Art. 104. - [Obszar działania organów administracji rybołówstwa morskiego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  104.  [Obszar działania organów administracji rybołówstwa morskiego]
1. 
Organy administracji rybołówstwa morskiego działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w wyłącznej strefie ekonomicznej.
2. 
Organy administracji rybołówstwa morskiego są właściwe także w sprawach wykonywania zadań poza obszarami, o których mowa w ust. 1, określonych ustawami, umowami i porozumieniami międzynarodowymi oraz przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wykonywania rybołówstwa morskiego, wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa oraz rynków rybnych.