Art. 41. - [Wydanie specjalnego zezwolenia połowowego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  41.  [Wydanie specjalnego zezwolenia połowowego]
1. 
Specjalne zezwolenie połowowe wydaje, w drodze decyzji:
1)
minister właściwy do spraw rybołówstwa w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1,
b)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3

- jeżeli prawo do wykonywania takiego rybołówstwa wynika z przepisów Unii Europejskiej lub z postanowień umów lub porozumień międzynarodowych;

2)
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego - w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2.
2. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa się za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.
3. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.
4. 
Armator statku rybackiego, który nabył prawo do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie umowy międzynarodowej lub z innego tytułu, może ubiegać się o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.
5. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres armatora statku rybackiego;
2)
numer licencji albo wskazanie daty złożenia wniosku o jej wydanie;
3)
oznakę rybacką statku rybackiego oraz jego długość całkowitą;
4)
określenie gatunków organizmów morskich, które będą celem połowów;
5)
wnioskowaną indywidualną kwotę połowową lub określenie liczby dni połowowych - jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich na danym obszarze została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych;
6)
obszar prowadzenia połowów;
7)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które będą wydawane lub wystawiane;
8)
okres, na jaki ma być wydane specjalne zezwolenie połowowe - w przypadku gdy jest wydawane na okres inny niż rok kalendarzowy, zgodnie z art. 40 ust. 2.
6. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie została wydana licencja, armator tego statku rybackiego składa jednocześnie z wnioskiem o wydanie licencji na ten statek.
7. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
7a. 
Wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego rozpatruje się w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia tego wniosku, zaś w postępowaniu odwoławczym w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
8. 
W sprawach dotyczących utraty lub zniszczenia dokumentu specjalnego zezwolenia połowowego w stopniu powodującym nieczytelność przepisy art. 38 stosuje się odpowiednio.
9. 
Specjalne zezwolenie połowowe traci ważność z dniem doręczenia zmienionego specjalnego zezwolenia połowowego.