na podstawie art. 7a ust. 1.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu będącego adresatem poleceń, uchyla polecenie wydane na podstawie art. 7ba ust. 1.";

2)
w art. 7c w ust. 1 po wyrazach "o których mowa w art. 7a ust. 1" dodaje się wyrazy "oraz art. 7ba ust. 1".

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783 i 1846) w art. 73:

1)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087).";

2)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Formularz wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.".

W ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 465) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. Oświadczenia, o których mowa w ustawie, w sprawach związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego, składa się:

1) osobiście do protokołu przed:

a) wojewodą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania - od obywatela polskiego zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz od cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym,

b) konsulem - od osoby zamieszkałej za granicą;

2) korespondencyjnie z podpisem urzędowo poświadczonym.";

2)
użyte w art. 21 w ust. 1 i w art. 49 w ust. 1 wyrazy "art. 9" zastępuje się wyrazami "art. 9 pkt 1".

W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Do postępowania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 5, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

8. Sprawę wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w ust. 5, uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie stron, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku minister właściwy do spraw kultury fizycznej nie wyda decyzji albo postanowienia, o których mowa w art. 122a § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

2)
w art. 21 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Do postępowania w sprawie zatwierdzenia statutu polskiego związku sportowego oraz jego zmiany stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Sprawę zatwierdzenia statutu polskiego związku sportowego oraz jego zmiany uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie polskiego związku sportowego, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku minister właściwy do spraw kultury fizycznej nie wyda decyzji albo postanowienia, o których mowa w art. 122a § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.".

W ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1800) w art. 19 po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

"8a. Do postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 8, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

8b. Do postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 8, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.".

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261 i 1504) w art. 101:

1)
w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Decyzja ta jest ostateczna.";

2)
po ust. 10 dodaje się ust. 10a w brzmieniu:

"10a. Decyzja, o której mowa w ust. 10, jest ostateczna.".

W ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515 i 1604) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 27 w ust. 3 po wyrazach "Kodeks postępowania administracyjnego" dodaje się wyrazy "(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301, 1855 i 2185)";
2)
w art. 71 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Do postępowania w sprawie wydania dokumentów, o których mowa w art. 63, art. 70 ust. 1 i art. 78 ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

7. Do postępowania w sprawie wydania dokumentów, o których mowa w art. 63, art. 70 ust. 1 i art. 78 ust. 1, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

3)
w art. 107 po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. Do postępowania w sprawie wydania dokumentów, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

5b. Do postępowania w sprawie wydania dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.".

W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097) w art. 62 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, decyzja jest ostateczna.".

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.) po art. 55a dodaje się art. 55b w brzmieniu:

"Art. 55b. 1. Do postępowania w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Do postępowania w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a Kodeksu postępowania administracyjnego.".

W ustawie z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 540) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. 1. Do postępowania w sprawie wydania licencji stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

2. Do postępowania w sprawie wydania licencji nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

2)
w art. 84 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:

"8. Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

9. Do postępowania w sprawie wydania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.".

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2022 r. poz. 1694) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Do postępowań uregulowanych ustawą należących do właściwości konsula stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823 oraz z 2022 r. poz. 350 i 583).";

2)
w art. 10 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Do postępowania w sprawie wystawienia książeczki żeglarskiej stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

4. Do postępowania w sprawie wystawienia książeczki żeglarskiej nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.".

W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 219:
a)
uchyla się ust. 2a,
b)
ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Strony postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia charakteru wód, inne niż wnioskodawca oraz Wody Polskie, oraz adresy do doręczeń ustala się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.",

c)
po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu:

"2c. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie dotyczącej ustalenia charakteru wód przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca i Wody Polskie stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.",

d)
w ust. 3 w pkt 1:
lit. e i f otrzymują brzmienie:

"e) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości przyległej do wód lub nieruchomości znajdującej się pod wodami - dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do tej nieruchomości,

f) wykaz właścicieli nieruchomości przyległych do wód oraz nieruchomości znajdujących się pod wodami, których dotyczy wniosek o ustalenie charakteru wód, ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków, ",

dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) wypisy z ewidencji gruntów i budynków obejmujące nieruchomości przyległe do wód oraz nieruchomości znajdujące się pod wodami, których dotyczy wniosek o ustalenie charakteru wód;",

e)
w ust. 6 skreśla się zdanie drugie,
f)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, przy czym zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o wydaniu decyzji uważa się za dokonane po upływie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.";

