Rozdział 5 - Specjalne zezwolenie połowowe - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  5

Specjalne zezwolenie połowowe

1. 
Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego w danym roku kalendarzowym wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia połowowego.
2. 
W przypadku prowadzenia połowów na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, specjalne zezwolenie połowowe może zostać wydane na okres inny niż rok kalendarzowy, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3. 
Specjalne zezwolenie połowowe jest wydawane, na wniosek armatora, na statek rybacki, na który jest wydana licencja.
1. 
Specjalne zezwolenie połowowe wydaje, w drodze decyzji:
1)
minister właściwy do spraw rybołówstwa w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,
b)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3

- jeżeli prawo do wykonywania takiego rybołówstwa wynika z przepisów Unii Europejskiej lub z postanowień umów lub porozumień międzynarodowych;

2)
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego - w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.
2. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.
4. 
Armator statku rybackiego, który nabył prawo do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie umowy międzynarodowej lub z innego tytułu, może ubiegać się o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
numer licencji albo wskazanie daty złożenia wniosku o jej wydanie;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego oraz jego długość całkowitą;
4)
określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;
5)
wnioskowaną indywidualną kwotę połowową lub określenie liczby dni połowowych - jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich na danym obszarze została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych;
6)
obszar prowadzenia połowów;
7)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wydawane lub wystawiane;
8)
okres, na jaki ma być wydane specjalne zezwolenie połowowe - w przypadku gdy jest wydawane na okres inny niż rok kalendarzowy, zgodnie z art. 40 ust. 2.
6. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie została wydana licencja, armator tego statku rybackiego składa jednocześnie z wnioskiem o wydanie licencji na ten statek.
7. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
7a. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia tego wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
8. 
W sprawach dotyczących utraty lub zniszczenia dokumentu specjalnego zezwolenia połowowego w stopniu powodującym nieczytelność przepisy art. 38 stosuje się odpowiednio.
9. 
Specjalne zezwolenie połowowe traci ważność z dniem doręczenia zmienionego specjalnego zezwolenia połowowego.
1. 
Specjalne zezwolenie połowowe i jego duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 404/2011, oraz dane, o których mowa w art. 41 ust. 5 pkt 1-4 i 6-8, oraz odpowiednio wielkość przyznanej kwoty połowowej lub liczbę dni połowowych, jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych.
2. 
Wzór specjalnego zezwolenia połowowego zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania specjalnego zezwolenia połowowego, w przypadku gdy armator statku rybackiego wystąpił z wnioskiem o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie posiada dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1, uprawniających do żeglugi na obszarach prowadzenia połowów objętych tym wnioskiem.

1. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, zawiesza je, w drodze decyzji, w przypadku:
1)
stosowania na statku rybackim narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na danym obszarze zabronione - na okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie lub
2)
gdy w okresie 6 miesięcy została dwukrotnie wydana armatorowi decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za poważne naruszenie przepisów o rybołówstwie komercyjnym - na okres 8 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie, lub
3)
gdy zawieszona została licencja - na okres jej zawieszenia.
2. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, cofa je, w drodze decyzji, w przypadku:
1)
wpisania statku rybackiego do wspólnotowego wykazu statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008;
2)
wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1;
3)
gdy specjalne zezwolenie połowowe zostało zawieszone na okres uniemożliwiający wykorzystanie indywidualnej kwoty połowowej w okresie, na który kwota ta została przyznana.
3. 
Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4. 
Indywidualne kwoty połowowe, pozostałe po wydaniu decyzji w sprawie cofnięcia specjalnego zezwolenia połowowego, pozostają w dyspozycji armatora, jeżeli wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego nastąpiło na wniosek armatora statku rybackiego albo z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b albo c. Przepisy art. 53 stosuje się odpowiednio.