Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.6

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 31 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 277 i 285) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych (Dz. U. poz. 370 i 2492 oraz z 2020 r. poz. 2284) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3a w ust. 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

"1) od 8 m do 9,99 m - nie może wynieść więcej niż 250 kg na jeden statek rybacki;

2) od 10 m do 11,99 m - nie może wynieść więcej niż 300 kg na jeden statek rybacki;

3) od 12 m do 14,99 m - nie może wynieść więcej niż 400 kg na jeden statek rybacki;

4) od 15 m do 18,49 m - nie może wynieść więcej niż 400 kg na jeden statek rybacki;

5) od 18,50 m do 20,49 m - nie może wynieść więcej niż 400 kg na jeden statek rybacki;

6) od 20,50 m do 25,49 m - nie może wynieść więcej niż 350 kg na jeden statek rybacki;

7) powyżej 25,49 m - nie może wynieść więcej niż 350 kg na jeden statek rybacki.";

2)
w § 9 w ust. 1a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 150 kg dorsza wschodniego - wyłącznie jako przyłów.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1721 i 1928).