Dział 2 - Rybołówstwo komercyjne - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

DZIAŁ  II

Rybołówstwo komercyjne

Przepisy ogólne

Rybołówstwo komercyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być wykonywane przez armatora, którego siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na tym terytorium, wyłącznie statkami o polskiej przynależności w rozumieniu art. 10 § 1 Kodeksu morskiego.

1. 
Rybołówstwo komercyjne może być wykonywane przez armatora, o którym mowa w art. 7, przy użyciu statku wpisanego do rejestru statków rybackich, zwanego dalej "statkiem rybackim", na który:
1)
została wydana licencja;
2)
zostało wydane specjalne zezwolenie połowowe.
2. 
Armator statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać rybołówstwo komercyjne bez użycia tego statku, w przypadku prowadzenia połowów spod lodu w ramach wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego.
1. 
Wyodrębnia się następujące segmenty floty obejmujące statki rybackie, przy użyciu których prowadzi się rybołówstwo komercyjne:
1)
na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, o długości całkowitej nie mniejszej niż 5 m;
2)
na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi wyznaczonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 - o długości całkowitej do 12,00 m;
3)
na obszarach morskich innych niż wymienione w pkt 1 i 2.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, podsegmenty w ramach segmentów floty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3, uwzględniając długość całkowitą statków rybackich lub zdolność połowową statków rybackich lub parametry techniczne statków rybackich lub rodzaj wykonywanego przy ich użyciu rybołówstwa komercyjnego, mając na uwadze dostosowanie floty do dostępnych możliwości połowowych, a także racjonalną i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej "WPR", określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2:

1)
wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub
2)
obszary wyłączone z wykonywania tego rybołówstwa na stałe lub na czas określony, lub
3)
szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
a)
rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,
b)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które mogą być wystawiane jednocześnie na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2,
c)
sposób prowadzenia połowów,
d)
sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi zgłoszenia do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego,
f)
szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych,
g)
miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich

- mając na względzie efektywne wykorzystywanie narzędzi połowowych oraz ochronę żywych zasobów morza.

(uchylony).

Zabrania się:

1)
prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku organizmów morskich:
a)
którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana,
b)
dla którego został wprowadzony zakaz połowów,
c)
którego wspólna kwota połowowa została wyczerpana;
2)
wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
narzędziami połowowymi, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na określonym obszarze zabronione,
b)
organizmów morskich:
które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych,
które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych,
gatunku, dla którego został wprowadzony zakaz połowów ukierunkowanych lub zakaz połowów w danym okresie lub na danym obszarze,
c)
na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
d)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, statkiem rybackim o długości całkowitej przekraczającej 12 m,
e)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, statkiem rybackim o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW,
f)
bez zgody ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o której mowa w art. 69 ust. 8;
3)
podczas prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
wyładowywania na ląd, wprowadzania do obrotu, magazynowania, transportu lub przeładunku w morzu organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim,
b)
wydawania lub wystawiania nieoznakowanych narzędzi połowowych;
4)
przyłowu gatunku organizmów morskich, którego wyodrębniona na podstawie art. 44 ust. 3 kwota połowowa została wyczerpana.

Rejestr statków rybackich i oznaka rybacka

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi rejestr statków rybackich, zwany dalej "rejestrem", i jest właściwy w sprawach dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, a także realizuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej związane z prowadzeniem rejestru.
2. 
Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej.
3. 
Rejestr zawiera:
1)
dane określone w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218;
2)
poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku rybackiego lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;
3)
numer IMO statku rybackiego nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), jeżeli został nadany;
4)
określenie szerokości i największego dopuszczalnego zanurzenia statku rybackiego;
5)
określenie typu, numeru seryjnego i roku zamontowania silnika głównego i pomocniczego statku rybackiego;
6)
określenie segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1, do którego należy statek;
7)
określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych wystawianych lub wydawanych ze statku rybackiego.
4. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i prokuraturom, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.
4a. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w drodze teletransmisji, jeżeli dane te są niezbędne do realizacji jego ustawowych zadań oraz jednostka organizacyjna Krajowej Administracji Skarbowej będąca odbiorcą danych spełnia łącznie następujące warunki:
1)
posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w rejestrze, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;
2)
posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
specyfika lub zakres wykonywanych zadań uzasadnia takie udostępnienie.
5. 
Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się także na wniosek podmiotu, którego one dotyczą.
1. 
W sprawach dotyczących dokonywania wpisu statku do rejestru, w tym dokonywania zmian wpisów w rejestrze, wydaje się decyzje.
2. 
Decyzje dotyczące dokonania wpisu statku do rejestru są wydawane na wniosek właściciela statku.
3. 
Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela statku;
2)
oznakę rybacką oraz nazwę statku, a także poprzednie oznaki rybackie oraz nazwy statku lub inne oznakowania tego statku, jeżeli zostały nadane;
3)
numer, o którym mowa w wierszu 2 w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218, zwany dalej "numerem CFR", jeżeli został nadany;
4)
dane określone w wierszach 1, 3, 7, 8, 10, 17-28, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 46, 48, 50 i 51 w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218;
5)
określenie obszarów prowadzenia połowu, o których mowa w art. 9 ust. 1;
6)
określenie rodzaju i liczby narzędzi połowowych, które będą wystawiane lub wydawane z tego statku;
7)
informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić wpis statku do rejestru, oraz informację o wielkości tej zdolności;
8)
informację, czy statek jest wyposażony w urządzenie:
a)
satelitarnego systemu monitorowania statków, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009,
b)
elektronicznego systemu raportowania połowów,
c)
systemu automatycznej identyfikacji, o którym mowa w art. 10 rozporządzenia nr 1224/2009;
9)
oznakę rybacką wycofanego statku rybackiego, w miejsce którego ma nastąpić wpis statku do rejestru.
4. 
W przypadku postępowania dotyczącego dokonania wpisu do rejestru statku nieposiadającego numeru CFR, minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając decyzję o wpisie statku do rejestru, nadaje numer CFR w sposób określony w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/218.
5. 
Do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim:
a)
certyfikat zgodności statku rybackiego albo
b)
kartę bezpieczeństwa "Ł" albo
c)
kartę bezpieczeństwa, oraz
d)
certyfikat zwolnienia statku rybackiego, jeżeli został wydany;
2)
dokumenty, o których mowa w przepisach Kodeksu morskiego:
a)
międzynarodowe świadectwo pomiarowe albo świadectwo pomiarowe oraz
b)
certyfikat okrętowy albo postanowienie izby morskiej w sprawach rejestrowych, albo dokument rejestracyjny statku, oraz
c)
decyzję dyrektora urzędu morskiego o zatwierdzeniu nazwy statku, jeżeli statkowi nadano nazwę;
3)
dokumenty wydane przez uznaną organizację klasyfikacyjną potwierdzające zdolność lub przystosowanie statku do określonego używania zgodnie z przepisami klasyfikacyjnymi tej organizacji:
a)
świadectwo klasy albo
b)
tymczasowe świadectwo klasy, albo
c)
świadectwo klasy łodzi, albo
d)
tymczasowe świadectwo klasy łodzi, albo
e)
orzeczenie techniczne o zdatności do pływania

- oraz świadectwo urządzeń maszynowych albo tymczasowe świadectwo urządzeń maszynowych;

