Art. 35a. - [Stosowanie do postępowania w sprawie wydania licencji przepisów k.p.a. o postępowaniu uproszczonym; wyłączenie stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  35a.  [Stosowanie do postępowania w sprawie wydania licencji przepisów k.p.a. o postępowaniu uproszczonym; wyłączenie stosowania przepisów o milczącym załatwieniu sprawy]
1. 
Do postępowania w sprawie wydania licencji stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).
2. 
Do postępowania w sprawie wydania licencji nie stosuje się przepisów działu II rozdziału 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.