2)
w art. 220:
a)
po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Siedziby i adresy stron innych niż wnioskodawca i podmiot wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do wód płynących i stojących oraz gruntów pokrytych tymi wodami ustala się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków.",

b)
ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Przepisy ust. 8-11 stosuje się odpowiednio do zawiadomień o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia linii brzegu oraz innych czynności podejmowanych w tym postępowaniu, z tym że okres zamieszczenia obwieszczenia wynosi 30 dni.",

c)
dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

"21. Przepisy ust. 8-12 stosuje się odpowiednio do postępowań dotyczących ustalenia linii brzegu wszczętych na podstawie przepisów działu II rozdziału 12 i 13 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.";

3)
w art. 221 w ust. 1 wyrazy "właściciela wód lub właściciela gruntu przyległego" zastępuje się wyrazami "podmiotu mającego interes prawny lub faktyczny";
4)
w art. 395:
a)
pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wykonanie, odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych należących do służb państwowych lub Wód Polskich, a także lokalizowanie tych urządzeń na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;",

b)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych służących urządzeniom, o których mowa w pkt 9;";

5)
w art. 397 w ust. 6 wyrazy "w siedzibie" zastępuje się wyrazem "do";
6)
po art. 397 dodaje się art. 397a w brzmieniu:

"Art. 397a. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, oceny wodnoprawnej, decyzji, o których mowa w art. 77 ust. 3 i 8 oraz w art. 176 ust. 4, oraz o udzielenie przyrzeczenia wydania pozwolenia wodnoprawnego, a także zgłoszenie wodnoprawne składa się w:

1) postaci papierowej albo

2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. Wzory wniosków oraz wzór zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, w tym w formie dokumentu elektronicznego, Prezes Wód Polskich opracowuje, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich.";

7)
w art. 400 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód, pozwoleń wodnoprawnych na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód, pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych oraz pozwoleń wodnoprawnych na wykonywanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.";

8)
w art. 401 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia się pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód lub lokalizację planowanych do wykonania urządzeń wodnych, robót lub działań.";

9)
w art. 407:
a)
w ust. 2:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) operat wodnoprawny, spełniający wymagania określone w art. 409, z oznaczeniem daty jego wykonania, zwany dalej "operatem", wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych;",

w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli jest wymagane.",

b)
uchyla się ust. 6;
10)
w art. 412 uchyla się ust. 8;
11)
w art. 414 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6, w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne;

4) inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.";

12)
w art. 422 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jeżeli jest wymagane.";

13)
w art. 427 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) charakterystykę planowanej inwestycji lub działania, zawierającą:

a) opis projektu określający skalę i zakres inwestycji, parametry inwestycji, planowane do wykorzystania na potrzeby realizacji inwestycji lub działania materiały, przewidywaną ilość i rodzaje wytwarzanych odpadów, planowaną lokalizację zaplecza technicznego, planowaną technologię robót, planowany czas trwania robót oraz opis innych istotnych elementów projektu planowanej inwestycji lub działania,

b) wykaz jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze, na którym jest planowana realizacja inwestycji lub działania, objętych wnioskiem oraz oddziaływaniem pośrednim,

c) wykaz obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32, na obszarze, na którym jest planowana realizacja inwestycji lub działania, objętych wnioskiem,

d) opis innych elementów charakterystyki planowanej inwestycji lub działania;",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) opis wpływu planowanej inwestycji lub działania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61, zawierający:

a) identyfikację i opis czynników oddziaływania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, w tym obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32, na etapach realizacji i eksploatacji inwestycji lub działania objętych wnioskiem,

b) wskazanie, na jakie elementy klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich składowe będzie oddziaływać realizacja inwestycji lub działania objętych wnioskiem, oraz charakterystykę tego oddziaływania,

c) ocenę wpływu czynników oddziaływania na poszczególne elementy klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych i ich składowe oraz obszary chronione, o których mowa w art. 16 pkt 32, w zakresie oddziaływań bezpośrednich i pośrednich, krótkoterminowych i długoterminowych, prawdopodobieństwa ich występowania oraz ich odwracalności,

d) ocenę wpływu planowanej inwestycji lub działania na cele środowiskowe wyznaczone dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 16 pkt 32,

e) przedstawienie analizy ewentualnych oddziaływań skumulowanych na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych,

f) charakterystykę planowanych działań mających na celu unikanie i ograniczenie odziaływań oraz zapobieganie oddziaływaniom na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych na etapach realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji lub działania,

g) opis możliwych do realizacji innych rozwiązań projektowych uwzględniających szczególne cechy planowanej inwestycji lub działania,

h) opis i identyfikację innych istotnych czynników oddziaływania na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.";

14)
art. 439 otrzymuje brzmienie:

"Art. 439. 1. Na wniosek podmiotu planującego realizację inwestycji lub działania, dla których uzyskano ostateczną:

1) ocenę wodnoprawną, o której mowa w art. 430, art. 431 i art. 434 ust. 1, albo

2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję, przed wydaniem której jest przeprowadzana ponowna ocena oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 428

- organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych w celu potwierdzenia zgodności inwestycji lub działania, o których mowa w art. 425, lub przedsięwzięcia, dla którego wydano decyzję, o której mowa w art. 428, z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61, sporządza deklarację zgodności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do wniosku dołącza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia, którego dotyczy wniosek.";

15)
w art. 440 wyrazy "art. 439" zastępuje się wyrazami "art. 439 ust. 1";
16)
w art. 440a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dla projektów, których całkowite koszty kwalifikowalne przekraczają kwoty wskazane w art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), w celu potwierdzenia zgodności inwestycji lub działań z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej - dla projektów realizowanych przez Wody Polskie, a dla pozostałych projektów - dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, sporządza dokument potwierdzający zgodność z tymi celami środowiskowymi.";

17)
po art. 459 dodaje się art. 459a i art. 459b w brzmieniu:

"Art. 459a. 1. Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki wodnej stanowi inaczej. O udziale w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zarząd, mając na uwadze, że ten sposób udziału w walnym zgromadzeniu nie może wykluczać udziału zainteresowanych członków spółki wodnej ze względu na znaczne utrudnienia lub brak możliwości wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Udział w walnym zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, obejmuje w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób biorących udział w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, także przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia;

2) wykonywanie prawa głosu przed walnym zgromadzeniem lub w jego toku.

3. W przypadku gdy udział w walnym zgromadzeniu następuje przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie udziału w tym zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz sposobie wniesienia sprzeciwu od podjętej na nim uchwały.

4. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość spółka wodna niezwłocznie przesyła członkowi potwierdzenie otrzymania głosu.

5. Na wniosek członka spółki wodnej, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka wodna przesyła członkowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane członkowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.

6. Do walnego zgromadzenia delegatów przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio.

Art. 459b. 1. Zarząd może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez walne zgromadzenie na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, mając na uwadze, że ten sposób podjęcia uchwały nie może wykluczać zainteresowanych członków spółki wodnej ze względu na znaczne utrudnienia lub brak możliwości wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. Uchwała walnego zgromadzenia może być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie spółki wodnej zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała walnego zgromadzenia może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków spółki wodnej uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

4. Głosowanie w trybie określonym w ust. 2 może być przeprowadzone, chyba że statut spółki wodnej stanowi inaczej.

5. Podjęcie przez walne zgromadzenie uchwały w trybie określonym w ust. 2 stwierdza zarząd przez zliczenie głosów i podpisanie uchwały.

6. Uchwały walnego zgromadzenia podjęte w trybie określonym w ust. 2 podpisują:

1) 1 członek zarządu - gdy w skład zarządu wchodzą nie więcej niż 2 osoby;

2) 2 członków zarządu - w pozostałych przypadkach.

7. Do walnego zgromadzenia delegatów przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.";

18)
po art. 460 dodaje się art. 460a w brzmieniu:

"Art. 460a. 1. Udział w posiedzeniu zarządu można wziąć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki wodnej stanowi inaczej.

2. Zarząd może podejmować uchwały na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki wodnej stanowi inaczej.";

19)
po art. 461 dodaje się art. 461a-461c w brzmieniu:

"Art. 461a. 1. Udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej można wziąć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki wodnej stanowi inaczej.

2. Komisja rewizyjna może podejmować uchwały na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że statut spółki wodnej stanowi inaczej.

Art. 461b. Jeżeli kadencja zarządu upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo do 30 dni od dnia odwołania danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru zarządu na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60. dnia od dnia odwołania danego stanu, chyba że zarząd zapewni możliwość powołania zarządu na nową kadencję przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób niewykluczający realizacji swoich praw przez osoby uprawnione do wyboru członków zarządu.

Art. 461c. Jeżeli kadencja komisji rewizyjnej upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo do 30 dni od dnia odwołania danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru komisji rewizyjnej na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60. dnia od dnia odwołania danego stanu, chyba że zarząd zapewni możliwość powołania komisji rewizyjnej na nową kadencję przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób niewykluczający realizacji swoich praw przez osoby uprawnione do wyboru członków komisji rewizyjnej.".

W ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 511) w art. 37:

1)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Deklaracje, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4, składane są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, o którym mowa w art. 15ka ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

1b. Przedsiębiorca, który złożył marszałkowi województwa oświadczenie o niewypłacalności, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, nie jest obowiązany do składania deklaracji, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4. W takim przypadku obowiązek ten wygasa z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie oświadczenie.";

2)
uchyla się ust. 6.

W ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835 i 2180) użyte w art. 60 w ust. 1 i 1a wyrazy "7 dni" zastępuje się wyrazami "14 dni".

W ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (Dz. U. poz. 1293) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 64 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Decyzje wydane w tych postępowaniach są ostateczne.";

2)
uchyla się art. 82 i art. 83.