4)
pozwolenie radiowe na używanie stacji statkowej w służbie radiotelekomunikacji morskiej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933 i 2581);
5)
dokument, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 2017/1130, o ile właściciel statku posiada taki dokument, albo inny równoważny dokument potwierdzający dzień wprowadzenia statku do eksploatacji.
6. 
Właściciel statku może dołączyć do wniosku o dokonanie wpisu statku do rejestru dokumenty będące odpowiednikami dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 3, jeżeli zostały wystawione przez inne niż polskie instytucje lub organy uprawnione do ich wystawienia.
7. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 5 i 6, składa się w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
8. 
Wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru oraz wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania wpisu statku do rejestru, jeżeli:

1)
wpis spowodowałby przekroczenie indywidualnej zdolności połowowej, którą dysponuje właściciel tego statku lub
2)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w ramach zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku, gdy wpis dotyczy statku, który miałby zostać wpisany do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, lub
3)
(uchylony);
4)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru, a statek ten został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, zwanej dalej "pomocą publiczną", lub
5)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW, lub
6)
właściciel statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m, lub
7)
statek ten znajduje się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008.
1. 
Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się:
1)
na wniosek właściciela statku rybackiego albo
2)
z urzędu, w przypadku:
a)
gdy wydana została decyzja o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1,
b)
gdy decyzja o cofnięciu albo zawieszeniu licencji stała się ostateczna,
c)
upływu okresu zawieszenia licencji.
2. 
Właściciel statku rybackiego jest obowiązany złożyć do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze, w zakresie danych, o których mowa w art. 13 ust. 3, niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uzasadniającej dokonanie tej zmiany, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:
1)
zaistnienia danej okoliczności lub
2)
wydania dokumentu, o którym mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6.
1. 
Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze zawiera dane, których dotyczy zmiana, a w przypadku wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego - okoliczności uzasadniające wycofanie.
1a. 
W przypadku gdy zmiana wpisu w rejestrze dotyczy:
1)
zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaje się informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić zmiana wpisu w rejestrze, oraz informację o wielkości tej zdolności połowowej;
2)
ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego - we wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze podaje się:
a)
informację, z jakiego statku rybackiego pochodzi indywidualna zdolność połowowa, w ramach której ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, oraz o wielkości tej zdolności połowowej,
b)
oznakę rybacką wycofanego statku rybackiego, w miejsce którego ma nastąpić ponowne wprowadzenie statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
2. 
Do wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze dołącza się:
1)
dokumenty, o których mowa w art. 14 ust. 5 albo ust. 6, potwierdzające dane, których dotyczy zmiana, lub
2)
dokument potwierdzający zakres wykonanej modernizacji na statku rybackim oraz informację o zmianie zdolności połowowej tego statku, lub
3)
dokument, o którym mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 - w przypadku zmiany polegającej na ponownym wprowadzeniu statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania zmiany wpisu w rejestrze, gdy:

1)
zmiana wpisu dotyczy:
a)
zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego - jeżeli na dzień złożenia wniosku właściciel statku rybackiego nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową,
b)
ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, jeżeli:
właściciel statku nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w ramach indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku gdy zmiana wpisu dotyczy statku rybackiego wprowadzanego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,
statek został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m,
c)
wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej - jeżeli właściciel tego statku zwiększył zdolność połowową statku z wykorzystaniem dodatkowej zdolności połowowej w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji w sprawie dokonania zmiany w rejestrze w zakresie zwiększenia zdolności połowowej statku w ramach przyznanej dodatkowej zdolności połowowej,
d)
narzędzi połowowych ciągnionych - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, w terminie 5 lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze związanego z wydaniem decyzji o przyznaniu tej zdolności połowowej,
e)
wprowadzenia statku rybackiego do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1:
pkt 1, jeżeli długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW lub
pkt 2, jeżeli długość całkowita tego statku przekracza 12 m;
2)
przedmiotem zmiany wpisu dotyczącego modernizacji statku rybackiego nie będzie, w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW, zwiększenie długości statku do co najmniej 5 m lub mocy silnika głównego do co najmniej 15 kW;
3)
przedmiotem zmiany wpisu będzie, w przypadku statku rybackiego znajdującego się w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, zwiększenie długości całkowitej tego statku powyżej 12 m;
4)
(uchylony).
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa uznaje, w drodze decyzji, statek rybacki za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
1)
na wniosek właściciela statku albo
2)
z urzędu, jeżeli:
a)
upłynęły 3 lata od dnia dokonania ostatniego wyładunku albo przeładunku organizmów morskich złowionych przy użyciu tego statku, potwierdzonego deklaracją przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo deklaracją wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia,
b)
statek rybacki zatonął, zaginął lub w inny sposób został utracony,
c)
statek rybacki utracił polską przynależność.
2. 
W decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, cofa się prawo do dysponowania indywidualną zdolnością połowową statku rybackiego uznanego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
3. 
Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
1. 
Statek rybacki, przy użyciu którego wykonuje się rybołówstwo komercyjne, powinien być oznakowany oznaką rybacką.
2. 
Oznakę rybacką stanowi trzyliterowy skrót nazwy portu macierzystego statku oraz, po myślniku, kolejny numer w spisie oznak rybackich, prowadzonym dla danego portu przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego nadaje, na wniosek właściciela statku, oznakę rybacką przez dokonanie przy kolejnym numerze w spisie oznak rybackich wpisu imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu albo nazwy, siedziby i adresu właściciela statku oraz trzyliterowego skrótu nazwy portu macierzystego tego statku wskazanego przez jego właściciela.
4. 
Właściciel statku dokonuje oznakowania statku oznaką rybacką, w sposób określony w art. 6 rozporządzenia nr 404/2011.
5. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie wydaje z urzędu zaświadczenie o nadaniu oznaki rybackiej.

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wykreśla oznakę rybacką ze spisu oznak rybackich:

1)
na wniosek właściciela statku rybackiego albo
2)
z urzędu, w przypadku gdy:
a)
statek rybacki, któremu została nadana oznaka rybacka, został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej albo
b)
po upływie 12 miesięcy od dnia nadania oznaki rybackiej nie został złożony wniosek o dokonanie wpisu statku do rejestru albo o dokonanie zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze.

Zdolność połowowa

1. 
Właściciel statku rybackiego dysponuje indywidualną zdolnością połowową.
2. 
Indywidualna zdolność połowowa stanowi sumę wielkości:
1)
zdolności połowowej statku rybackiego lub
2)
zdolności połowowej statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej albo
b)
z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b albo c, lub
3)
zdolności połowowej stanowiącej różnicę między:
a)
zdolnością połowową statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej, a zdolnością połowową statku rybackiego, który został wpisany do rejestru w ramach zdolności połowowej pozostałej po wycofanym statku, albo
b)
zdolnością połowową statku rybackiego przed dokonaniem jej zmniejszenia a zdolnością połowową tego statku po dokonaniu tego zmniejszenia, lub
4)
zdolności połowowej, która została przyznana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w ramach podziału dodatkowej zdolności połowowej, lub
5)
zdolności połowowej, która została przekazana przez właściciela innego statku rybackiego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach przyznawania zdolności połowowej pozostałej w wyniku wydania decyzji:
1)
o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a,
2)
o której mowa w art. 29 ust. 2,
3)
o której mowa w art. 32

- zwanej dalej "dodatkową zdolnością połowową".

