Art. 12. - [Zakazy w zakresie rybołówstwa komercyjnego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  12.  [Zakazy w zakresie rybołówstwa komercyjnego]

Zabrania się:

1)
prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku organizmów morskich:
a)
którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana,
b)
dla którego został wprowadzony zakaz połowów,
c)
którego wspólna kwota połowowa została wyczerpana;
2)
wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
narzędziami połowowymi, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na określonym obszarze zabronione,
b)
organizmów morskich:
które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych,
które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych,
gatunku, dla którego został wprowadzony zakaz połowów ukierunkowanych lub zakaz połowów w danym okresie lub na danym obszarze,
c)
na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
d)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, statkiem rybackim o długości całkowitej przekraczającej 12 m,
e)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, statkiem rybackim o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW,
f)
bez zgody ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o której mowa w art. 69 ust. 8;
3)
podczas prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
wyładowywania na ląd, wprowadzania do obrotu, magazynowania, transportu lub przeładunku w morzu organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim,
b)
wydawania lub wystawiania nieoznakowanych narzędzi połowowych;
4)
przyłowu gatunku organizmów morskich, którego wyodrębniona na podstawie art. 44 ust. 3 kwota połowowa została wyczerpana.