Art. 73. - [Realizacja programów krajowych] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  73.  [Realizacja programów krajowych]
1. 
Realizację:
1)
programu krajowego, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 199/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa (Dz. Urz. UE L 60 z 05.03.2008, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "programem krajowym", oraz
2)
programu monitorowania przypadkowych połowów waleni, o którym mowa w rozporządzeniu nr 812/2004

- minister właściwy do spraw rybołówstwa powierza państwowemu instytutowi badawczemu albo instytutowi naukowemu prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe w zakresie WPR, który posiada warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do zbierania i zarządzania danymi w zakresie WPR.

2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa wskaże, w drodze rozporządzenia, instytut, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do zbierania i zarządzania danymi w zakresie WPR.
3. 
Instytut wskazany zgodnie z ust. 2 pełni rolę korespondenta krajowego, o którym mowa w art. 25 ust. 4 rozporządzenia nr 1380/2013.
4. 
Programy, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.