Art. 18. - [Odmowa dokonania zmiany wpisu w rejestrze] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  18.  [Odmowa dokonania zmiany wpisu w rejestrze]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania zmiany wpisu w rejestrze, gdy:

1)
zmiana wpisu dotyczy:
a)
zwiększenia zdolności połowowej statku rybackiego - jeżeli na dzień złożenia wniosku właściciel statku rybackiego nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową,
b)
ponownego wprowadzenia statku rybackiego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego, jeżeli:
właściciel statku nie dysponuje odpowiednią indywidualną zdolnością połowową,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w ramach indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku gdy zmiana wpisu dotyczy statku rybackiego wprowadzanego do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3,
statek został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW,
statek ma być wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m,
c)
wycofania statku rybackiego z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej - jeżeli właściciel tego statku zwiększył zdolność połowową statku z wykorzystaniem dodatkowej zdolności połowowej w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji w sprawie dokonania zmiany w rejestrze w zakresie zwiększenia zdolności połowowej statku w ramach przyznanej dodatkowej zdolności połowowej,
d)
narzędzi połowowych ciągnionych - w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej do 12 m, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, w terminie 5 lat od dnia dokonania wpisu w rejestrze związanego z wydaniem decyzji o przyznaniu tej zdolności połowowej,
e)
wprowadzenia statku rybackiego do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1:
pkt 1, jeżeli długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW lub
pkt 2, jeżeli długość całkowita tego statku przekracza 12 m;
2)
przedmiotem zmiany wpisu dotyczącego modernizacji statku rybackiego nie będzie, w przypadku statku rybackiego o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW, zwiększenie długości statku do co najmniej 5 m lub mocy silnika głównego do co najmniej 15 kW;
3)
przedmiotem zmiany wpisu będzie, w przypadku statku rybackiego znajdującego się w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, zwiększenie długości całkowitej tego statku powyżej 12 m;
4)
(uchylony).