Szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.370

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 15 lutego 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 514, 650, 2245 i 2340) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych;
2)
szczegółowy sposób podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim, zwanej dalej "ustawą";
3)
wyrażoną w procentach wielkość niewykorzystanej indywidualnej kwoty połowowej określonego gatunku organizmów morskich, od której stosuje się pomniejszenie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy;
4)
wielkość kwoty połowowej poszczególnych gatunków organizmów morskich przeznaczoną na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej danego gatunku, o której mowa w art. 44 ust. 3 ustawy.
1.  2
 Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 3  Morza Bałtyckiego, zwanej dalej "ogólną kwotą połowową łososia", 356 sztuk łososia przeznacza się do rozdysponowania przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
1a.  4
 Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej łososia 531 sztuk łososia przeznacza się, jako kwotę wspólną, do odłowienia przez armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, którzy spełniają warunki określone w § 9 ust. 1.
2. 
Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m armatorów:
1)
którym przyznano co najmniej raz, w wydanych na lata 2005-2014 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia oraz
2)
którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej łososia co najmniej w jednym roku w latach 2005–2014.
3. 
W celu dokonania podziału, o którym mowa w ust. 2, oblicza się procentowy udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia zgodnie z wzorem:

gdzie:

W - oznacza wyrażony procentowo udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku),

Pa - oznacza całkowite połowy łososia w sztukach, dokonane w latach 2005-2014, przez armatora statku rybackiego, który posiadał co najmniej raz, w wydanych na lata 2005-2014 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia,

Pwa - oznacza całkowite połowy łososia w sztukach, dokonane w latach 2005-2014, przez armatorów statków rybackich, którzy posiadali co najmniej raz, w wydanych na lata 2005-2014 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia oraz którzy nie dokonali zezłomowania statku rybackiego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" (Dz. U. poz. 2163, z 2005 r. poz. 832, z 2006 r. poz. 150 i 1622, z 2007 r. poz. 713 oraz z 2008 r. poz. 140), rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. z 2013 r. poz. 773 oraz z 2014 r. poz. 1130), albo w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" (Dz. U. poz. 1495 i 1964 oraz z 2017 r. poz. 2040), zwanych dalej "rozporządzeniami w sprawie pomocy finansowej w zakresie złomowania statku rybackiego".

