Art. 32. - [Cofnięcie prawa do dysponowania indywidualną zdolnością połowową] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  32.  [Cofnięcie prawa do dysponowania indywidualną zdolnością połowową]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, prawo do dysponowania całością albo częścią indywidualnej zdolności połowowej:

1)
z urzędu, w przypadku gdy zdolność ta nie została wykorzystana na dokonanie wpisu lub zmiany wpisu statku rybackiego w rejestrze przez właściciela statku:
a)
gdy upłynęło 5 lat od dnia, w którym ostateczna stała się decyzja w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze potwierdzająca:
wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego bez zastosowania pomocy publicznej albo
zmniejszenie zdolności połowowej statku rybackiego,
b)
gdy przekazana indywidualna zdolność połowowa, o której mowa w art. 30 ust. 1, nie została wykorzystana w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. a, liczonym od dnia, gdy decyzja w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie indywidualnej zdolności połowowej stała się ostateczna;
2)
na wniosek właściciela statku rybackiego.