Art. 77. - [Wejście do portu statku prowadzącego połowy nielegalnie] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  77.  [Wejście do portu statku prowadzącego połowy nielegalnie]
1. 
Kapitan portu informuje niezwłocznie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego o otrzymanym zgłoszeniu zamiaru wejścia do portu statku NNN.
2. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego odmawia udzielenia zgody na wejście do portu lub korzystanie z usług portowych, prowadzenie operacji wyładunku lub przeładunku, lub zaopatrywanie w prowiant i w paliwo oraz świadczenie innych usług na rzecz statku rybackiego lub wymianę załogi:
1)
statkom NNN o polskiej przynależności - jeżeli portem wejścia nie jest port macierzysty tego statku;
2)
statkom NNN innym niż statki NNN, o których mowa w pkt 1;
3)
statkowi rybackiemu o obcej przynależności innej niż przynależność do państwa członkowskiego Unii Europejskiej - jeżeli portem wejścia nie jest port wyznaczony do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych.
3. 
Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku wystąpienia siły wyższej lub jeżeli statek rybacki znajduje się w niebezpieczeństwie oraz w przypadku, o którym mowa w art. 37 pkt 11 rozporządzenia nr 1005/2008.
4. 
Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego niezwłocznie informuje kapitana portu oraz kapitana statku rybackiego o odmowie udzielenia zgody, o której mowa w ust. 2.