Art. 55. - [Dodatkowe kwoty połowowe] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  55.  [Dodatkowe kwoty połowowe]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza co najmniej raz w roku, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wysokości dodatkowych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich poławianych na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1, pozostałych w wyniku:
1)
wydania decyzji w sprawie wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a, lub
2)
wydania decyzji, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 1 i 3, lub
3)
podziału, o którym mowa w art. 44 ust. 1, dokonanego zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1, lub
4)
pomniejszeń, o których mowa w art. 45 pkt 1, lub
5)
rezygnacji, o której mowa w art. 52, lub
6)
wymiany międzynarodowej dokonanej z urzędu, o której mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przyznaje dodatkową kwotę połowową na wniosek armatora statku rybackiego, który zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
oznakę rybacką statku rybackiego;
3)
określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów.
3. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej składa się w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w ust. 1, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
4. 
O dodatkową kwotę połowową danego gatunku organizmów morskich, o której mowa w ust. 1, może ubiegać się armator statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy przyznano kwotę połowową na ten sam gatunek organizmów morskich, jeżeli armator ten:
1)
nie dopuścił się przy użyciu statku rybackiego, na który wystąpił z wnioskiem o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej, w roku, w którym ubiega się o tę kwotę, poważnego naruszenia w rozumieniu art. 42 rozporządzenia nr 1005/2008 albo w rozumieniu art. 90 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, w przypadku gdy decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za to naruszenie stała się ostateczna;
2)
(uchylony).
5. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej złożony po terminie określonym w ust. 3 pozostawia się bez rozpoznania.
5a. 
Wniosek o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia tego wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
6. 
Przyznanie dodatkowej kwoty połowowej następuje w drodze zmiany specjalnego zezwolenia połowowego.