Art. 14. - [Wpis statku do rejestru] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  14.  [Wpis statku do rejestru]
1. 
W sprawach dotyczących dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, wydaje się decyzje.
2. 
Decyzje dotyczące dokonania wpisu statku do rejestru są wydawane na wniosek właściciela statku.
3. 
Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela statku;
2)
oznakę rybacką oraz nazwę statku, a także poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;
3)
numer, o którym mowa w wierszu 2 w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218, zwany dalej "numerem CFR", jeżeli został nadany;
4)
dane określone w wierszach 1, 3, 7, 8, 10, 17-28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 46, 48, 50 i 51 w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218;
5)
określenie obszarów prowadzenia połowu, o których mowa w art. 9 ust. 1;
6)
określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych, które będą wystawiane lub wydawane z tego statku;
7)
informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić wpis statku do rejestru, oraz informację o wielkości tej zdolności;
8)
informację, czy statek jest wyposażony w urządzenie:
a)
satelitarnego systemu monitorowania statków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009,
b)
elektronicznego systemu raportowania połowów,
c)
systemu automatycznej identyfikacji, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1224/2009;
9)
oznakę rybacką wycofanego statku rybackiego, w miejsce którego ma nastąpić wpis statku do rejestru.
4. 
W przypadku postępowania dotyczącego dokonania wpisu do rejestru statku nieposiadającego numeru CFR, minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając decyzję o wpisie statku do rejestru, nadaje numer CFR w sposób określony w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218.
5. 
Do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim:
a)
certyfikat zgodności statku rybackiego albo
b)
kartę bezpieczeństwa "Ł" albo
c)
kartę bezpieczeństwa, oraz
d)
certyfikat zwolnienia statku rybackiego, jeżeli został wydany;
2)
dokumenty, o których mowa w przepisach Kodeksu morskiego:
a)
międzynarodowe świadectwo pomiarowe albo świadectwo pomiarowe oraz
b)
certyfikat okrętowy albo postanowienie izby morskiej w sprawach rejestrowych, albo dokument rejestracyjny statku, oraz
c)
decyzję dyrektora urzędu morskiego o zatwierdzeniu nazwy statku, jeżeli statkowi nadano nazwę;
3)
dokumenty wydane przez uznaną organizację klasyfikacyjną potwierdzające zdolność lub przystosowanie statku do określonego używania zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi tej organizacji:
a)
świadectwo klasy albo
b)
tymczasowe świadectwo klasy, albo
c)
świadectwo klasy łodzi, albo
d)
tymczasowe świadectwo klasy łodzi, albo
e)
orzeczenie techniczne o zdatności do pływania

- oraz świadectwo urządzeń maszynowych albo tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych;

4)
pozwolenie radiowe na używanie stacji statkowej w służbie radiotelekomunikacji morskiej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581);
5)
dokument, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 2017/1130, o ile właściciel statku posiada taki dokument, albo inny równoważny dokument potwierdzający dzień wprowadzenia statku do eksploatacji.
6. 
Właściciel statku może dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dokumenty będące odpowiednikami dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 3, jeżeli zostały wystawione przez inne niż polskie instytucje lub organy uprawnione do ich wystawienia.
7. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, składa się w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
8. 
Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru oraz wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.