Art. 37. - [Cofnięcie licencji połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  37.  [Cofnięcie licencji połowowej]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, licencję w przypadku:
1)
o którym mowa w art. 92 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia nr 1224/2009 lub w art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;
2)
gdy dane dotyczące statku rybackiego określone w licencji są niezgodne ze stanem faktycznym, a właściciel tego statku nie złożył wniosku o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze w terminie, o którym mowa w art. 16 ust. 2;
3)
odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18;
4)
wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1.
2. 
Cofnięcie licencji powoduje wygaśnięcie z mocy prawa specjalnego zezwolenia połowowego.