Art. 57. - [Wyczerpanie ogólnej kwoty połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  57.  [Wyczerpanie ogólnej kwoty połowowej]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa niezwłocznie po powzięciu informacji o:
1)
wykorzystaniu w danym roku kalendarzowym 95% ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich,
2)
wyczerpaniu w danym roku kalendarzowym ogólnej kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich

- ogłasza tę informację, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

2. 
Od dnia następującego po dniu ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich - w przypadku ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.
3. 
Zakaz:
1)
połowów ukierunkowanych danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia ogłoszenia zakazu wszelkich połowów, do dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął obowiązywać;
2)
wszelkich połowów danego gatunku organizmów morskich obowiązuje do dnia ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 4, albo do końca roku kalendarzowego, w którym zaczął on obowiązywać.
4. 
W przypadku uzyskania, po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1, dodatkowych kwot połowowych danego gatunku organizmów morskich otrzymanych przez Rzeczpospolitą Polską na podstawie przepisów Unii Europejskiej lub postanowień umów lub porozumień międzynarodowych, minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Rzeczpospolitą Polską tych kwot połowowych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, informację o wysokości tych kwot.
5. 
Do podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w ust. 4, przepisy art. 55 stosuje się odpowiednio.