4. 
Wysokość indywidualnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 5  Morza Bałtyckiego, zwanej dalej "indywidualną kwotą połowową łososia", przyznawanej armatorowi na statek rybacki stanowi iloczyn liczby stanowiącej procentowy udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia, obliczony zgodnie z ust. 3, oraz liczby stanowiącej ogólną kwotę połowową łososia przyznaną na dany rok kalendarzowy zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim.
5. 
Indywidualną kwotę połowową łososia przyznaje się w pełnych sztukach łososia.
6.  6
 Kwota połowowa łososia przyznana armatorom statków rybackich określonych w ust. 2 jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów.
1. 
Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 22-242) Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "dorszem zachodnim", dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie, jeżeli armatorzy mieli wydane na te statki do dnia 31 października 2009 r. specjalne zezwolenia połowowe uprawniające do połowów na tych podobszarach, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie, przy czym kwota połowowa dorsza zachodniego odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej określonej zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2011 r.:
1)
od 8 m do 9,99 m - nie może wynieść więcej niż 90 kg na jeden statek rybacki;
2)
od 10 m do 11,99 m - nie może wynieść więcej niż 110 kg na jeden statek rybacki;
3)
od 12 m do 14,99 m - nie może wynieść więcej niż 145 kg na jeden statek rybacki;
4)
od 15 m do 18,49 m - nie może wynieść więcej niż 145 kg na jeden statek rybacki;
5)
od 18,50 m do 20,49 m - nie może wynieść więcej niż 145 kg na jeden statek rybacki;
6)
od 20,50 m do 25,49 m - nie może wynieść więcej niż 125 kg na jeden statek rybacki;
7)
powyżej 25,49 m - nie może wynieść więcej niż 125 kg na jeden statek rybacki.
2. 
Kwota połowowa dorsza zachodniego przyznana armatorom statków rybackich określonych w ust. 1 jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów.
1. 
Podziału ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 25-322) Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "dorszem wschodnim", dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie, jeżeli armatorzy mieli wydane na te statki do dnia 31 października 2009 r. specjalne zezwolenia połowowe uprawniające do połowów na tych podobszarach, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie, przy czym kwota połowowa dorsza wschodniego odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej określonej zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2011 r.:
1) 9
 od 8 m do 9,99 m - nie może wynieść więcej niż 250 kg na jeden statek rybacki;
2) 10
 od 10 m do 11,99 m - nie może wynieść więcej niż 300 kg na jeden statek rybacki;
3) 11
 od 12 m do 14,99 m - nie może wynieść więcej niż 400 kg na jeden statek rybacki;
4) 12
 od 15 m do 18,49 m - nie może wynieść więcej niż 400 kg na jeden statek rybacki;
5) 13
 od 18,50 m do 20,49 m - nie może wynieść więcej niż 400 kg na jeden statek rybacki;
6) 14
 od 20,50 m do 25,49 m - nie może wynieść więcej niż 350 kg na jeden statek rybacki;
7) 15
 powyżej 25,49 m - nie może wynieść więcej niż 350 kg na jeden statek rybacki.
2.  16
 Kwota połowowa dorsza wschodniego przyznana armatorom statków rybackich w sposób określony w ust. 1 jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów.
1.  17
 Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej szprota określonej dla podobszarów 22-32 18  Morza Bałtyckiego, zwanej dalej "ogólną kwotą połowową szprota", 2000 ton tej kwoty przeznacza się do rozdysponowania przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Podziału ogólnej kwoty połowowej szprota dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m armatorów:
1)
którym przyznano co najmniej raz, w wydanych w latach 2005-2014 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową szprota oraz
2)
którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej szprota w co najmniej jednym roku w latach 2005-2014.
3. 
Podziału ogólnej kwoty połowowej szprota dokonuje się, przyznając:
1)
20 ton - na statki rybackie o długości całkowitej od 8 m do poniżej 12 m, bez podziału na poszczególne statki rybackie;
2)
pozostałą część ogólnej kwoty połowowej szprota - na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 12 m, w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4. 
Długość całkowitą statków rybackich, o których mowa w ust. 3, określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2014 r.
5. 
Kwota połowowa szprota odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej od 8 m do poniżej 12 m, w ramach kwoty połowowej szprota, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie może wynieść więcej niż tonę na jeden statek rybacki.
6. 
Kwotę połowową szprota przyznaje się na podobszary 25-32 19  Morza Bałtyckiego, jeżeli armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej co najmniej 8 m w specjalnym zezwoleniu połowowym wydawanym dla tego armatora nie przyznano kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 22-24 20  Morza Bałtyckiego.
1.  21
 (uchylony).
1a.  22
 Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 22-242) Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "śledziem zachodnim", 8850 kg śledzia zachodniego przeznacza się, jako kwotę wspólną, do odłowienia przez armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, którzy spełniają warunki określone w § 9 ust. 1.
2.  23
 Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia zachodniego, dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m, których armatorzy w 2007 r., 2008 r. lub 2009 r. posiadali w specjalnym zezwoleniu połowowym kwotę połowową śledzia zachodniego oraz dokonali odłowienia co najmniej jej części co najmniej w jednym roku z tych lat.
3. 
W celu dokonania podziału, o którym mowa w ust. 2, oblicza się procentowy udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach śledzia zachodniego zgodnie z wzorem:

gdzie:

W - oznacza wyrażony procentowo udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach śledzia zachodniego (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku),

