Art. 36. - [Zawieszenie licencji połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  36.  [Zawieszenie licencji połowowej]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa zawiesza, w drodze decyzji, licencję na czas określony w art. 92 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009, jeżeli armatorowi statku rybackiego, na który wydano tę licencję, przyznano liczbę punktów, o której mowa w art. 129 ust. 1 rozporządzenia nr 404/2011, za poważne naruszenia przepisów WPR, o których mowa w art. 42 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1005/2008.
2. 
Okres zawieszenia licencji po raz pierwszy, o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 1224/2009, wynosi 2 miesiące.