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
po art. 150 dodaje się art. 150a w brzmieniu:

"Art. 150a. Uczelnie, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami, a także w celu prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, realizowanych w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków publicznych, mogą tworzyć spółki celowe, w których udziałowcami lub wspólnikami mogą być instytuty badawcze, instytuty Sieci Łukasiewicz lub instytuty PAN.";

2)
w art. 176 w pkt 1 po wyrazach "art. 355, " dodaje się wyrazy "art. 358a, ";
3)
po art. 358 dodaje się art. 358a w brzmieniu:

"Art. 358a. 1. W celu umożliwienia wnoszenia i doręczania pism utrwalonych w postaci elektronicznej, w tym decyzji administracyjnych, w sprawach, o których mowa w art. 72 ust. 2-4, art. 86 ust. 1 pkt 1-4, art. 108 ust. 3, art. 178 ust. 1 pkt 1, art. 200 ust. 4 i 5, art. 203 ust. 3, art. 323 ust. 1 pkt 6 i art. 324 ust. 1 pkt 1, uczelnia może używać systemu teleinformatycznego, spełniającego warunki techniczne i organizacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnoszenie i doręczanie pism następuje z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach Kpa. Wnoszenie i doręczanie pism przy wykorzystaniu systemu, o którym mowa w ust. 1, nie wyłącza stosowania przepisów ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002). W przypadku doręczenia pisma przy wykorzystaniu systemu, o którym mowa w ust. 1, pisma nie doręcza się na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 tej ustawy.

3. System, o którym mowa w ust. 1, zapewnia możliwość wygenerowania potwierdzenia wniesienia i doręczenia pisma w sprawach, o których mowa w art. 72 ust. 2-4, art. 86 ust. 1 pkt 1-4, art. 108 ust. 3, art. 178 ust. 1 pkt 1, art. 200 ust. 4 i 5, art. 203 ust. 3, art. 323 ust. 1 pkt 6 i art. 324 ust. 1 pkt 1, zawierającego dane odpowiadające danym zawartym w dokumentach potwierdzających wnoszenie i doręczanie pism zgodnie z przepisami Kpa.

4. Warunkiem wnoszenia i doręczania pism przy wykorzystaniu systemu, o którym mowa w ust. 1, jest udostępnienie przez uczelnię w BIP na swojej stronie podmiotowej informacji o używaniu tego systemu ze wskazaniem terminu, od którego system będzie wykorzystywany. Termin wskazany w informacji nie może być krótszy niż 30 dni od dnia udostępnienia informacji. Po upływie tego terminu wnoszenie i doręczanie pism następuje wyłącznie w systemie, o którym mowa w ust. 1.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku zaprzestania używania przez uczelnię systemu, o którym mowa w ust. 1.";

4)
w art. 400 uchyla się ust. 5.

W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2022 r. poz. 2183) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 11:
a)
w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) podejmowanie działań związanych z realizacją rządowego programu udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom oraz innym podmiotom przyjętego w związku z zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295);",

b)
w ust. 4 wyrazy "w ust. 2 pkt 1, 4, 6 i 7" zastępuje się wyrazami "w ust. 2 pkt 1, 4, 6-7";
2)
w art. 16a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Polski Fundusz Rozwoju, w celu finansowania inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, może:

1) emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych;

2) wykorzystać środki pochodzące ze zwrotów lub spłat wsparcia finansowego udzielonego ze środków przeznaczonych na realizację rządowego programu udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, oraz inne przychody osiągane w związku z gospodarowaniem tymi środkami.";

3)
w art. 21a:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Ministrów może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1, lub w formach bezzwrotnych:

1) przedsiębiorcom - w związku ze skutkami COVID-19;

2) przedsiębiorcom oraz innym podmiotom - w związku z zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.",

b)
ust. 2-2b otrzymują brzmienie:

"2. Program rządowy określa w szczególności warunki i okres udzielania przedsiębiorcom lub innym podmiotom wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, sposób przygotowania i elementy rocznych planów udzielania tego finansowania oraz sprawozdawczości z ich realizacji.

2a. Środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom lub innym podmiotom wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy lub innemu podmiotowi takiego wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

2b. W celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca lub inny podmiot zobowiązany jest do złożenia:

1) Polskiemu Funduszowi Rozwoju - w przypadku rządowego programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2) właściwemu wojewodzie - w przypadku rządowego programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

- oświadczeń wymaganych do ustalenia możliwości objęcia przedsiębiorcy lub innego podmiotu wsparciem finansowym.",

c)
uchyla się ust. 5a,
d)
po ust. 5a dodaje się ust. 5b-5i w brzmieniu:

"5b. Program rządowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa w szczególności sposób rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, przez wojewodów na obszarze właściwości których wprowadzono zakaz, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.

5c. Wojewoda, kierując się kryteriami określonymi w rządowym programie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, udziela wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji na podstawie:

1) wniosku złożonego przez przedsiębiorcę lub inny podmiot zawierającego oznaczenie wnioskodawcy, informację o jego siedzibie, wysokości wnioskowanego wsparcia, numer konta do wypłaty wsparcia, oraz

2) dokumentów potwierdzających poniesioną stratę.

5d. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja zawiera numer konta do wypłaty wsparcia. Decyzja jest ostateczna i prawomocna.

5e. W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku wojewoda może przeprowadzać kontrole lub zlecać ich przeprowadzenie.

5f. Wojewoda przekazuje Polskiemu Funduszowi Rozwoju kopię wydanej decyzji w sprawie wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od jej wydania.

5g. Wypłaty wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Polski Fundusz Rozwoju w terminie 7 dni od otrzymania decyzji w sprawie tego wsparcia.

5h. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5c pkt 1, przedsiębiorca lub inny podmiot dołącza oświadczenie o następującej treści:

"Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami rządowego programu udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom oraz innym podmiotom przyjętego w związku z zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295), oraz zostałem poinformowany o ograniczonej roli oraz zakresie obowiązków Polskiego Funduszu Rozwoju wynikających z tego programu oraz potwierdzam, że nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia wobec Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z jego realizacją.". Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5i. Minister właściwy do spraw gospodarki zawiera z Polskim Funduszem Rozwoju umowę powierzenia realizacji rządowego programu udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określającą w szczególności sposób realizacji zadań w ramach tego programu oraz zasady odpowiedzialności za jego realizację.",

e)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Polski Fundusz Rozwoju udostępnia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na jego wniosek, w celach analityczno-sprawozdawczych, dane dotyczące przedsiębiorców, którzy ubiegali się lub otrzymali wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.",

f)
po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w celach analityczno-sprawozdawczych:

1) właściwy wojewoda udostępnia zgromadzone dane dotyczące przedsiębiorców lub innych podmiotów, którzy ubiegali się lub otrzymali wsparcie,

2) Polski Fundusz Rozwoju udostępnia dokumenty potwierdzające dokonanie wypłaty wsparcia

- o którym mowa w ust. 1 pkt 2.",

g)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Dane, o których mowa w ust. 6, obejmują:

1) firmę przedsiębiorcy;

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy;

3) status przedsiębiorcy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie wsparcia;

4) przedmiot działalności gospodarczej wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie wsparcia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD);

5) status rozpatrywania wniosku o wsparcie;

6) formę wnioskowanego wsparcia;

7) nazwę programu, na podstawie którego udzielone jest wsparcie;

8) wartość wnioskowanego wsparcia;

9) wartość udzielonego wsparcia;

10) liczbę pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;

11) datę wpływu wniosku przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia do Polskiego Funduszu Rozwoju;

12) datę udzielenia wsparcia rozumianą jako data podjęcia przez Polski Fundusz Rozwoju decyzji o udzieleniu wsparcia;

13) liczbę złożonych przez przedsiębiorców wniosków o udzielenie wsparcia.",

h)
po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Dane, o których mowa w ust. 6a pkt 1, obejmują:

1) firmę przedsiębiorcy lub innego podmiotu;

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy lub innego podmiotu;

3) status przedsiębiorcy lub innego podmiotu zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców wskazany przez przedsiębiorcę lub inny podmiot we wniosku o udzielenie wsparcia;

4) przedmiot działalności gospodarczej wskazany przez przedsiębiorcę lub inny podmiot we wniosku o udzielenie wsparcia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD);

5) status rozpatrywania wniosku o wsparcie;

6) formę wnioskowanego wsparcia;

7) nazwę programu, na podstawie którego udzielone jest wsparcie;

8) wartość wnioskowanego wsparcia;

9) wartość udzielonego wsparcia;

10) liczbę pracowników przedsiębiorcy lub innego podmiotu ubiegającego się o wsparcie według stanu na dzień określony w rządowym programie, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2;

11) datę wpływu wniosku przedsiębiorcy lub innego podmiotu o udzielenie wsparcia do Polskiego Funduszu Rozwoju lub wojewody;

12) datę udzielenia wsparcia rozumianą jako data podjęcia przez Polski Fundusz Rozwoju decyzji o udzieleniu wsparcia lub data decyzji wojewody w sprawie wsparcia, o której mowa w ust. 5c;

13) liczbę złożonych przez przedsiębiorców lub inne podmioty wniosków o udzielenie wsparcia.";

4)
w art. 21aa ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Polski Fundusz Rozwoju, w celu realizacji rządowego programu udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, może:

1) emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych;

2) wykorzystać środki pochodzące ze zwrotów lub spłat wsparcia finansowego udzielonego ze środków przeznaczonych na realizację rządowego programu udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, oraz inne przychody osiągane w związku z gospodarowaniem tymi środkami.";

5)
w art. 21ab:
a)
w ust. 1:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W celu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom lub innym podmiotom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, Polski Fundusz Rozwoju lub wojewoda mogą uzyskiwać nieodpłatnie dane:",

pkt 3-5 otrzymują brzmienie:

"3) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683), przy czym dane te będą przekazywane Polskiemu Funduszowi Rozwoju lub wojewodzie w sposób zbiorczy;

4) z Monitora Sądowego i Gospodarczego, przy czym dane te będą przekazywane Polskiemu Funduszowi Rozwoju lub wojewodzie w sposób zbiorczy;

5) z rejestru PESEL w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 10 oraz 22-24 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191), w celu weryfikacji przez Polski Fundusz Rozwoju lub wojewodę danych osobowych dotyczących osób umocowanych, przekazanych przez przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1.",

b)
ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku gdy Polski Fundusz Rozwoju realizuje rządowy program udzielania przedsiębiorcom lub innym podmiotom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, przy współudziale innych podmiotów, w tym w szczególności wojewody, podmioty te oraz osoby działające w ich imieniu uzyskują dostęp do informacji objętych tajemnicami prawnie chronionymi, w tym tajemnicą skarbową w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tego programu. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.";

6)
w art. 21ac:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. W celu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom lub innym podmiotom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, w tym w szczególności w celu weryfikacji prawidłowości udzielenia wsparcia finansowego, Polski Fundusz Rozwoju lub właściwy wojewoda, o którym mowa w art. 21a ust. 5b, przetwarza dane osób fizycznych będących przedsiębiorstwami powiązanymi lub przedsiębiorstwami partnerskimi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wobec przedsiębiorcy lub innego podmiotu, który skorzystał ze wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1.

2. Polski Fundusz Rozwoju wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w stosunku do przedsiębiorców lub innych podmiotów, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, oraz osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, przez udostępnienie informacji, wskazanych w tych przepisach, na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.",

b)
dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wojewodów, o których mowa w art. 21a ust. 5b, przy czym strona internetowa, o której mowa w ust. 2, będzie stroną internetową wojewody na obszarze właściwości którego wprowadzono zakaz, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.".

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812 i 1933) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 439:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.",

b)
w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.";

2)
w art. 455 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.".

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 15kb:
a)
w ust. 7c po wyrazach "w ust. 7-7b" dodaje się wyrazy "i 7d-7f",
b)
po ust. 7c dodaje się ust. 7d-7f w brzmieniu:

"7d. Terminu, o którym mowa w ust. 7a, nie stosuje się do organizatora turystyki, którego łączna liczba podróżnych od stycznia do grudnia 2021 r. w porównaniu do łącznej liczby podróżnych od stycznia do grudnia 2019 r., wynikająca z zawartych umów o udział w imprezie turystycznej, według stanu na dzień 31 marca 2022 r., wyniosła 40% lub mniej, zgodnie z danymi zawartymi w deklaracjach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

7e. Organizator turystyki spełniający kryteria, o których mowa w ust. 7d, dokonuje zwrotu pierwszej z rat, o których mowa w ust. 7, do dnia 31 grudnia 2022 r.

7f. W przypadku, o którym mowa w ust. 7d, zwrot rat, o których mowa w ust. 7, z wyłączeniem pierwszej raty, jest dokonywany w terminie do 21. dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2023 r.",

c)
w ust. 8 po wyrazach "w ust. 7-7b" dodaje się wyrazy "i 7d-7f";
2)
w art. 15kc po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

"9a. Przedsiębiorca, który złożył marszałkowi województwa oświadczenie o niewypłacalności, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, nie jest obowiązany do składania informacji, o której mowa w ust. 9 pkt 2. W takim przypadku obowiązek ten wygasa z początkiem miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono takie oświadczenie.";

3)
w art. 15zzx ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O zdalnym trybie obradowania decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo inny organ działający kolegialnie, w głosowaniu jawnym.".

W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) po art. 66a dodaje się art. 66b w brzmieniu:

"Art. 66b. 1. Prezes Rady Ministrów może powierzyć Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych realizację zadań związanych z udzielaniem Ukrainie pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Realizując zadania, o których mowa w ust. 1, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest uprawniona do nabywania, zbywania, transportowania, przechowywania, wydawania oraz do wywozu na terytorium Ukrainy i przywozu z terytorium tego państwa określonego asortymentu, a także do nabywania oraz świadczenia usług, w szczególności usług o charakterze logistycznym, transportowym i magazynowym, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium Ukrainy.

