Rozdział 8 - System zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  8

System zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego jest właściwy w sprawach wyrażania zgody na:

1)
wejście do portu wyznaczonego do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych statku rybackiego:
a)
o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz
b)
znajdującego się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, zwanego dalej "statkiem NNN";
2)
zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenia innych usług na rzecz statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN;
3)
wymianę załogi statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN;
4)
wejście do portu statku NNN w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11 rozporządzenia nr 1005/2008.
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa wyznacza, w drodze rozporządzenia, porty do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, mając na względzie zapewnienie sprawnej kontroli produktów rybołówstwa oraz prawidłowe wykonanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących kontroli produktów rybołówstwa.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Komisji Europejskiej wykaz portów wyznaczonych zgodnie z ust. 1 oraz jego aktualizacje.
1. 
Kapitan portu informuje niezwłocznie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o otrzymanym zgłoszeniu zamiaru wejścia do portu statku NNN.
2. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego odmawia udzielenia zgody na wejście do portu lub korzystanie z usług portowych, prowadzenie operacji wyładunku lub przeładunku, lub zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenie innych usług na rzecz statku rybackiego lub wymianę załogi:
1)
statkom NNN o polskiej przynależności - jeżeli portem wejścia nie jest port macierzysty tego statku;
2)
statkom NNN innym niż statki NNN, o których mowa w pkt 1;
3)
statkowi rybackiemu o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej - jeżeli portem wejścia nie jest port wyznaczony do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jeżeli statek rybacki znajduje się w niebezpieczeństwie oraz w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11 rozporządzenia nr 1005/2008.
4. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje kapitana portu oraz kapitana statku rybackiego o odmowie udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2.
1. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje granicznego lekarza weterynarii i naczelnika urzędu celno-skarbowego, właściwego ze względu na miejsce położenia portu, o wejściu do tego portu statku rybackiego o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz statku NNN.
2. 
W przypadku określonym w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wydaje niezwłocznie, w drodze decyzji, zgodę na całkowity lub częściowy wyładunek produktów rybołówstwa i przesyła kopię tej decyzji naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, produkty rybołówstwa pozostają pod dozorem celnym.
4. 
Jeżeli w terminie 14 dni od zakończenia wyładunku proces sprawdzania lub weryfikacji, o którym mowa w art. 7 ust. 3 rozporządzenia nr 1005/2008, nie został zakończony, Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego przekazuje informację o tym do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce położenia portu wyładunku.