§ 10a. - Szczegółowy sposób podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.370

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 grudnia 2021 r.
§  10a.  43
1. 
Dodatkowa kwota połowowa dorsza zachodniego lub dorsza wschodniego przysługuje armatorowi statku rybackiego, któremu w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym na dany rok kalendarzowy na ten statek przyznano kwotę połowową odpowiednio dorsza zachodniego lub dorsza wschodniego, jeżeli:
1)
ogólna kwota połowowa danego gatunku nie została wykorzystana w 50% do dnia 30 marca danego roku kalendarzowego oraz w 80% na dzień przyznawania dodatkowej kwoty połowowej danego gatunku;
2) 44
 do dnia złożenia wniosku o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej armator odłowił co najmniej 80% kwoty połowowej danego gatunku określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy.
2.  45
 (uchylony).
3. 
Armatorowi statku rybackiego przyznaje się dodatkową kwotę połowową dorsza zachodniego lub dorsza wschodniego w wysokości określonej we wniosku o przyznanie tej kwoty, nie więcej jednak niż w wysokości określonej w specjalnym zezwoleniu połowowym wydanym po raz pierwszy temu armatorowi na dany statek rybacki na dany rok kalendarzowy, ustalonej dla długości całkowitej tego statku w danym przedziale długości całkowitej, określonym odpowiednio w § 3 lub § 3a ust. 1.
43 § 10a dodany przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2492) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 grudnia 2019 r.
44 § 10a ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2339) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 grudnia 2021 r.
45 § 10a ust. 2 uchylony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2284) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 grudnia 2020 r.