Art. 76. - [Porty do prowadzenia wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  76.  [Porty do prowadzenia wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa]
1. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa wyznacza, w drodze rozporządzenia, porty do prowadzenia operacji wyładunku lub przeładunku produktów rybołówstwa i świadczenia usług portowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008, mając na względzie zapewnienie sprawnej kontroli produktów rybołówstwa oraz prawidłowe wykonanie przepisów Unii Europejskiej dotyczących kontroli produktów rybołówstwa.
2. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa przekazuje Komisji Europejskiej wykaz portów wyznaczonych zgodnie z ust. 1 oraz jego aktualizacje.