Art. 8. - [Statki do wykonywania rybołówstwa komercyjnego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  8.  [Statki do wykonywania rybołówstwa komercyjnego]
1. 
Rybołówstwo komercyjne może być wykonywane przez armatora, o którym mowa w art. 7, przy użyciu statku wpisanego do rejestru statków rybackich, zwanego dalej "statkiem rybackim", na który:
1)
została wydana licencja;
2)
zostało wydane specjalne zezwolenie połowowe.
2. 
Armator statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać rybołówstwo komercyjne bez użycia tego statku, w przypadku prowadzenia połowów spod lodu w ramach wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego.