Art. 38. - [Utrata dokumentu licencji lub jego zniszczenie] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  38.  [Utrata dokumentu licencji lub jego zniszczenie]
1. 
Armator statku rybackiego, nie później niż w terminie 24 godzin od utraty dokumentu licencji albo zniszczenia tego dokumentu w stopniu powodującym jego nieczytelność, zawiadamia Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o jego utracie albo zniszczeniu.
2. 
Na wniosek armatora statku rybackiego minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie wydaje duplikat dokumentu licencji, pod warunkiem odpowiednio:
1)
dołączenia do wniosku oświadczenia o utracie dokumentu licencji albo
2)
zwrotu zniszczonego dokumentu licencji.
3. 
Oświadczenie o utracie dokumentu licencji składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
4. 
Do wniosku o wydanie duplikatu stosuje się przepis art. 34 ust. 1.
5. 
Armator statku rybackiego, który po uzyskaniu duplikatu odzyskał utracony dokument licencji, jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ten duplikat ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa.