Art. 47. - [Delegacja ustawowa - sposób podziału kwot połowowych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  47.  [Delegacja ustawowa - sposób podziału kwot połowowych]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 3, określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych lub dni połowowych;
2)
szczegółowy sposób podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1;
3)
wyrażoną w procentach wielkość niewykorzystanej indywidualnej kwoty połowowej określonego gatunku organizmów morskich, od której stosuje się pomniejszenie, o którym mowa w art. 51 ust. 1.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić:
1)
jaka część ogólnej kwoty połowowej lub jaka liczba dni połowowych danego gatunku organizmów morskich pozostają do podziału na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, oraz szczegółowy sposób podziału:
a)
kwot lub dni połowowych, o których mowa w art. 44 ust. 2,
b)
dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1,
c)
ogólnych kwot połowowych, o których mowa w art. 48 - ustalonych zgodnie z tym przepisem;
2)
wielkość kwoty połowowej poszczególnych gatunków organizmów morskich przeznaczoną na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej danego gatunku.
3. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia konieczność zapewnienia ochrony żywych zasobów morza, w tym racjonalną i zrównoważoną eksploatację tych zasobów, a także odpowiednio:
1)
wielkość połowów prowadzonych przez poszczególnych armatorów statków rybackich przy użyciu określonego statku rybackiego lub
2)
historyczną bazę połowową poszczególnych armatorów statków rybackich, lub
3)
długość całkowitą statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub
4)
obszar prowadzenia połowów, przy użyciu statków rybackich określonych w poszczególnych segmentach floty statków rybackich, lub
5)
zdolność połowową lub parametry statków rybackich, o których mowa w rozporządzeniu nr 2017/1130, przy użyciu których prowadzi się połowy, lub
6)
kwotę połowową przeznaczoną na połowy organizmów morskich w celach prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych albo w celu kształcenia, w zakresie rybołówstwa morskiego - w przypadku, o którym mowa w art. 45 pkt 2.