Art. 72. - [Zawieszenie uprawnień] - Bezpieczeństwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.515 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 marca 2023 r. do: 8 sierpnia 2023 r.
Art.  72.  [Zawieszenie uprawnień]
1.  71
 Jeżeli członek załogi statku lub pilot posiadający dokument kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 63 pkt 1 i 2, art. 70 ust. 1 pkt 1 i 2 lub art. 107 ust. 1, swoim działaniem lub zaniechaniem spowodował powstanie zagrożenia dla bezpieczeństwa statku, osób na nim przebywających lub środowiska morskiego lub przyczynił się do powstania tego zagrożenia, a nie jest wobec niego prowadzone postępowanie przed izbą morską lub sądem, to organ, który wydał dokument kwalifikacyjny, może zawiesić określone w nim uprawnienia, mając na uwadze stopień spowodowanego zagrożenia.
2.  72
 W przypadku wszczęcia postępowania przez izbę morską lub sąd, postępowanie administracyjne w sprawie zawieszenia uprawnień zawiesza się na czas trwania postępowania przed izbą morską lub sądem.
3.  73
 Zawieszenia uprawnień dokonuje się w drodze decyzji, po przeprowadzeniu postępowania.
4. 
Zawieszenie uprawnień określonych w dokumencie może nastąpić na okres do 2 lat, mając na uwadze stopień spowodowanego zagrożenia.
4a.  74
 Zawieszenie uprawnień dokonane na podstawie prawomocnego orzeczenia izby morskiej lub sądu, w tym sądu państwa obcego, następuje na okres wskazany w tym orzeczeniu.
5. 
Zawieszenie uprawnień oznacza zakaz zajmowania stanowiska, do którego uprawnia dokument kwalifikacyjny.
6.  75
 W przypadku zawieszenia uprawnień organ może wydać, na wniosek zainteresowanego członka załogi statku albo pilota, dokument kwalifikacyjny ograniczający dotychczasowe uprawnienia o zawieszone uprawnienia, biorąc pod uwagę potencjalne skutki dla bezpieczeństwa statku, osób na nim przebywających i środowiska morskiego.
7.  76
 Lista osób, których uprawnienia zostały zawieszone lub w sprawie których izba morska lub sąd wydały prawomocne orzeczenie, jest zamieszczana na stronie internetowej organu wydającego dokument kwalifikacyjny. Na liście zamieszcza się imiona i nazwiska tych osób oraz numery, daty wystawienia i ważności dokumentów kwalifikacyjnych potwierdzających uprawnienia.
8. 
Lista osób, które podlegają zakazowi wykonywania funkcji kapitana statku rybackiego, zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, jest zamieszczana na stronie internetowej organu wydającego dokument kwalifikacyjny uprawniający do wykonywania tej funkcji. Na liście zamieszcza się imię i nazwisko osoby podlegającej zakazowi, numer, datę wystawienia i ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia oraz wskazuje się termin, do którego obowiązuje ten zakaz.
71 Art. 72 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.261) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2023 r.
72 Art. 72 ust. 2 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.261) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2023 r.
73 Art. 72 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. a ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.261) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2023 r.
74 Art. 72 ust. 4a dodany przez art. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.261) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2023 r.
75 Art. 72 ust. 6 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.261) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2023 r.
76 Art. 72 ust. 7 zmieniony przez art. 1 pkt 20 lit. c ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.261) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2023 r.