Art. 72. - [Deklaracja przeładunkowa lub wyładunkowa] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  72.  [Deklaracja przeładunkowa lub wyładunkowa]
1. 
Deklarację przeładunkową, o której mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009, albo deklarację wyładunkową, o której mowa w art. 23 ust. 1 tego rozporządzenia, kapitan statku rybackiego, o którym mowa w tych przepisach, przekazuje w terminie określonym odpowiednio w art. 21 ust. 4 i art. 23 ust. 3 rozporządzenia nr 1224/2009 Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego.
2. 
W przypadku rejsów połowowych trwających dłużej niż 15 dni, kapitan statku rybackiego przekazuje informacje podawane w deklaracji przeładunkowej albo deklaracji wyładunkowej Głównemu Inspektorowi Rybołówstwa Morskiego drogą radiową lub elektroniczną.
3. 
Deklaracje, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie po otrzymaniu od kapitana statku rybackiego przekazuje do CMR.
4. 
W przypadku wypełniania deklaracji, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej dane z tych deklaracji przekazuje się do CMR.
5. 
Deklaracja przeładunkowa oraz deklaracja wyładunkowa zawierają odpowiednio dane, o których mowa w art. 21 i art. 23 rozporządzenia nr 1224/2009.