Art. 30. - [Przekazanie indywidualnej zdolności połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  30.  [Przekazanie indywidualnej zdolności połowowej]
1. 
Właściciel statku rybackiego może przekazać całość albo część indywidualnej zdolności połowowej właścicielowi innego statku rybackiego.
2. 
Przekazanie indywidualnej zdolności połowowej, o której mowa w ust. 1, następuje po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa, w drodze decyzji, wydawanej na wspólny wniosek właścicieli, o których mowa w ust. 1.
3. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres właścicieli statków rybackich biorących udział w przekazaniu;
2)
oznakę rybacką statku rybackiego, z którego pochodzi przekazywana zdolność połowowa;
3)
wielkość zdolności połowowej, która ma zostać przekazana.
3a. 
Wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej składa się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa w przypadku gdy:
1)
podmiot zainteresowany przyjęciem indywidualnej zdolności połowowej nie jest właścicielem statku rybackiego - pozostawia wniosek w sprawie przekazania indywidualnej zdolności połowowej bez rozpoznania;
2)
właściciel statku rybackiego przekazujący daną wielkość indywidualnej zdolności połowowej nie dysponuje zdolnością wystarczającą do przekazania - odmawia, w drodze decyzji, wydania zgody, o której mowa w ust. 2.