Pb - oznacza całkowite połowy, w latach 2007-2009, śledzia zachodniego dokonane przez armatora statku rybackiego, który posiadał kwotę połowową śledzia zachodniego w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2007 r" 2008 r. lub 2009 r.,

Pwb - oznacza całkowite połowy, w latach 2007-2009, śledzia zachodniego dokonane przez armatorów statków rybackich, którzy posiadali kwotę połowową śledzia zachodniego w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na 2007 r" 2008 r. lub 2009 r. oraz którzy nie dokonali zezłomowania statku rybackiego w sposób określony w rozporządzeniach w sprawie pomocy finansowej w zakresie złomowania statku rybackiego.

4. 
Wysokość indywidualnej kwoty połowowej śledzia zachodniego przyznawanej armatorowi na statek rybacki stanowi iloczyn liczby stanowiącej procentowy udział armatora statku rybackiego w całkowitych połowach śledzia zachodniego, obliczony zgodnie z ust. 3, oraz liczby stanowiącej ogólną kwotę połowową śledzia zachodniego przyznaną Rzeczypospolitej Polskiej na dany rok kalendarzowy zgodnie z przepisami wspólnotowymi dotyczącymi uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim.
5. 
Indywidualnej kwoty połowowej śledzia zachodniego nie przyznaje się, jeżeli udział danego armatora w całkowitych połowach śledzia zachodniego, obliczony zgodnie z ust. 3, jest mniejszy niż 0,01%.
6.  24
 Kwota połowowa śledzia zachodniego przyznana armatorom statków rybackich określonych w ust. 2 jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów.
1.  25
 Przed dokonaniem podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 25, 26, 27, 28-2, 29 i 322) Morza Bałtyckiego, zwanego dalej "śledziem centralnym":
1) 26
 200 ton przeznacza się na statki rybackie o długości całkowitej od 8 m do poniżej 12 m armatorów:
a)
którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 2, oraz
b)
którym przyznano w specjalnych zezwoleniach połowowych wyłącznie narzędzia połowowe, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego (Dz. U. poz. 1701);
2) 27
 550 ton przeznacza się do rozdysponowania przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
2. 
Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego dokonuje się na wniosek armatora na statki rybackie armatorów:
1)
którym przyznano co najmniej raz, w wydanych na lata 2005-2014 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową śledzia centralnego oraz
2)
którzy dokonali odłowienia co najmniej części kwoty połowowej śledzia centralnego co najmniej w jednym roku w latach 2005-2014.
3. 
Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego, o której mowa w ust. 2, dokonuje się, na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m, przyznając:
1) 28
 700 ton - na statki rybackie o długości całkowitej od 8 m do poniżej 12 m, bez podziału na poszczególne statki rybackie;
2)
pozostałą część ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego - na statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 12 m, w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Długość całkowitą statków rybackich, o których mowa w ust. 3, określa się zgodnie z danymi z rejestru statków rybackich na dzień 31 października 2014 r.
5. 
Kwota połowowa śledzia centralnego odłowiona w danym roku kalendarzowym przez armatora statku rybackiego o długości całkowitej od 8 m do poniżej 12 m, w ramach kwoty połowowej, o której mowa w:
1) 29
 ust. 1 pkt 1, nie może wynieść więcej niż 11 ton na jeden statek rybacki;
2) 30
 ust. 3 pkt 1, nie może wynieść więcej niż 16,5 ton na jeden statek rybacki.
1. 
W przypadku gdy armator statku rybackiego o długości całkowitej co najmniej 8 m jest uprawniony do połowu śledzia zachodniego i śledzia centralnego, przy podziale ogólnych kwot połowowych tych gatunków w specjalnym zezwoleniu połowowym wydawanym dla tego armatora wielkość przyznanej kwoty połowowej śledzia centralnego pomniejsza się o wielkość przyznanej kwoty połowowej śledzia zachodniego.
2. 
W przypadku gdy wielkość przyznanej armatorowi statku rybackiego kwoty połowowej śledzia zachodniego jest większa od wielkości przyznanej kwoty połowowej śledzia centralnego, kwoty połowowej śledzia centralnego nie przyznaje się.
 Podziału ogólnej kwoty połowowej gładzicy określonej dla podobszarów 22-322) Morza Bałtyckiego dokonuje się, na wniosek armatora statku rybackiego o długości całkowitej co najmniej 8 m, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.
1. 
W przypadku armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, którzy złożyli wnioski o wydanie specjalnych zezwoleń połowowych oraz:
1)
których statki rybackie zostały wpisane do rejestru statków rybackich nie później niż do dnia 31 grudnia 2010 r. albo zostały wpisane do tego rejestru po dniu 31 grudnia 2010 r. wskutek:
a)
zmiany oznaki rybackiej statku rybackiego lub
b)
wymiany statku rybackiego na nowy, lub
c)
zmniejszenia lub zwiększenia długości statku rybackiego w wyniku jego modernizacji, lub
d)
wprowadzenia do rejestru statków rybackich statku rybackiego, który został utracony w wyniku zdarzenia losowego, oraz
2)
którzy mieli wydane na 2015 r. lub 2016 r. specjalne zezwolenie połowowe uprawniające do połowów na podobszarach 22-32 32  Morza Bałtyckiego

