Art. 22. - [Indywidualna zdolność połowowa] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  22.  [Indywidualna zdolność połowowa]
1. 
Właściciel statku rybackiego dysponuje indywidualną zdolnością połowową.
2. 
Indywidualna zdolność połowowa stanowi sumę wielkości:
1)
zdolności połowowej statku rybackiego lub
2)
zdolności połowowej statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej albo
b)
z urzędu, w przypadkach, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b albo c, lub
3)
zdolności połowowej stanowiącej różnicę między:
a)
zdolnością połowową statku rybackiego, który został wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego na wniosek właściciela bez zastosowania pomocy publicznej, a zdolnością połowową statku rybackiego, który został wpisany do rejestru w ramach zdolności połowowej pozostałej po wycofanym statku, albo
b)
zdolnością połowową statku rybackiego przed dokonaniem jej zmniejszenia a zdolnością połowową tego statku po dokonaniu tego zmniejszenia, lub
4)
zdolności połowowej, która została przyznana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa w ramach podziału dodatkowej zdolności połowowej, lub
5)
zdolności połowowej, która została przekazana przez właściciela innego statku rybackiego.