2. 
Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana, w drodze decyzji, właścicielowi statku rybackiego, na jego wniosek:
1)
nie częściej niż raz na pięć lat, licząc od dnia:
a)
dokonania zmiany wpisu w rejestrze w zakresie wykorzystania zdolności połowowej przyznanej decyzją o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w art. 27 ust. 1,
b)
wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w art. 27 ust. 5;
2)
jeżeli statek ten był używany do wykonywania rybołówstwa komercyjnego przez co najmniej 5 lat w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
3)
na cele związane z poprawą:
a)
bezpieczeństwa statku rybackiego lub
b)
warunków pracy na statku rybackim, lub
c)
higieny lub jakości produktów rybołówstwa

- jeżeli właściciel statku rybackiego nie dysponuje indywidualną zdolnością połowową wystarczającą do realizacji tych celów.

3. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela statku rybackiego;
2)
numer CFR;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego;
4)
wnioskowaną wielkość dodatkowej zdolności połowowej;
5)
informację o planowanym przeznaczeniu dodatkowej zdolności połowowej na cel określony w ust. 2 pkt 3;
6)
informację, czy planowana modernizacja statku rybackiego będzie przeprowadzana z zastosowaniem pomocy publicznej z udziałem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej;
7)
oświadczenie właściciela statku rybackiego, że nie dysponuje indywidualną zdolnością połowową wystarczającą do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
4. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
1. 
Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana do wysokości:
1)
60% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 15 m;
2)
10% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej powyżej 15 m.
2. 
W przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, przy użyciu którego nie mogą być prowadzone połowy z zastosowaniem narzędzi ciągnionych, dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana do wysokości 70% wpisanej do rejestru indywidualnej zdolności połowowej statku rybackiego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wielkości dodatkowej zdolności połowowej przeznaczonej do podziału.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o terminie składania przez właścicieli statków rybackich wniosków o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej na statki rybackie znajdujące się w danym segmencie floty, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia ogłoszenia tej informacji.
3. 
Informację, o której mowa w ust. 2, ogłasza się, w przypadku gdy wielkość pozostałej do podziału dodatkowej zdolności połowowej wynosi co najmniej 10 GT lub 15 kW.
4. 
Wniosek złożony w terminie innym niż określony w informacji, o której mowa w ust. 2, pozostawia się bez rozpoznania.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, sposób i tryb przyznawania dodatkowej zdolności połowowej, mając na względzie ochronę i racjonalne wykorzystanie żywych zasobów morza oraz dostosowanie do tych zasobów floty rybackiej, w tym przez jej modernizację i restrukturyzację.
1. 
W sprawach dotyczących przyznania dodatkowej zdolności połowowej, w razie śmierci wnioskodawcy, rozwiązania lub przekształcenia osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistnieje następstwo prawne albo w razie zbycia całości lub części przedsiębiorstwa w toku postępowania, następca prawny, nabywca przedsiębiorstwa lub jego części albo zapisobierca windykacyjny może, po złożeniu wniosku, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy.
2. 
Do wniosku następca prawny dołącza dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego, a w przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci - kopię prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo kopię zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
3. 
W przypadku następstwa prawnego będącego wynikiem śmierci, jeżeli nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, spadkobierca dołącza do wniosku zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku potwierdzoną przez sąd za zgodność z oryginałem.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, spadkobierca przekazuje prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
5. 
Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca albo zapisobierca windykacyjny, spadkobierca albo zapisobierca, który złożył wniosek, dołącza do tego wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców lub zapisobierców windykacyjnych, że wyrażają zgodę na jego wstąpienie do toczącego się postępowania.
1. 
Decyzję o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej wydaje się z zastrzeżeniem dokonania przez właściciela statku rybackiego modernizacji albo wymiany statku rybackiego, zgodnie z celami określonymi w art. 23 ust. 2 pkt 3, w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej stała się ostateczna.
2. 
Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony na wniosek właściciela statku rybackiego, na okres wskazany we wniosku nie dłuższy niż 2 lata, w przypadku gdy:
1)
zaawansowanie prac i poniesione nakłady finansowe uzasadniają przedłużenie realizacji przedsięwzięcia;
2)
prace modernizacyjne zostały zakończone, jednak brak jest niezbędnych dokumentów potwierdzających dokonaną modernizację.
3. 
Wniosek o przedłużenie terminu składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa, nie później niż na 2 miesiące przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Przedłużenie terminu następuje w drodze decyzji, w której minister właściwy do spraw rybołówstwa określa ostateczny termin na dokonanie modernizacji albo wymianę statku rybackiego.
5. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa stwierdza wygaśnięcie decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej w przypadku niedokonania przez właściciela modernizacji albo wymiany statku rybackiego w terminie, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, w terminie w niej określonym.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, przyznania dodatkowej zdolności połowowej, jeżeli:

1)
nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 23 ust. 2;
2)
w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, właściciel statku rybackiego:
a)
dokonał zmniejszenia zdolności połowowej tego statku,
b)
wprowadził ten statek do wykonywania rybołówstwa komercyjnego z wykorzystaniem zdolności połowowej pochodzącej z więcej niż jednego statku rybackiego;
3)
wnioskodawca nie spełnił kryteriów, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 5.
1. 
W terminie 5 lat od dnia dokonania zmiany wpisu w rejestrze związanej z wydaniem decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej właściciel statku rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, nie może:
1)
zmniejszyć zdolności połowowej tego statku;
2)
wprowadzić w miejsce tego statku, statku rybackiego o mniejszej zdolności połowowej;
3)
prowadzić połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych - w przypadku statku rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, o której mowa w art. 24 ust. 2.
2. 
W przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, przyznaną dodatkową zdolność połowową w wielkości, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2, jednak nie więcej niż do wysokości przyznanej dodatkowej zdolności połowowej.
1. 
Właściciel statku rybackiego może przekazać całość albo część indywidualnej zdolności połowowej właścicielowi innego statku rybackiego.
2. 
Przekazanie indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w ust. 1, następuje po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji, wydawanej na wspólny wniosek właścicieli, o których mowa w ust. 1.
3. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właścicieli statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
2)
oznakę rybacką statku rybackiego, z którego pochodzi przekazywana zdolność połowowa;
3)
wielkość zdolności połowowej, która ma zostać przekazana.
3a. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa w przypadku gdy:
1)
podmiot zainteresowany przyjęciem indywidualnej zdolności połowowej nie jest właścicielem statku rybackiego - pozostawia wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej bez rozpoznania;
2)
właściciel statku rybackiego przekazujący daną wielkość indywidualnej zdolności połowowej nie dysponuje zdolnością wystarczającą do przekazania - odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody, o której mowa w ust. 2.

Właściciel statku rybackiego może rozdysponować indywidualną zdolność połowową:

1)
statku rybackiego wycofanego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej, z wyłączeniem wycofania, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, albo
2)
pozostałą po zmniejszeniu zdolności połowowej jego statku

- w terminie 5 lat od dnia, kiedy decyzja w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wpisu w rejestrze, potwierdzającej to zdarzenie, stała się ostateczna.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, prawo do dysponowania całością albo częścią indywidualnej zdolności połowowej:

1)
z urzędu, w przypadku gdy zdolność ta nie została wykorzystana na dokonanie wpisu lub zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze przez właściciela statku:
a)
gdy upłynęło 5 lat od dnia, w którym ostateczna stała się decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze potwierdzająca:
wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej albo
zmniejszenie zdolności połowowej statku rybackiego,
b)
gdy przekazana indywidualna zdolność połowowa, o której mowa w art. 30 ust. 1, nie została wykorzystana w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, liczonym od dnia, gdy decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie indywidualnej zdolności połowowej stała się ostateczna;
2)
na wniosek właściciela statku rybackiego.

