Art. 80. - [Rejestr naruszeń przepisów WPR] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  80.  [Rejestr naruszeń przepisów WPR]
1. 
Tworzy się rejestr naruszeń przepisów WPR, zwany dalej "rejestrem naruszeń".
2. 
Rejestr naruszeń prowadzi, w formie elektronicznej, minister właściwy do spraw rybołówstwa.
3. 
Rejestr naruszeń zawiera:
1)
imię i nazwisko albo nazwę armatora statku rybackiego i kapitana statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR;
2)
numer CFR i oznakę rybacką statku rybackiego, przy użyciu którego dokonano naruszenia przepisów WPR;
3)
rodzaj naruszenia przepisów WPR;
4)
liczbę przyznanych punktów za poważne naruszenia;
5)
wysokość kar pieniężnych wymierzonych za dokonane naruszenia przepisów WPR.
4. 
Dane zgromadzone w rejestrze naruszeń udostępnia się organom administracji rządowej, sądom i prokuraturom oraz instytucjom realizującym zadania wynikające z wdrażania funduszy Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań ustawowych.
5. 
Na wniosek:
1)
właściciela statku rybackiego albo armatora tego statku udostępnia się dane dotyczące rodzaju naruszeń przepisów WPR dokonanych przy użyciu tego statku oraz dane dotyczące liczby punktów za poważne naruszenia;
2)
kapitana statku rybackiego udostępnia się dane dotyczące liczby punktów oraz wysokości kar pieniężnych przyznanych mu za poważne naruszenia.