3. Działania, o których mowa w ust. 2, mogą być zrealizowane na rzecz podmiotów krajowych udzielających Ukrainie pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na rzecz jednostek organizacyjnych centralnej i terenowej administracji ukraińskiej.".

W ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 i 2127) w art. 53 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Niezłożenie przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1, w terminie określonym w ust. 2 uprawnia sprzedawcę ciepła do niestosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w art. 3 ust. 3.

4. Złożenie przez odbiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, oświadczeń, o których mowa w art. 6 ust. 1, po upływie terminu określonego w ust. 2, zobowiązuje sprzedawcę ciepła do stosowania wobec tych odbiorców średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.".

1. 
W związku z istotną zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, dopuszczalna jest zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i będącej w toku w tym dniu, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, która polega na:
1)
zmianie wysokości wynagrodzenia wykonawcy,
2)
dodaniu postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy - w przypadku umów, które nie zawierają takich postanowień,
3)
zmianie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności w zakresie maksymalnej wartości zmiany tego wynagrodzenia - w przypadku umów, które zawierają takie postanowienia,
4)
zmianie postanowień umowy dotyczących jej wykonania, w szczególności dotyczących:
a)
zakresu świadczenia wykonawcy, z czym może wiązać się odpowiadająca jej zmiana wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia tego wynagrodzenia,
b)
terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia wykonywania umowy lub jej części,
c)
sposobu wykonywania umowy

- o ile wzrost wynagrodzenia wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

2. 
W przypadku gdy zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego dotyczy zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3:
1)
strony ponoszą zwiększony koszt wykonania zamówienia publicznego w uzgodnionych częściach;
2)
sposób zmiany wynagrodzenia może być ustalony z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. 
Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1-3, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Zdanie pierwsze stosuje się do umów o podwykonawstwo zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i będących w toku w dniu zmiany wynagrodzenia wykonawcy.
4. 
W przypadku dokonania zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, o której mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia publicznego powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy o podwykonawstwo, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne dla podwykonawcy niż warunki wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego zmienionej zgodnie z ust. 1 pkt 4.
5. 
Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się do umowy o podwykonawstwo zawartej między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.

W związku z ochroną istotnych interesów bezpieczeństwa państwa, do udzielania zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne im podległe, spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa, zakłady i inne jednostki organizacyjne utworzone przez te jednostki albo do których te jednostki przystąpiły, które obejmują dostawy towarów objętych pozycją 2701 albo 2704 Nomenklatury Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382), w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie stosuje się przepisów ustawy zmienianej w art. 44.

Do postępowań w sprawie ponagleń, o których mowa w art. 37 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań administracyjnych w sprawie stwierdzenia przejścia na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości lub prawa na podstawie międzynarodowej umowy o uregulowaniu wzajemnych roszczeń finansowych, o których mowa w art. 2a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do postępowań w sprawach wydania zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, art. 95 ust. 4 oraz art. 184 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawach wydania decyzji, o których mowa w art. 39 ust. 7 i 7ac oraz art. 40e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań prowadzonych na podstawie art. 37 ustawy zmienianej w art. 8, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 8 pkt 2, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W przypadku uiszczenia opłaty rocznej, o której mowa w art. 9 ust. 2i ustawy zmienianej w art. 10, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opłata nie podlega zwrotowi.

Do spraw związanych z opracowaniem analiz i zestawień charakteryzujących rynek nieruchomości, o których mowa w art. 173a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 11, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawie nadania uprawnień przewodnika górskiego, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 12, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

1. 
W sprawach, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 14, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w których korespondencja jest doręczana przez system teleinformatyczny Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, doręczenia dokonuje się wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Do tych postępowań przepisy art. 2411 ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio.
2. 
Do spraw rozpatrywanych w trybie postępowania spornego prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 14, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 14 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do postępowań w sprawie wydania decyzji o wpisie i odmowie wpisu do rejestru rzeczoznawców, o której mowa w art. 35 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 16, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 105 i art. 106 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 18, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawie zatwierdzenia biegłego rewidenta, o której mowa w art. 178 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 19, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

1. 
Osobom, które w dniu wejścia w życie art. 22 pkt 4, 6 i 7 były uczestnikami funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, które wyraziły zgodę na osobisty odbiór potwierdzeń zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa lub które na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 22 w brzmieniu dotychczasowym nie wyraziły zgody na przekazywanie tych potwierdzeń przy użyciu trwałego nośnika informacji innego niż papier, fundusz przekazuje te informacje na dotychczasowych zasadach.
2. 
Informacje, okresowe sprawozdania i bieżące informacje, o których mowa w art. 222f, art. 225 ust. 1 oraz art. 231 ustawy zmienianej w art. 22 w brzmieniu dotychczasowym, dotyczące okresów i zdarzeń przypadających przed dniem 1 stycznia 2024 r. i nieprzekazane Komisji Nadzoru Finansowego przed tym dniem, sporządza się i przekazuje na podstawie przepisów dotychczasowych.

