Art. 23. - [Dodatkowa zdolność połowowa] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  23.  [Dodatkowa zdolność połowowa]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa jest właściwy w sprawach przyznawania zdolności połowowej pozostałej w wyniku wydania decyzji:
1)
o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a,
2)
o której mowa w art. 29 ust. 2,
3)
o której mowa w art. 32

- zwanej dalej "dodatkową zdolnością połowową".

2. 
Dodatkowa zdolność połowowa jest przyznawana, w drodze decyzji, właścicielowi statku rybackiego, na jego wniosek:
1)
nie częściej niż raz na pięć lat, licząc od dnia:
a)
dokonania zmiany wpisu w rejestrze w zakresie wykorzystania zdolności połowowej przyznanej decyzją o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w art. 27 ust. 1,
b)
wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej, o której mowa w art. 27 ust. 5;
2)
jeżeli statek ten był używany do wykonywania rybołówstwa komercyjnego przez co najmniej 5 lat w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;
3)
na cele związane z poprawą:
a)
bezpieczeństwa statku rybackiego lub
b)
warunków pracy na statku rybackim, lub
c)
higieny lub jakości produktów rybołówstwa

- jeżeli właściciel statku rybackiego nie dysponuje indywidualną zdolnością połowową wystarczającą do realizacji tych celów.

3. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej, zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela statku rybackiego;
2)
numer CFR;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego;
4)
wnioskowaną wielkość dodatkowej zdolności połowowej;
5)
informację o planowanym przeznaczeniu dodatkowej zdolności połowowej na cel określony w ust. 2 pkt 3;
6)
informację, czy planowana modernizacja statku rybackiego będzie przeprowadzana z zastosowaniem pomocy publicznej z udziałem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej;
7)
oświadczenie właściciela statku rybackiego, że nie dysponuje indywidualną zdolnością połowową wystarczającą do realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.
4. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej zdolności połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.