Licencja połowowa

Minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek armatora statku rybackiego wydaje, w drodze decyzji, licencję:

1)
na statek rybacki, który został wpisany do rejestru i nie został uznany za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie art. 19 ust. 1;
2)
jeżeli zmiana wpisu w rejestrze dokonana na wniosek właściciela statku rybackiego skutkuje koniecznością zmiany danych zawartych w wydanej licencji.
1. 
Wniosek o wydanie licencji zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
numer CFR;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego;
4)
wskazanie miejsca odbioru licencji: siedzibę Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego albo siedzibę ośrodka zamiejscowego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, jeżeli został utworzony, albo siedzibę urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Wniosek o wydanie licencji składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
3. 
Armator statku rybackiego, odbierając licencję, jest obowiązany oddać dotychczasową licencję na dany statek rybacki, jeżeli została wydana.
4. 
W czasie wykonywania rybołówstwa komercyjnego dokument licencji albo jej duplikat lub ich kopia poświadczona przez Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego za zgodność z oryginałem znajdują się na statku rybackim, na który zostały wydane.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania licencji w przypadku:

1)
gdy statek, którego dotyczy wniosek, nie jest wpisany do rejestru;
2)
gdy uprzednio w odniesieniu do statku rybackiego, którego dotyczy wniosek, cofnięto licencję na podstawie art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;
3)
gdy została wydana decyzja o uznaniu danego statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz statek ten nie został ponownie wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
4)
odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18.
1. 
Do postępowania w sprawie wydania licencji stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).
2. 
Do postępowania w sprawie wydania licencji nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa zawiesza, w drodze decyzji, licencję na czas określony w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, jeżeli armatorowi statku rybackiego, na który wydano tę licencję, przyznano liczbę punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów WPR, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008.
2. 
Okres zawieszenia licencji po raz pierwszy, o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 1224/2009, wynosi 2 miesiące.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, licencję w przypadku:
1)
o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;
2)
gdy dane dotyczące statku rybackiego określone w licencji są niezgodne ze stanem faktycznym, a właściciel tego statku nie złożył wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze w terminie, o którym mowa w art. 16 ust. 2;
3)
odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18;
4)
wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1.
2. 
Cofnięcie licencji powoduje wygaśnięcie z mocy prawa specjalnego zezwolenia połowowego.
1. 
Armator statku rybackiego, nie później niż w terminie 24 godzin od utraty dokumentu licencji albo zniszczenia tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, zawiadamia Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o jego utracie albo zniszczeniu.
2. 
Na wniosek armatora statku rybackiego minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie wydaje duplikat dokumentu licencji, pod warunkiem odpowiednio:
1)
dołączenia do wniosku oświadczenia o utracie dokumentu licencji albo
2)
zwrotu zniszczonego dokumentu licencji.
3. 
Oświadczenie o utracie dokumentu licencji składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. 
Do wniosku o wydanie duplikatu stosuje się przepis art. 34 ust. 1.
5. 
Armator statku rybackiego, który po uzyskaniu duplikatu odzyskał utracony dokument licencji, jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ten duplikat ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.
1. 
Licencja oraz jej duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia nr 404/2011.
2. 
Wzór licencji zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Specjalne zezwolenie połowowe

1. 
Wykonywanie rybołówstwa komercyjnego w danym roku kalendarzowym wymaga uzyskania specjalnego zezwolenia połowowego.
2. 
W przypadku prowadzenia połowów na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, specjalne zezwolenie połowowe może zostać wydane na okres inny niż rok kalendarzowy, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3. 
Specjalne zezwolenie połowowe jest wydawane, na wniosek armatora, na statek rybacki, na który jest wydana licencja.
1. 
Specjalne zezwolenie połowowe wydaje, w drodze decyzji:
1)
minister właściwy do spraw rybołówstwa w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,
b)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3

- jeżeli prawo do wykonywania takiego rybołówstwa wynika z przepisów Unii Europejskiej lub z postanowień umów lub porozumień międzynarodowych;

2)
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego - w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.
2. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.
4. 
Armator statku rybackiego, który nabył prawo do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie umowy międzynarodowej lub z innego tytułu, może ubiegać się o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
numer licencji albo wskazanie daty złożenia wniosku o jej wydanie;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego oraz jego długość całkowitą;
4)
określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;
5)
wnioskowaną indywidualną kwotę połowową lub określenie liczby dni połowowych - jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich na danym obszarze została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych;
6)
obszar prowadzenia połowów;
7)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wydawane lub wystawiane;
8)
okres, na jaki ma być wydane specjalne zezwolenie połowowe - w przypadku gdy jest wydawane na okres inny niż rok kalendarzowy, zgodnie z art. 40 ust. 2.
6. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie została wydana licencja, armator tego statku rybackiego składa jednocześnie z wnioskiem o wydanie licencji na ten statek.
7. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
7a. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia tego wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
8. 
W sprawach dotyczących utraty lub zniszczenia dokumentu specjalnego zezwolenia połowowego w stopniu powodującym nieczytelność przepisy art. 38 stosuje się odpowiednio.
9. 
Specjalne zezwolenie połowowe traci ważność z dniem doręczenia zmienionego specjalnego zezwolenia połowowego.
1. 
Specjalne zezwolenie połowowe i jego duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 404/2011, oraz dane, o których mowa w art. 41 ust. 5 pkt 1-4 i 6-8, oraz odpowiednio wielkość przyznanej kwoty połowowej lub liczbę dni połowowych, jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych.
2. 
Wzór specjalnego zezwolenia połowowego zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania specjalnego zezwolenia połowowego, w przypadku gdy armator statku rybackiego wystąpił z wnioskiem o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie posiada dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1, uprawniających do żeglugi na obszarach prowadzenia połowów objętych tym wnioskiem.

1. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, zawiesza je, w drodze decyzji, w przypadku:
1)
stosowania na statku rybackim narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na danym obszarze zabronione - na okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie lub
2)
gdy w okresie 6 miesięcy została dwukrotnie wydana armatorowi decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za poważne naruszenie przepisów o rybołówstwie komercyjnym - na okres 8 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie, lub
3)
gdy zawieszona została licencja - na okres jej zawieszenia.
2. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, cofa je, w drodze decyzji, w przypadku:
1)
wpisania statku rybackiego do wspólnotowego wykazu statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008;
2)
wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1;
3)
gdy specjalne zezwolenie połowowe zostało zawieszone na okres uniemożliwiający wykorzystanie indywidualnej kwoty połowowej w okresie, na który kwota ta została przyznana.
3. 
Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4. 
Indywidualne kwoty połowowe, pozostałe po wydaniu decyzji w sprawie cofnięcia specjalnego zezwolenia połowowego, pozostają w dyspozycji armatora, jeżeli wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego nastąpiło na wniosek armatora statku rybackiego albo z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b albo c. Przepisy art. 53 stosuje się odpowiednio.

Kwoty połowowe

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach dokonywania podziału:
1)
ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich przysługujących Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
a)
przepisów Unii Europejskiej lub
b)
umów lub porozumień międzynarodowych, lub
2)
ogólnych kwot połowowych nieobjętych przepisami Unii Europejskiej - w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, danych gatunków organizmów morskich, może określić, jaka część tych kwot lub liczba dni będzie podlegać podziałowi w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może wyodrębnić z ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich kwotę połowową, która będzie przeznaczona na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej tego gatunku, jeżeli z danych z elektronicznego systemu raportowania połowów wynika, że gatunek ten występuje jako przyłów - część połowu obejmująca organizmy morskie poszczególnych gatunków, które nie są celem połowów ukierunkowanych.