- 33  gatunki organizmów morskich objęte ogólną kwotą połowową wpisuje się do specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających do połowów na wodach morza terytorialnego podobszarów 24-262) Morza Bałtyckiego, Zatoki Gdańskiej oraz Zatoki Puckiej.

1a.  34
 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, armator statku rybackiego w danym roku kalendarzowym nie może odłowić więcej niż:
1) 35
 55 kg dorsza zachodniego - wyłącznie jako przyłów;
2) 36
 150 kg dorsza wschodniego - wyłącznie jako przyłów;
3) 37
 3 sztuki łososia - wyłącznie jako przyłów;
4) 38
 50 kg śledzia zachodniego - wyłącznie jako przyłów.
2.  39
 W przypadku armatorów statków rybackich o długości całkowitej poniżej 8 m, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 1, do specjalnych zezwoleń połowowych uprawniających do połowów na podobszarach 22-322) Morza Bałtyckiego wpisuje się gatunki organizmów morskich nieobjęte ogólną kwotą połowową.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje szczegółowego podziału dodatkowych kwot połowowych, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy:
1) 40
 (uchylony);
2)
łososia - w częściach równych na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m;
3)
śledzia zachodniego - w częściach równych na poszczególne statki rybackie o długości całkowitej co najmniej 8 m;
4)
szprota armatorom statków rybackich o długości całkowitej:
a) 41
 od 8 m do poniżej 12 m - 5% z dodatkowej kwoty połowowej szprota, do podziału w częściach równych na poszczególne statki rybackie, nie więcej jednak niż wysokość dodatkowej kwoty połowowej wyliczonej dla statku rybackiego o długości całkowitej 12-14,99 m,
b)
od 12 m - w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
5)
śledzia centralnego armatorom statków rybackich o długości całkowitej:
a) 42
 od 8 m do poniżej 12 m - 5% z dodatkowej kwoty połowowej śledzia centralnego, do podziału w częściach równych na poszczególne statki rybackie, nie więcej jednak niż wysokość dodatkowej kwoty połowowej wyliczonej dla statku rybackiego o długości całkowitej 12-14,99 m,
b)
od 12 m - w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa nie dokonuje podziału dodatkowej kwoty połowowej łososia, jeżeli kwota połowowa przypadająca na jeden statek rybacki wynosi mniej niż 1 sztukę łososia.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pozostałą liczbę sztuk łososia uwzględnia się w kolejnym podziale dodatkowych kwot połowowych tego gatunku.
1. 
Dodatkowa kwota połowowa dorsza zachodniego lub dorsza wschodniego przysługuje armatorowi statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy na ten statek przyznano kwotę połowową odpowiednio dorsza zachodniego lub dorsza wschodniego, jeżeli:
1)
ogólna kwota połowowa danego gatunku nie została wykorzystana w 50% do dnia 30 marca danego roku kalendarzowego oraz w 80% na dzień przyznawania dodatkowej kwoty połowowej danego gatunku;
2) 44
 do dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej armator odłowił co najmniej 80% kwoty połowowej danego gatunku określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy.
2.  45
 (uchylony).
3. 
Armatorowi statku rybackiego przyznaje się dodatkową kwotę połowową dorsza zachodniego lub dorsza wschodniego w wysokości określonej we wniosku o przyznanie tej kwoty, nie więcej jednak niż w wysokości określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym po raz pierwszy temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy, ustalonej dla długości całkowitej tego statku w danym przedziale długości całkowitej, określonym odpowiednio w § 3 lub § 3a ust. 1.
1. 
Dodatkowa kwota połowowa śledzia centralnego przysługuje armatorowi statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy na ten statek przyznano kwotę połowową tego gatunku na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1, jeżeli:
1)
ogólna kwota połowowa tego gatunku nie została wykorzystana w 50% do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego oraz w 80% na dzień przyznawania dodatkowej kwoty połowowej tego gatunku;
2) 47
