Art. 10. - [Statek o polskiej przynależności] - Kodeks morski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2175 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2029 r.
Art.  10.  [Statek o polskiej przynależności]
§  1. 
Statkiem o polskiej przynależności jest:
1)
statek stanowiący polską własność, o którym mowa w art. 73 § 1 i 2;
2)
statek uważany za stanowiący polską własność, o którym mowa w art. 73 § 3;
2a)
statek niestanowiący polskiej własności, który uzyskał polską przynależność zgodnie z rozporządzeniem nr 613/91 (EWG) z dnia 4 marca 1991 r. w sprawie transferu statków z jednego rejestru do drugiego wewnątrz Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 68 z 15.03.1991, z późn. zm.);
3)
statek niestanowiący polskiej własności, który czasowo uzyskał polską przynależność, o którym mowa w art. 13 § 1.
§  2. 
Przepisy niniejszego działu dotyczące statku stanowiącego polską własność stosuje się do statków uważanych za stanowiące polską własność.