Przed dokonaniem podziału ogólnych kwot połowowych, o którym mowa w art. 44 ust. 1, kwoty te pomniejsza się o:

1)
wielkość ustalaną przez Komisję Europejską w sposób określony w art. 105 rozporządzenia nr 1224/2009;
2)
kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego - jeżeli kwota ta ma przekraczać 2% ogólnej kwoty połowowej badanego gatunku organizmu morskiego.

Podziału:

1)
ogólnych kwot połowowych, o których mowa w:
a)
art. 44 ust. 1, dokonuje się na:
indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie lub
wspólne kwoty połowowe - bez podziału na poszczególne statki rybackie,
(uchylony);
b)
art. 44 ust. 2, dokonuje się na:
indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie lub
wspólne kwoty połowowe - bez podziału na poszczególne statki rybackie;
(uchylony);
2)
dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na poszczególne statki rybackie;
3)
dodatkowych kwot połowowych dokonuje się na indywidualne kwoty połowowe - z podziałem na poszczególne statki rybackie.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych;
2)
szczegółowy sposób podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1;
3)
wyrażoną w procentach wielkość niewykorzystanej indywidualnej kwoty połowowej określonego gatunku organizmów morskich, od której stosuje się pomniejszenie, o którym mowa w art. 51 ust. 1.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić:
1)
jaka część ogólnej kwoty połowowej lub jaka liczba dni połowowych danego gatunku organizmów morskich pozostają do podziału na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowy sposób podziału:
a)
kwot lub dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 2,
b)
dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1,
c)
ogólnych kwot połowowych, o których mowa w art. 48 - ustalonych zgodnie z tym przepisem;
2)
wielkość kwoty połowowej poszczególnych gatunków organizmów morskich przeznaczoną na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej danego gatunku.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza, w tym racjonalną i zrównoważoną eksploatację tych zasobów, a także odpowiednio:
1)
wielkość połowów prowadzonych przez poszczególnych armatorów statków rybackich przy użyciu określonego statku rybackiego lub
2)
historyczną bazę połowową poszczególnych armatorów statków rybackich, lub
3)
długość całkowitą statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub
4)
obszar prowadzenia połowów, przy użyciu statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub
5)
zdolność połowową lub parametry statków rybackich, o których mowa w rozporządzeniu nr 2017/1130, przy użyciu których prowadzi się połowy, lub
6)
kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego - w przypadku, o którym mowa w art. 45 pkt 2.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa ustala, w drodze rozporządzenia, ogólną kwotę połowową organizmów morskich, w przypadku gatunków organizmów morskich nieobjętych przepisami Unii Europejskiej, na dany rok kalendarzowy, jeżeli odnawialność zasobów oraz równowaga biologiczna gatunku organizmów morskich, który ma być objęty tą kwotą połowową, jest zagrożona, mając na uwadze konieczność zapewnienia równowagi biologicznej oraz odnawialności zasobów danego gatunku.

(uchylony).

1. 
Podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonuje się na statki rybackie armatorów:
1)
którym przyznano, co najmniej raz w okresie ustalonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1, kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich, w wydanych na dany statek rybacki specjalnych zezwoleniach połowowych, oraz
2)
którzy wykorzystali co najmniej część kwoty połowowej wnioskowanego gatunku organizmów morskich.
2. 
W przypadku:
1)
ustalenia na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych dla gatunku organizmów morskich uprzednio nieobjętego taką kwotą albo
2)
ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych gatunków organizmów morskich, które nie były poławiane

- podziału danej kwoty połowowej dokonuje się na statki rybackie armatorów, którzy złożyli wniosek o jej przyznanie - w sposób określony w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 1. Przepisu ust. 1 nie stosuje się.