 do dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej armator odłowił co najmniej 80% kwoty połowowej tego gatunku określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy, ustalonej dla tego statku odpowiednio w § 6 ust. 5 pkt 1 albo 2.
2. 
Dodatkową kwotę połowową śledzia centralnego, o której mowa w ust. 1, armator statku rybackiego może otrzymać raz w danym roku kalendarzowym na dany statek rybacki.
3. 
Armatorowi statku rybackiego przyznaje się dodatkową kwotę połowową śledzia centralnego, o której mowa w ust. 1, w wysokości określonej we wniosku o przyznanie tej kwoty, nie więcej jednak niż w wysokości określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym po raz pierwszy temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy, ustalonej dla tego statku odpowiednio w § 6 ust. 5 pkt 1 albo 2.
1. 
Dodatkowa kwota połowowa śledzia zachodniego, która jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów, przysługuje armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 8 m, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy na ten statek przyznano kwotę połowową tego gatunku, jeżeli:
1)
ogólna kwota połowowa tego gatunku nie została wykorzystana w 50% do dnia 30 marca danego roku kalendarzowego oraz w 80% na dzień przyznawania dodatkowej kwoty połowowej tego gatunku;
2)
do dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej armator odłowił co najmniej 80% kwoty połowowej tego gatunku określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy.
2. 
Armatorowi statku rybackiego przyznaje się dodatkową kwotę połowową śledzia zachodniego w wysokości określonej we wniosku o przyznanie tej kwoty, nie więcej jednak niż w wysokości określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym po raz pierwszy temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy.
1. 
Dodatkowa kwota połowowa łososia, która jest wykorzystywana wyłącznie jako przyłów, przysługuje armatorowi statku rybackiego o długości całkowitej poniżej 8 m, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy na ten statek przyznano kwotę połowową łososia, jeżeli:
1)
ogólna kwota połowowa tego gatunku nie została wykorzystana w 50% do dnia 30 marca danego roku kalendarzowego oraz w 80% na dzień przyznawania dodatkowej kwoty połowowej tego gatunku;
2)
do dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej armator odłowił co najmniej 60% z kwoty połowowej tego gatunku określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym armatorowi na ten statek rybacki na dany rok kalendarzowy.
2. 
Armatorowi statku rybackiego przyznaje się dodatkową kwotę połowową łososia w wysokości określonej we wniosku o przyznanie tej kwoty, nie więcej jednak niż w wysokości określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym po raz pierwszy temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy.
1. 
Podziału ogólnych kwot połowowych poszczególnych gatunków, określonych dla obszarów morskich:
1)
Svalbard,
2)
objętych:
a)
Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzoną w Ottawie dnia 24 października 1978 r. (Dz. Urz. WE L 378 z 30.12.1978, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 1, str. 10),
b)
Konwencją o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Wschodnim Atlantyku, sporządzoną w Londynie dnia 18 listopada 1980 r. (Dz. Urz. WE L 227 z 12.08.1981, str. 21 oraz Dz. Urz. UE L 184 z 16.07.2009, str. 12 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 4, t. 1, str. 33),
c)
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1801/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. dotyczącym zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (Dz. Urz. UE L 343 z 08.12.2006, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 361 z 31.12.2012, str. 87),
d)
rozporządzeniem Rady (WE) nr 764/2006 z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka (Dz. Urz. UE L 141 z 29.05.2006, str. 1),
e)
Konwencją w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi, sporządzoną w Auckland dnia 14 listopada 2009 r. (Dz. Urz. UE L 67 z 06.03.2012, str. 3)

- dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW, na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w drodze odłowienia lub wymiany międzynarodowej przyznane lub przekazane im kwoty połowowe wnioskowanego gatunku co najmniej przez 3 lata w latach od 1997 r. do roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe.

2. 
W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej w sposób określony w ust. 1, podziału ogólnej kwoty połowowej danego gatunku dokonuje się, przyznając:
1)
90% tej kwoty - na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w drodze odłowienia przyznane im kwoty połowowe dowolnego gatunku organizmów morskich pochodzące z podziału ogólnych kwot połowowych lub z wymian międzynarodowych, na odpowiednim obszarze, określonym w ust. 1, co najmniej przez 3 lata w latach od 1997 r. do roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe;
2)
10% tej kwoty - na pozostałe statki rybackie.
3. 
W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej w sposób określony w ust. 2 pkt 1, podziału na pozostałe statki rybackie dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW.
4. 
W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału części ogólnej kwoty połowowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, kwotę tę wlicza się do kwoty, o której mowa w ust. 2 pkt 1.
5. 
Kwoty połowowe na obszarach, o których mowa w ust. 1, przyznaje się na statki rybackie uprawnione do żeglugi na tych obszarach na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy.
1. 
Podziału ogólnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich, określonych dla akwenów położonych poza obszarem Morza Bałtyckiego oraz innych niż określone w § 11 ust. 1, dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW, przyznając:
1)
90% tej kwoty - na statki rybackie, których armatorzy wykorzystali w drodze odłowienia przyznane im lub przekazane kwoty połowowe wnioskowanego gatunku organizmów morskich pochodzące z podziału ogólnych kwot połowowych lub z wymian międzynarodowych, w latach od 1997 r. do roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane specjalne zezwolenie połowowe;
2)
10% tej kwoty - na pozostałe statki rybackie.
2. 
W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału ogólnej kwoty połowowej w sposób określony w ust. 1 pkt 1, podziału na pozostałe statki rybackie dokonuje się proporcjonalnie do zdolności połowowej statku rybackiego, wyrażonej jako iloczyn pojemności statku rybackiego w GT i mocy silnika w kW.
3. 
W przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie podziału części ogólnej kwoty połowowej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, kwotę tę wlicza się do kwoty, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
4. 
Kwoty połowowe na obszarach, o których mowa w ust. 1, przyznaje się na statki rybackie uprawnione do żeglugi na tych obszarach na podstawie dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Podziału ogólnych kwot połowowych poszczególnych gatunków organizmów morskich określonych dla obszarów, o których mowa w § 11 i § 12, przyznawanych jako kwoty połowowe przeznaczone do wykorzystania bez podziału na poszczególne państwa członkowskie, dokonuje się na wniosek armatora, bez dokonywania podziału na poszczególne statki rybackie.
Ustala się wielkość niewykorzystanej indywidualnej kwoty połowowej, od której stosuje się pomniejszanie, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy, dla następujących gatunków organizmów morskich:
1) 50
 dorsza zachodniego i dorsza wschodniego - 20%;
2)
łososia - 50%;
3)
śledzia zachodniego - 20%;
4)
śledzia centralnego - 20%;
5)
szprota - 20%.
1. 
Ustala się wielkość kwoty połowowej poszczególnych gatunków organizmów morskich przeznaczoną na zabezpieczenie ewentualnego przekroczenia ogólnej kwoty połowowej danego gatunku, o której mowa w art. 44 ust. 3 ustawy, dla następujących gatunków organizmów morskich:
1) 51
 dorsza zachodniego - 2% z ogólnej kwoty połowowej dorsza zachodniego;
1a) 52
 dorsza wschodniego - 2% z ogólnej kwoty połowowej dorsza wschodniego;
2)
łososia - 2% z ogólnej kwoty połowowej łososia;
3)
śledzia zachodniego - 2% z ogólnej kwoty połowowej śledzia zachodniego;
4)
śledzia centralnego - 1% z ogólnej kwoty połowowej śledzia centralnego;
5) 53
 szprota - 0,7% z ogólnej kwoty połowowej szprota;
6)
gładzicy - 1% z ogólnej kwoty połowowej gładzicy.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa ogłasza cotygodniowo, na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra, informację o wysokości odłowienia kwoty połowowej danego gatunku organizmów morskich, wyodrębnionej na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 54

