Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2339

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 14 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 650, 694 i 1718) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz. U. poz. 370 i 2492, z 2020 r. poz. 2284 oraz z 2021 r. poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2:
a)
w ust. 1 liczbę "548" zastępuje się liczbą "356",
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej łososia 531 sztuk łososia przeznacza się, jako kwotę wspólną, do odłowienia przez armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, którzy spełniają warunki określone w § 9 ust. 1.",

c)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Kwota połowowa łososia przyznana armatorom statków rybackich określonych w ust. 2 jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 22-242) Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "dorszem zachodnim", dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie, jeżeli armatorzy mieli wydane na te statki do dnia 31 października 2009 r. specjalne zezwolenia połowowe uprawniające do połowów na tych podobszarach, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie, przy czym kwota połowowa dorsza zachodniego odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej określonej zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2011 r.:

1) od 8 m do 9,99 m - nie może wynieść więcej niż 90 kg na jeden statek rybacki;

2) od 10 m do 11,99 m - nie może wynieść więcej niż 110 kg na jeden statek rybacki;

3) od 12 m do 14,99 m - nie może wynieść więcej niż 145 kg na jeden statek rybacki;

4) od 15 m do 18,49 m - nie może wynieść więcej niż 145 kg na jeden statek rybacki;

5) od 18,50 m do 20,49 m - nie może wynieść więcej niż 145 kg na jeden statek rybacki;

6) od 20,50 m do 25,49 m - nie może wynieść więcej niż 125 kg na jeden statek rybacki;

7) powyżej 25,49 m - nie może wynieść więcej niż 125 kg na jeden statek rybacki.

2. Kwota połowowa dorsza zachodniego przyznana armatorom statków rybackich określonych w ust. 1 jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów.";

3)
w § 3a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kwota połowowa dorsza wschodniego przyznana armatorom statków rybackich w sposób określony w ust. 1 jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów.";

4)
w § 4 w ust. 1 liczbę "1500" zastępuje się liczbą "2000";
5)
w § 5:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 22-242) Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "śledziem zachodnim", 8850 kg śledzia zachodniego przeznacza się, jako kwotę wspólną, do odłowienia przez armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, którzy spełniają warunki określone w § 9 ust. 1.",

b)
w ust. 2 wyrazy "określonej dla podobszarów 22-242) Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "śledziem zachodnim"," zastępuje się wyrazem "zachodniego",
c)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Kwota połowowa śledzia zachodniego przyznana armatorom statków rybackich określonych w ust. 2 jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów.";

6)
w § 6:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 we wprowadzeniu do wyliczenia liczbę "300" zastępuje się liczbą "200",
w pkt 2 liczbę "1000" zastępuje się liczbą "550",
b)
w ust. 3 w pkt 1 liczbę "1100" zastępuje się liczbą "700",
c)
w ust. 5:
w pkt 1 liczbę "20" zastępuje się liczbą "11",
w pkt 2 liczbę "30" zastępuje się liczbą "16,5";
7)
w § 9:
a)
w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– gatunki organizmów morskich objęte ogólną kwotą połowową wpisuje się do specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających do połowów na wodach morza terytorialnego podobszarów 24-262) Morza Bałtyckiego, Zatoki Gdańskiej oraz Zatoki Puckiej.",

b)
w ust. 1a:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 55 kg dorsza zachodniego - wyłącznie jako przyłów;",

w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) 3 sztuki łososia - wyłącznie jako przyłów;

4) 50 kg śledzia zachodniego - wyłącznie jako przyłów.",

c)
w ust. 2 wyrazy "wodach morza terytorialnego podobszarów 24-262) Morza Bałtyckiego, Zatoki Gdańskiej oraz Zatoki Puckiej" zastępuje się wyrazami "podobszarach 22-322) Morza Bałtyckiego";
8)
w § 10 w ust. 1:
a)
w pkt 4 w lit. a po wyrazach "statki rybackie," dodaje się wyrazy "nie więcej jednak niż wysokość dodatkowej kwoty połowowej wyliczonej dla statku rybackiego o długości całkowitej 12-14,99 m,",
b)
w pkt 5 w lit. a po wyrazach "statki rybackie," dodaje się wyrazy "nie więcej jednak niż wysokość dodatkowej kwoty połowowej wyliczonej dla statku rybackiego o długości całkowitej 12-14,99 m,";
9)
w § 10a w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "po raz pierwszy temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy, ustalonej dla długości całkowitej tego statku w danym przedziale długości całkowitej, określonym odpowiednio w § 3 lub § 3a ust. 1" zastępuje się wyrazami "temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy";
10)
w § 10b w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyrazy "po raz pierwszy";
11)
po § 10b dodaje się § 10c i § 10d w brzmieniu:

"§ 10c. 1. Dodatkowa kwota połowowa śledzia zachodniego, która jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów, przysługuje armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 8 m, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy na ten statek przyznano kwotę połowową tego gatunku, jeżeli:

1) ogólna kwota połowowa tego gatunku nie została wykorzystana w 50% do dnia 30 marca danego roku kalendarzowego oraz w 80% na dzień przyznawania dodatkowej kwoty połowowej tego gatunku;

2) do dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej armator odłowił co najmniej 80% kwoty połowowej tego gatunku określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy.

2. Armatorowi statku rybackiego przyznaje się dodatkową kwotę połowową śledzia zachodniego w wysokości określonej we wniosku o przyznanie tej kwoty, nie więcej jednak niż w wysokości określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym po raz pierwszy temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy.

§ 10d. 1. Dodatkowa kwota połowowa łososia, która jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów, przysługuje armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 8 m, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy na ten statek przyznano kwotę połowową łososia, jeżeli:

1) ogólna kwota połowowa tego gatunku nie została wykorzystana w 50% do dnia 30 marca danego roku kalendarzowego oraz w 80% na dzień przyznawania dodatkowej kwoty połowowej tego gatunku;

2) do dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej armator odłowił co najmniej 60% z kwoty połowowej tego gatunku określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym armatorowi na ten statek rybacki na dany rok kalendarzowy.

2. Armatorowi statku rybackiego przyznaje się dodatkową kwotę połowową łososia w wysokości określonej we wniosku o przyznanie tej kwoty, nie więcej jednak niż w wysokości określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym po raz pierwszy temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).