3. 
W przypadku gatunku organizmów morskich objętego obowiązkiem wyładunku, określonym w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 1380/2013, realizacja obowiązku wyładunku odbywa się w ramach wspólnej albo indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku przyznanej armatorowi statku rybackiego w specjalnym zezwoleniu połowowym.
1. 
Indywidualną kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich pomniejsza się w przypadku niewykorzystania przez armatora statku rybackiego co najmniej części indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku możliwej do wykorzystania przez tego armatora w poszczególnych latach, w okresie 2 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
2. 
Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odliczając od indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich, która ma zostać przyznana temu armatorowi na dany rok kalendarzowy, wyrażoną w procentach średnią wielkość indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku niewykorzystanej w 2 kolejnych latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
3. 
Wykorzystanie przez armatorów statków rybackich przyznanych im w specjalnych zezwoleniach połowowych indywidualnych kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich odbywa się w drodze:
1)
odłowienia kwot połowowych otrzymanych w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dodatkowych kwot połowowych;
2)
rezygnacji, o której mowa w art. 52 ust. 1;
3)
przekazania kwoty połowowej, o którym mowa w art. 53, na inny statek tego samego armatora;
3a)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach przekazania, o którym mowa w art. 53;
3b)
wymiany kwoty połowowej, o której mowa w art. 53a;
3c)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach wymiany, o której mowa w art. 53a;
4)
przekazania kwoty połowowej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa w art. 54;
4a)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa w art. 54;
5)
(uchylony).
1. 
Armator statku rybackiego może w danym roku kalendarzowym, w terminie do dnia 15 lipca, zrezygnować z całości albo części przyznanej mu w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub dni połowowych.
2. 
Armator statku rybackiego rezygnuje z indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych, o których mowa w ust. 1, składając za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego wniosek odpowiednio o cofnięcie albo zmianę specjalnego zezwolenia połowowego.
3. 
W przypadku złożenia wniosku po terminie, o którym mowa w ust. 1, indywidualną kwotę połowową lub dni połowowe, o których mowa w ust. 1, uznaje się za niewykorzystane.
4. 
Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.
1. 
Określona w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualna kwota połowowa lub liczba dni połowowych mogą być przekazywane w całości lub w części na inny statek rybacki tego samego armatora, który:
1)
co najmniej przez 24 kolejne miesiące przed dniem złożenia wniosku o przekazanie był armatorem statków rybackich biorących udział w przekazaniu albo
2)
jest jednocześnie właścicielem statków rybackich biorących udział w przekazaniu, wpisanym do rejestru statków rybackich.
2. 
Indywidualne kwoty połowowe lub dni połowowe określone w specjalnym zezwoleniu połowowym przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1, mogą być przekazywane:
1)
w całości na statki rybackie, na które nie przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowych lub indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem, albo
2)
w całości lub w części na statki rybackie, na które przyznano w specjalnym zezwoleniu połowowym dni połowowe lub indywidualną kwotę połowową gatunku organizmów morskich objętego przekazaniem.
3. 
Przekazanie indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wniosek armatora statku rybackiego zainteresowanego przekazaniem indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych na inny statek rybacki tego armatora.
4. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
2)
oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
3)
określenie gatunku organizmów morskich na danym obszarze, którego dotyczy przekazanie;
4)
wielkość indywidualnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich lub liczbę dni połowowych, których dotyczy przekazanie.
5. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnych kwot połowowych lub dni połowowych składa się do ministra właściwego do spraw rybołówstwa na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.
6. 
Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie ust. 2 pkt 1 nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego armatora na statek rybacki, na który kwoty te zostały przekazane w całości.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie przekazania indywidualnej kwoty połowowej lub dni połowowych, jeżeli jest wyczerpana ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych danego gatunku organizmów morskich, którego dotyczy przekazanie.
1. 
Określone w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualne kwoty połowowe mogą być wymieniane w całości lub w części między armatorami statków rybackich, którym przyznano na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, indywidualne kwoty połowowe gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.
2. 
Wymiany indywidualnych kwot połowowych, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie ze współczynnikiem przeliczeniowym ilości organizmów morskich danego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową, przyznaną na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, która może być wymieniona na określoną ilość organizmów morskich innego gatunku objętego indywidualną kwotą połowową, przyznaną na ten obszar.
3. 
Wymiana indywidualnych kwot połowowych, o której mowa w ust. 1, następuje w drodze zmiany specjalnych zezwoleń połowowych na wspólny wniosek armatorów statków rybackich biorących udział w wymianie.
4. 
Wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych zawiera:
1)
imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresy albo nazwy, siedziby i adresy armatorów statków rybackich biorących udział w wymianie;
2)
oznaki rybackie statków rybackich biorących udział w wymianie;
3)
określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1, których dotyczy wymiana;
4)
wielkości indywidualnych kwot połowowych danych gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.
5. 
Wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych składa się do organu, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
6. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, odmawia, w drodze decyzji, zmiany specjalnych zezwoleń połowowych wydanych na statki rybackie, których dotyczy wniosek w sprawie wymiany indywidualnych kwot połowowych, jeżeli:
1)
armatorowi statku rybackiego biorącemu udział w wymianie nie przyznano na dany obszar, o którym mowa w art. 9 ust. 1, indywidualnych kwot połowowych gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana;
2)
jest wyczerpana ogólna kwota połowowa jednego z gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana;
3)
nie został zastosowany współczynnik przeliczeniowy, o którym mowa w ust. 2.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, na dany rok kalendarzowy, współczynniki przeliczeniowe, o których mowa w ust. 2, do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich oraz szczegółowe warunki wymiany tych kwot połowowych, mając na względzie wysokość ogólnych kwot połowowych oraz wartość rynkową poszczególnych gatunków organizmów morskich, a także przyjmując, że:
1)
na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2:
a)
1 kg dorsza może być wymieniony na nie mniej niż:
3 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia albo
4 kg i nie więcej niż 8 kg szprota,
b)
1 sztuka łososia może być wymieniona na nie mniej niż:
180 kg i nie więcej niż 250 kg szprota albo
120 kg i nie więcej niż 200 kg śledzia, albo
30 kg i nie więcej niż 50 kg dorsza,
c)
1 kg śledzia może być wymieniony na nie mniej niż 1 kg i nie więcej niż 3 kg szprota;
2)
na obszarze, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3:
a)
1 kg molwy niebieskiej może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg dorsza albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia, albo
7 kg i nie więcej niż 12 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
3 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
4 kg i nie więcej niż 7 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
b)
1 kg dorsza może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg molwy niebieskiej albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg śledzia, albo
7 kg i nie więcej niż 12 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
3 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
4 kg i nie więcej niż 7 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
c)
1 kg halibuta niebieskiego może być wymieniony na nie mniej niż:
5 kg i nie więcej niż 9 kg ostroboka peruwiańskiego albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 2 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
d)
1 kg śledzia może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg halibuta niebieskiego albo
5 kg i nie więcej niż 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
1 kg i nie więcej niż 4 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
e)
1 kg makreli może być wymieniony na nie mniej niż 2 kg i nie więcej niż 6 kg ostroboka peruwiańskiego,
f)
1 kg karmazyna może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 2 kg halibuta niebieskiego albo
1 kg i nie więcej niż 2 kg śledzia, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli, albo
5 kg i nie więcej niż 10 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg buławika czarnego lub buławika szarego,
g)
1 kg buławika czarnego lub buławika szarego może być wymieniony na nie mniej niż:
4 kg i nie więcej niż 8 kg ostroboka peruwiańskiego albo
2 kg i nie więcej niż 6 kg makreli,
h)
1 kg kalmara illeks może być wymieniony na nie mniej niż:
1 kg i nie więcej niż 3 kg dorsza albo
1 kg i nie więcej niż 3 kg molwy niebieskiej, albo
2 kg i nie więcej niż 5 kg halibuta niebieskiego, albo
2 kg i nie więcej niż 4 kg śledzia, albo
10 kg i nie więcej niż 15 kg ostroboka peruwiańskiego, albo
4 kg i nie więcej niż 9 kg makreli, albo
2 kg i nie więcej niż 4 kg karmazyna, albo
1 kg i nie więcej niż 5 kg buławika czarnego lub buławika szarego.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy do dokonywania wymian kwot połowowych z innym państwem członkowskim Unii Europejskiej, zgodnie z art. 16 ust. 8 rozporządzenia nr 1380/2013, zwanej dalej "wymianą międzynarodową".
2. 
Wymiany międzynarodowej dokonuje się:
1)
z urzędu - w przypadku wymiany kwot połowowych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 albo pkt 3, albo
2)
na wniosek armatora statku rybackiego - w przypadku wymiany kwot połowowych, jeżeli przedmiotem przekazania są indywidualne kwoty połowowe armatorów statków rybackich przyznane na obszary, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3.
3. 
(uchylony).
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zawiera:
1)
nazwę i adres armatora statku rybackiego;
2)
określenie gatunków organizmów morskich na danym obszarze, których dotyczy wymiana międzynarodowa.
5. 
Zmiany indywidualnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich, które były przedmiotem wymiany międzynarodowej, uwzględnia się w specjalnych zezwoleniach połowowych armatorów zrzeszonych w tej organizacji, dokonując zmiany specjalnych zezwoleń połowowych.
6. 
Kwoty połowowe poszczególnych gatunków organizmów morskich odłowione przez armatora statku rybackiego w ramach kwoty połowowej uzyskanej na podstawie wymiany międzynarodowej nie są wliczane do historycznej bazy połowowej tego armatora na statek rybacki, na który zostały przyznane kwoty z wymiany międzynarodowej.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza co najmniej raz w roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich poławianych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, pozostałych w wyniku:
1)
wydania decyzji w sprawie wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, lub
2)
wydania decyzji, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3, lub
3)
podziału, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonanego zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, lub
4)
pomniejszeń, o których mowa w art. 45 pkt 1, lub
5)
rezygnacji, o której mowa w art. 52, lub
6)
wymiany międzynarodowej dokonanej z urzędu, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przyznaje dodatkową kwotę połowową na wniosek armatora statku rybackiego, który zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
oznakę rybacką statku rybackiego;
3)
określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów.
3. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej składa się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
4. 
O dodatkową kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się armator statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy przyznano kwotę połowową na ten sam gatunek organizmów morskich, jeżeli armator ten:
1)
nie dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, na który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, w roku, w którym ubiega się o tę kwotę, poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 1005/2008 albo w rozumieniu art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, w przypadku gdy decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za to naruszenie stała się ostateczna;
2)
(uchylony).
5. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej złożony po terminie określonym w ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania.
5a. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia tego wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
6. 
Przyznanie dodatkowej kwoty połowowej następuje w drodze zmiany specjalnego zezwolenia połowowego.

(uchylony).