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 55

(uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  2  56  

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNYCH I DODATKOWYCH KWOT POŁOWOWYCH SZPROTA

1.
Podziału ogólnej kwoty połowowej szprota określonej dla podobszarów 22-32 57  Morza Bałtyckiego na statki rybackie o długości całkowitej od 12 m dokonuje się, uwzględniając długość całkowitą statku rybackiego w danym przedziale długości całkowitej statku rybackiego oraz współczynniki podziału określone w poniższej tabeli:
Kategoria długości całkowitej statku rybackiegoDługość całkowita statku rybackiego (m)Współczynnik podziału (wsp)
a12,00-14,990,144
b15,00-18,490,215
c18,50-20,490,357
d20,50-24,000,456
e24,01-25,490,555
f25,50-30,490,950
gpowyżej 30,491,000
2.
Kwotę połowową szprota przypadającą na dany statek rybacki oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

KI - oznacza kwotę połowową szprota przypadającą na dany statek rybacki w danej kategorii długości,

KPSz - oznacza kwotę połowową szprota, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,

KPSz2 - oznacza dodatkową kwotę połowową szprota, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia,

LSa, LSb, LSc, LSd, LSe, LSf LSg - oznaczają odpowiednio liczbę statków rybackich o określonej długości całko witej, wpisanych do rejestru statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f lub g,

wspa, wspb, wspc, wspd, wspe, wspf wspg - oznaczają odpowiednio współczynniki podziału dla statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f lub g,

wsp(a)...(g) - oznacza odpowiedni współczynnik podziału szprota przypadający na dany sta tek rybacki w danej kategorii długości statku rybackiego, ujętej w tabeli określonej w ust. 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  58  

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNYCH I DODATKOWYCH KWOT POŁOWOWYCH ŚLEDZIA CENTRALNEGO

1.
Podziału ogólnej kwoty połowowej śledzia określonej dla podobszarów 25-27, 28-2, 29 i 32 59  na poszczególne statki rybackie dokonuje się, uwzględniając długość całkowitą statku rybackiego w danym przedziale długości całkowitej statku rybackiego oraz współczynniki podziału określone w poniższej tabeli:
Kategoria długości całkowitej statku rybackiegoDługość całkowita statku rybackiego (m)Współczynnik podziału (wsp)
a12,00-14,990,14
b15,00-18,490,21
c18,50-20,490,35
d20,50-24,000,56
e24,01-25,490,65
f25,50-30,491,25
gpowyżej 30,491,25
2.
Kwotę połowową śledzia centralnego przypadającą na dany statek rybacki oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:

gdzie:

