Art. 39. - [Wzór i treść licencji połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  39.  [Wzór i treść licencji połowowej]
1. 
Licencja oraz jej duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia nr 404/2011.
2. 
Wzór licencji zamieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.