1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu informacji o:
1)
wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 95% ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
2)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich

- ogłasza tę informację, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. 
Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
3. 
Zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu wszelkich połowów, do dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął obowiązywać;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać.
4. 
W przypadku uzyskania, po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, dodatkowych kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich otrzymanych przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie przepisów Unii Europejskiej lub postanowień umów lub porozumień międzynarodowych, minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Rzeczpospolitą Polską tych kwot połowowych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, informację o wysokości tych kwot.
5. 
Do podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w ust. 4, przepisy art. 55 stosuje się odpowiednio.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu informacji o:
1)
wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 90% wspólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
2)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym wspólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
3)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3

- ogłasza tę informację na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. 
Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
3. 
Zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu wszelkich połowów w ramach tej kwoty albo do dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął obowiązywać;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich w ramach wspólnej kwoty połowowej - obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać;
3)
przyłowu danego gatunku organizmów morskich w ramach kwoty połowowej wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 - obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

Zbieranie danych połowowych

Kapitan wykonujący rybołówstwo komercyjne przy użyciu statku rybackiego, o którym mowa w art. 14 i art. 15 rozporządzenia nr 1224/2009 oraz art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiającego wieloletni plan w odniesieniu do stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1), prowadzi dziennik połowowy w postaci papierowej albo elektronicznej, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1224/2009 i rozporządzenia nr 404/2011.

1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wydaje, na wniosek armatora statku rybackiego, dziennik połowowy w postaci papierowej.
2. 
Za wydanie dziennika połowowego w postaci papierowej pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona na rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi równowartość kosztów wykonania dziennika połowowego w postaci papierowej, przy czym nie może ona przekraczać 1/32 wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej "wynagrodzeniem".
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, mając na względzie koszty związane z wykonaniem dziennika połowowego.
5. 
Dziennik połowowy przechowuje się na statku rybackim w sposób zapewniający ochronę tego dziennika przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
6. 
Kapitan statku rybackiego przekazuje oryginał strony dziennika połowowego do Centrum Monitorowania Rybołówstwa, stanowiącego ośrodek monitorowania rybołówstwa w rozumieniu rozporządzenia nr 1224/2009, zwanego dalej "CMR", za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
7. 
W przypadku prowadzenia dziennika połowowego w postaci elektronicznej dane z tego dziennika przekazuje się do CMR.
8. 
W przypadku niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów, o którym mowa w art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 404/2011, trwającego dłużej niż kolejne 24 godziny, kapitan statku rybackiego może wystąpić, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), do ministra właściwego do spraw rybołówstwa o wydanie zgody na wyjście z portu statku rybackiego w celu wykonywania rybołówstwa komercyjnego.
9. 
Zgoda, o której mowa w ust. 8, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, niezwłocznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na czas niedziałania elektronicznego systemu raportowania połowów.
10. 
Dane z połowów prowadzonych po udzieleniu zgody, o której mowa w ust. 9, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, codziennie do godziny 2400.
11. 
Dane, które podlegają obowiązkowi wpisania do elektronicznego dziennika połowowego, kapitan statku rybackiego przekazuje do CMR, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również w przypadkach oraz terminie określonych w art. 39 ust. 1 lub 2 lit. b-e rozporządzenia nr 404/2011.
12. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie informuje, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, o wznowieniu działania elektronicznego systemu raportowania połowów.
13. 
W przypadku niedziałania albo nieprawidłowego działania zamontowanego na statku rybackim elektronicznego dziennika połowowego armator tego statku składa do ministra właściwego do spraw rybołówstwa wniosek o zgodę na wymontowanie tego dziennika w celu jego naprawy albo wymiany.
14. 
Zgoda, o której mowa w ust. 13, jest wydawana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
1. 
Kapitan statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 10 m jest obowiązany do sporządzania miesięcznego raportu połowowego.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do statków rybackich o długości całkowitej od 8 do 10 m, przy użyciu których prowadzi się połowy dorsza.
3. 
Do miesięcznego raportu połowowego wpisuje się:
1)
oznakę rybacką statku rybackiego;
2)
nazwę miesiąca, za który raport został sporządzony;
3)
imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres kapitana statku rybackiego;
4)
ilość i gatunek złowionych lub przyłowionych organizmów morskich;
5)
obszar połowów;
6)
rodzaj i liczbę użytych narzędzi połowowych;
7)
czas trwania połowów;
8)
datę i godzinę wyładunków.
3a. 
(uchylony).
4. 
Wpisu do miesięcznego raportu połowowego dokonuje się każdorazowo, przed upływem 24 godzin, po powrocie z łowiska.
5. 
Kapitan statku rybackiego, po zakończeniu połowów w danym miesiącu, przekazuje miesięczny raport połowowy do CMR za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego, nie później niż do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który został sporządzony raport.
1. 
Do dziennika połowowego albo miesięcznego raportu połowowego wpisuje się współczynniki przeliczeniowe służące do przeliczania masy organizmów morskich przechowywanych lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, o których mowa w załącznikach XIII-XV do rozporządzenia nr 404/2011.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, współczynniki przeliczeniowe do przeliczania masy organizmów morskich przechowywanych lub przetworzonych na ich wagę w relacji pełnej, w przypadku gdy dla danego gatunku organizmów morskich nie zostały one ustalone w przepisach, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie prawidłowego raportowania połowów i konieczność ustalenia wysokości wykorzystania danego gatunku organizmów morskich w relacji pełnej.
1. 
Deklarację przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo deklarację wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan statku rybackiego, o którym mowa w tych przepisach, przekazuje w terminie określonym odpowiednio w art. 21 ust. 4 i art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009 Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego.
2. 
W przypadku rejsów połowowych trwających dłużej niż 15 dni, kapitan statku rybackiego przekazuje informacje podawane w deklaracji przeładunkowej albo deklaracji wyładunkowej Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego drogą radiową lub elektroniczną.
3. 
Deklaracje, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od kapitana statku rybackiego przekazuje do CMR.
4. 
W przypadku wypełniania deklaracji, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej dane z tych deklaracji przekazuje się do CMR.
5. 
Deklaracja przeładunkowa oraz deklaracja wyładunkowa zawierają odpowiednio dane, o których mowa w art. 21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.
1. 
Realizację:
1)
programu krajowego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "programem krajowym", oraz
2)
programu monitorowania przypadkowych połowów waleni, o którym mowa w rozporządzeniu nr 812/2004

- minister właściwy do spraw rybołówstwa powierza państwowemu instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie WPR, który posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do zbierania i zarządzania danymi w zakresie WPR.

2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa wskaże, w drodze rozporządzenia, instytut, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do zbierania i zarządzania danymi w zakresie WPR.
3. 
Instytut wskazany zgodnie z ust. 2 pełni rolę korespondenta krajowego, o którym mowa w art. 25 ust. 4 rozporządzenia nr 1380/2013.
4. 
Programy, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
1. 
Armator jest obowiązany do przyjęcia na pokład statku rybackiego obserwatora wyznaczonego przez instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, jeżeli obecność obserwatora nie spowoduje konieczności zmniejszenia liczby załogi tego statku.
2. 
Udokumentowane przez armatora, o którym mowa w ust. 1, koszty pobytu obserwatora oraz koszty przeprowadzonych przez niego czynności są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu krajowego.
3. 
Czynności związane z realizacją programu krajowego nie powinny przeszkadzać w eksploatacji statku rybackiego, a ewentualne utrudnienia powinny być uzgodnione z armatorem tego statku.
4. 
Instytut jest obowiązany, co najmniej 48 godzin przed zamierzonym terminem wysłania obserwatora, zgłosić ten zamiar armatorowi statku rybackiego, na którym jest planowane przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.
5. 
Jeżeli wynika to ze specyfikacji prowadzonych czynności, instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, może wyznaczyć więcej niż jednego obserwatora.
6. 
W przypadku niewyznaczenia obserwatora przez instytut, wskazany zgodnie z art. 73 ust. 2, na statku rybackim instytut instaluje kamery na czas, w którym jest planowane przeprowadzenie czynności związanych z realizacją programu krajowego.
7. 
Koszty zakupu kamer, o których mowa w ust. 6, ich montażu na statku rybackim oraz obsługi są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację programu krajowego.

System zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego jest właściwy w sprawach wyrażania zgody na:

1)
wejście do portu wyznaczonego do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych statku rybackiego:
a)
o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz
b)
znajdującego się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, zwanego dalej "statkiem NNN";
2)
zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenia innych usług na rzecz statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN;
3)
wymianę załogi statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN;
4)
wejście do portu statku NNN w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11 rozporządzenia nr 1005/2008.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa wyznacza, w drodze rozporządzenia, porty do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, mając na względzie zapewnienie sprawnej kontroli produktów rybołówstwa oraz prawidłowe wykonanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących kontroli produktów rybołówstwa.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Komisji Europejskiej wykaz portów wyznaczonych zgodnie z ust. 1 oraz jego aktualizacje.
1. 
Kapitan portu informuje niezwłocznie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o otrzymanym zgłoszeniu zamiaru wejścia do portu statku NNN.
2. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego odmawia udzielenia zgody na wejście do portu lub korzystanie z usług portowych, prowadzenie operacji wyładunku lub przeładunku, lub zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenie innych usług na rzecz statku rybackiego lub wymianę załogi:
1)
statkom NNN o polskiej przynależności - jeżeli portem wejścia nie jest port macierzysty tego statku;
2)
statkom NNN innym niż statki NNN, o których mowa w pkt 1;
3)
statkowi rybackiemu o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej - jeżeli portem wejścia nie jest port wyznaczony do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jeżeli statek rybacki znajduje się w niebezpieczeństwie oraz w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11 rozporządzenia nr 1005/2008.
4. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje kapitana portu oraz kapitana statku rybackiego o odmowie udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2.
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje granicznego lekarza weterynarii i naczelnika urzędu celno-skarbowego, właściwego ze względu na miejsce położenia portu, o wejściu do tego portu statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN.
2. 
W przypadku określonym w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wydaje niezwłocznie, w drodze decyzji, zgodę na całkowity lub częściowy wyładunek produktów rybołówstwa i przesyła kopię tej decyzji naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, produkty rybołówstwa pozostają pod dozorem celnym.
4. 
Jeżeli w terminie 14 dni od zakończenia wyładunku proces sprawdzania lub weryfikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, nie został zakończony, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przekazuje informację o tym do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.

Poważne naruszenia przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa

1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przyznaje, w drodze decyzji, na dany statek rybacki armatorowi tego statku wykonującemu rybołówstwo komercyjne punkty, o których mowa w art. 126 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów WPR, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008, zwane dalej "punktami za poważne naruszenia".
2. 
Punkty za poważne naruszenia przyznaje się armatorowi statku rybackiego w liczbie określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.
3. 
W przypadku gdy podmiotem, o którym mowa w art. 92 ust. 2 rozporządzenia nr 1224/2009, jest kapitan statku rybackiego, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przyznaje, w drodze decyzji, punkty za poważne naruszenia również temu kapitanowi.
4. 
Punkty za poważne naruszenia przyznaje się kapitanowi statku rybackiego w liczbie określonej w załączniku XXX do rozporządzenia nr 404/2011.
5. 
W decyzjach, o których mowa w ust. 1 i 3, rozstrzyga się również o wymierzeniu kary pieniężnej za poważne naruszenia przepisów WPR.
6. 
Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 3, w części dotyczącej przyznania punktów za poważne naruszenia, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
7. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, mając na uwadze art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1005/2008, powtarzalność naruszeń przepisów WPR, ich wpływ na stan żywych zasobów morza i ekosystemu morskiego, osiągnięte korzyści finansowe powstałe w wyniku naruszeń i ich społeczną szkodliwość, określi, w drodze rozporządzenia, kryteria, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego będzie dokonywał oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów WPR, w celu ustalenia, czy naruszenie ma poważny charakter.
1. 
Tworzy się rejestr naruszeń przepisów WPR, zwany dalej "rejestrem naruszeń".
2. 
Rejestr naruszeń prowadzi, w formie elektronicznej, minister właściwy do spraw rybołówstwa.
3. 
Rejestr naruszeń zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę armatora statku rybackiego i kapitana statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR;
2)
numer CFR i oznakę rybacką statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR;
3)
rodzaj naruszenia przepisów WPR;
4)
liczbę przyznanych punktów za poważne naruszenia;
5)
wysokość kar pieniężnych wymierzonych za dokonane naruszenia przepisów WPR.
4. 
Dane zgromadzone w rejestrze naruszeń udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i prokuraturom oraz instytucjom realizującym zadania wynikające z wdrażania funduszy Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.
5. 
Na wniosek:
1)
właściciela statku rybackiego albo armatora tego statku udostępnia się dane dotyczące rodzaju naruszeń przepisów WPR dokonanych przy użyciu tego statku oraz dane dotyczące liczby punktów za poważne naruszenia;
2)
kapitana statku rybackiego udostępnia się dane dotyczące liczby punktów oraz wysokości kar pieniężnych przyznanych mu za poważne naruszenia.

W przypadku gdy podczas jednej kontroli inspektor rybołówstwa morskiego stwierdzi dokonanie przez kapitana statku rybackiego co najmniej dwóch poważnych naruszeń przepisów WPR, liczba punktów za poważne naruszenia łącznie przyznanych temu kapitanowi wynosi nie więcej niż 12.

1. 
W przypadku zgromadzenia przez kapitana statku rybackiego:
1)
liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, nie może on pełnić funkcji kapitana statku rybackiego przez odpowiednie okresy wskazane w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, z tym że okres, o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze wynosi 2 miesiące;
2)
liczby punktów, o której mowa w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011, nie może on pełnić funkcji kapitana statku rybackiego przez okres 2 kolejnych lat od dnia wydania decyzji w sprawie przyznania punktów za poważne naruszenia.
2. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje dyrektora urzędu morskiego, który wydał kapitanowi statku rybackiego dokument kwalifikacyjny uprawniający do zajmowania stanowiska kapitana, o zebraniu przez tego kapitana odpowiedniej liczby punktów za poważne naruszenia, o których mowa w ust. 1, oraz zwraca się o umieszczenie kapitana na liście, o której mowa w art. 72 ust. 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim, wskazując jednocześnie termin, do którego obowiązuje zakaz pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego.
3. 
Okres zakazu pełnienia funkcji kapitana statku rybackiego rozpoczyna się z dniem doręczenia decyzji o przyznaniu punktów za poważne naruszenia, na skutek której doszło do zgromadzenia odpowiedniej liczby punktów, o której mowa w ust. 1.
1. 
W przypadku gdy w okresie 3 kolejnych lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu punktów za poważne naruszenia kapitanowi, kapitan ten nie dokona kolejnego poważnego naruszenia przepisów WPR, z rejestru naruszeń wykreśla się wszystkie punkty przyznane temu kapitanowi za poważne naruszenia.
2. 
W przypadku wykreślenia z rejestru naruszeń określonej liczby punktów za poważne naruszenia przyznanych na statek rybacki armatorowi tego statku albo jego kapitanowi, z tego rejestru wykreśla się równocześnie tę samą liczbę punktów za te same poważne naruszenia odpowiednio armatorowi i kapitanowi tego statku.