KI - oznacza kwotę połowową śledzia centralnego przypadającą na dany statek rybacki w danej kategorii długości,

KPSc - oznacza kwotę połowową śledzia centralnego, o której mowa w § 6 ust. 3 pkt 2

rozporządzenia,

KPSc2 - oznacza dodatkową kwotę połowową śledzia centralnego, o której mowa

w § 10 ust. 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia,

LSa, LSb, LSc, LSd, LSe, LSf LSg - oznaczają odpowiednio liczbę statków rybackich o określonej długości całkowitej, wpisanych do rejestru statków rybackich, ujętych w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f lub g,

wspa, wspb, wspc, wspd, wspe, wspf wspg - oznaczają odpowiednio współczynniki podziału dla statków rybackich, ujętych

w tabeli określonej w ust. 1 w kategorii a, b, c, d, e, f lub g,

wsp(a)...(g) - oznacza odpowiedni współczynnik podziału śledzia centralnego przypadający

na dany statek rybacki w danej kategorii długości statku rybackiego, ujętej w tabeli określonej w ust. 1.

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
3 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 70, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 351 z 21.12.2013, str. 1).1
4 § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
5 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1, z późn. zm. oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1, z późn. zm.).
6 § 2 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
7 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.

8 § 3a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
9 § 3a ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2021 r.
10 § 3a ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2021 r.
11 § 3a ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2021 r.
12 § 3a ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2021 r.
13 § 3a ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2021 r.
14 § 3a ust. 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2021 r.
15 § 3a ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2021 r.
16 § 3a ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
17 § 4 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.

18 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1, z późn. zm. oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1, z późn. zm.).
19 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1, z późn. zm. oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1, z późn. zm.).
20 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1, z późn. zm. oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1, z późn. zm.).
21 § 5 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
22 § 5 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
23 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
24 § 5 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
25 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
26 § 6 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
27 § 6 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
28 § 6 ust. 3 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.

29 § 6 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
30 § 6 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
31 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
32 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1434/98 i uchylającego rozporządzenie (WE) 88/98 (Dz. Urz. UE L 349 z 31.12.2005, str. 1, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2007, str. 1, Dz. Urz. UE L 199 z 31.07.2010, str. 4, Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, str. 34, Dz. Urz. UE L 133 z 29.05.2015, str. 1, z późn. zm. oraz Dz. Urz. UE L 191 z 15.07.2016, str. 1, z późn. zm.).
33 § 9 ust. 1 część wspóona zmieniona przez § 1 pkt 7 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
34 § 9 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
35 § 9 ust. 1a pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
36 § 9 ust. 1a pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 stycznia 2021 r.
37 § 9 ust. 1a pkt 3 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
38 § 9 ust. 1a pkt 4 dodany przez § 1 pkt 7 lit. b tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
39 § 9 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
40 § 10 ust. 1 pkt 1 uchylony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
41 § 10 ust. 1 pkt 4 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. a rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
42 § 10 ust. 1 pkt 5 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 8 lit. b rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
43 § 10a dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
44 § 10a ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
45 § 10a ust. 2 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 grudnia 2020 r.
46 § 10b dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
47 § 10b ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
48 § 10c dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
49 § 10d dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
50 § 14 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
51 § 15 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
52 § 15 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
53 § 15 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. c rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
54 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz. U. poz. 1486, z 2016 r. poz. 2168 oraz z 2017 r. poz. 2436), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 1 pkt 21 lit. a ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2340).
55 Załącznik nr 1 uchylony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
56 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
57 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 70, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 351 z 21.12.2013, str. 1)
58 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
59 Podobszary Morza Bałtyckiego zostały określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 70, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 351 z 21.12.2013, str. 1).",.