Art. 43. - [Zawieszenie i cofnięcie specjalnego zezwolenia połowowego] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  43.  [Zawieszenie i cofnięcie specjalnego zezwolenia połowowego]
1. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, zawiesza je, w drodze decyzji, w przypadku:
1)
stosowania na statku rybackim narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na danym obszarze zabronione - na okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie lub
2)
gdy w okresie 6 miesięcy została dwukrotnie wydana armatorowi decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za poważne naruszenie przepisów o rybołówstwie komercyjnym - na okres 8 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie, lub
3)
gdy zawieszona została licencja - na okres jej zawieszenia.
2. 
Organ, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, cofa je, w drodze decyzji, w przypadku:
1)
wpisania statku rybackiego do wspólnotowego wykazu statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008;
2)
wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego, o której mowa w art. 19 ust. 1;
3)
gdy specjalne zezwolenie połowowe zostało zawieszone na okres uniemożliwiający wykorzystanie indywidualnej kwoty połowowej w okresie, na który kwota ta została przyznana.
3. 
Decyzjom, o których mowa w ust. 1 i 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4. 
Indywidualne kwoty połowowe, pozostałe po wydaniu decyzji w sprawie cofnięcia specjalnego zezwolenia połowowego, pozostają w dyspozycji armatora, jeżeli wycofanie statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego nastąpiło na wniosek armatora statku rybackiego albo z urzędu w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. b albo c. Przepisy art. 53 stosuje się odpowiednio.