Do postępowań w sprawach należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 19 ust. 1-5, 6a i 7 ustawy zmienianej w art. 23, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawie udzielenia prawa do wydawania świadectw, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 24, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawie:

1)
wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 15 ust. 5,
2)
zatwierdzenia statutu polskiego związku sportowego oraz jego zmiany, o której mowa w art. 21

- ustawy zmienianej w art. 30, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 31, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawach wydania decyzji, o których mowa w art. 101 ust. 2 i 10 ustawy zmienianej w art. 32, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawach wydania dokumentów, o których mowa w art. 63, art. 70 ust. 1, art. 78 ust. 1 oraz art. 107 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 33, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 62 ust. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 34, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 35, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawach wydania licencji, o której mowa w art. 33 ustawy zmienianej w art. 36, oraz pozwolenia, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 36, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do postępowań w sprawie wystawienia książeczki żeglarskiej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 37, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

1. 
Do postępowań w sprawie ustalenia charakteru wód, o których mowa w art. 219 ustawy zmienianej w art. 38, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 38 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z wyjątkiem zawiadomień o wydanych decyzjach ustalających charakter wód oraz innych czynnościach podejmowanych w postępowaniu w sprawie ustalenia charakteru wód, skierowanych do stron postępowania innych niż wnioskodawca oraz Wody Polskie przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, do których stosuje się przepis art. 219 ust. 2b ustawy zmienianej w art. 38 w brzmieniu dotychczasowym.
2. 
Do postępowań w sprawie ustalenia linii brzegu, o których mowa w art. 220 ustawy zmienianej w art. 38, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. 
Do postępowań w sprawie pozwoleń wodnoprawnych prowadzonych na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 407 ustawy zmienianej w art. 38, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. 
Decyzje o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych na zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających wpływ na warunki przepływu wód oraz decyzje o udzieleniu pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych, udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych wygasają po upływie 5 lat od dnia, w którym te decyzje stały się ostateczne, jednak nie później niż z dniem 1 stycznia 2028 r.
5. 
Do postępowań w sprawie zgłoszeń wodnoprawnych, o których mowa w art. 421 ustawy zmienianej w art. 38, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
6. 
Do postępowań w sprawach wydania oceny wodnoprawej prowadzonych na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 426 ustawy zmienianej w art. 38, oraz sporządzania deklaracji zgodności, o której mowa w art. 439 ustawy zmienianej w art. 38, a także sporządzania dokumentu potwierdzającego, o którym mowa w art. 440a ustawy zmienianej w art. 38, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 38 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do postępowań w sprawach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 41, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

1. 
Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym.
2. 
Do konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym.

Raty uiszczone przed dniem ogłoszenia niniejszej ustawy zgodnie z art. 15kb ust. 7-7b ustawy zmienianej w art. 45, przez organizatorów turystyki, o których mowa w art. 15kb ust. 7d ustawy zmienianej w art. 45, zalicza się na poczet zwrotu wypłat, o którym mowa w art. 15kb ust. 7 ustawy zmienianej w art. 45.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo inny organ działający kolegialnie może zdecydować o rezygnacji ze zdalnego trybu obradowania zarządzonym w trybie art. 15zzx ust. 2 ustawy zmienianej w art. 45, w brzmieniu dotychczasowym.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 35 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 35, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pracownicy zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i realizujący do tego dnia zadania, które zostają przekazane na podstawie art. 15 niniejszej ustawy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, stają się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
2. 
Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, zawiadomić na piśmie pracowników, o których mowa w ust. 1, o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Przepis art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140) stosuje się odpowiednio.
3. 
Przepisu ust. 2 zdanie drugie nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691).
1. 
W celu wykonania przepisów ustawy zmienianej w art. 15 Prezes Rady Ministrów dokona, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych wynikającego z ustawy budżetowej, a do czasu wejścia w życie tego rozporządzenia dochody i wydatki mogą być realizowane w ramach dotychczasowych części, działów i rozdziałów.
2. 
W przypadku braku możliwości jednoznacznego wskazania osób, o których mowa w art. 79 ust. 1, Prezes Rady Ministrów, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń i wydatków rzeczowych proporcjonalnie do przejmowanych zadań.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1)
art. 45 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2021 r.;
2)
art. 46, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.;
3)
art. 47 i art. 79 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
4)
art. 8 pkt 2, art. 21, art. 22 pkt 1-9, art. 28 i art. 38 pkt 6, pkt 9 lit. b i pkt 10, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
5)
art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;
6)
art. 22 pkt 10-12 oraz art. 62 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2368 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 350, 807, 847, 1390 i 1933.