Art. 51. - [Pomniejszenie indywidualnych kwot połowowych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  51.  [Pomniejszenie indywidualnych kwot połowowych]
1. 
Indywidualną kwotę połowową wnioskowanego gatunku organizmów morskich pomniejsza się w przypadku niewykorzystania przez armatora statku rybackiego co najmniej części indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku możliwej do wykorzystania przez tego armatora w poszczególnych latach, w okresie 2 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
2. 
Pomniejszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się odliczając od indywidualnej kwoty połowowej gatunku organizmów morskich, która ma zostać przyznana temu armatorowi na dany rok kalendarzowy, wyrażoną w procentach średnią wielkość indywidualnej kwoty połowowej tego gatunku niewykorzystanej w 2 kolejnych latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego.
3. 
Wykorzystanie przez armatorów statków rybackich przyznanych im w specjalnych zezwoleniach połowowych indywidualnych kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich odbywa się w drodze:
1)
odłowienia kwot połowowych otrzymanych w ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dodatkowych kwot połowowych;
2)
rezygnacji, o której mowa w art. 52 ust. 1;
3)
przekazania kwoty połowowej, o którym mowa w art. 53, na inny statek tego samego armatora;
3a)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach przekazania, o którym mowa w art. 53;
3b)
wymiany kwoty połowowej, o której mowa w art. 53a;
3c)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach wymiany, o której mowa w art. 53a;
4)
przekazania kwoty połowowej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa w art. 54;
4a)
odłowienia kwoty połowowej otrzymanej w ramach wymiany międzynarodowej, o której mowa w art. 54;
5)
(uchylony).