Art. 75. - [Właściwość Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.243 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2024 r.
Art.  75.  [Właściwość Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego]

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego jest właściwy w sprawach wyrażania zgody na:

1)
wejście do portu wyznaczonego do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych statku rybackiego:
a)
o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz
b)
znajdującego się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, zwanego dalej "statkiem NNN";
2)
zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenia innych usług na rzecz statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN;
3)
wymianę załogi statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN;
4)
wejście do portu statku NNN w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11 rozporządzenia nr 1005/2008.