Art. 10. - [Delegacja ustawowa - okresy ochronne organizmów, obszary wyłączone z wykonywania rybołówstwa, szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  10.  [Delegacja ustawowa - okresy ochronne organizmów, obszary wyłączone z wykonywania rybołówstwa, szczegółowe warunki wykonywania rybołówstwa]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej "WPR", określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2:

1)
wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub
2)
obszary wyłączone z wykonywania tego rybołówstwa na stałe lub na czas określony, lub
3)
szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
a)
rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,
b)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które mogą być wystawiane jednocześnie na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2,
c)
sposób prowadzenia połowów,
d)
sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi zgłoszenia do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego,
f)
szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych,
g)
miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich

- mając na względzie efektywne wykorzystywanie narzędzi połowowych oraz ochronę żywych zasobów morza.