Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Rybołówstwo komercyjne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być wykonywane przez armatora, którego siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na tym terytorium, wyłącznie statkami o polskiej przynależności w rozumieniu art. 10 § 1 Kodeksu morskiego.

1. 
Rybołówstwo komercyjne może być wykonywane przez armatora, o którym mowa w art. 7, przy użyciu statku wpisanego do rejestru statków rybackich, zwanego dalej "statkiem rybackim", na który:
1)
została wydana licencja;
2)
zostało wydane specjalne zezwolenie połowowe.
2. 
Armator statku rybackiego, o którym mowa w ust. 1, może wykonywać rybołówstwo komercyjne bez użycia tego statku, w przypadku prowadzenia połowów spod lodu w ramach wydanego na ten statek specjalnego zezwolenia połowowego.
1. 
Wyodrębnia się następujące segmenty floty obejmujące statki rybackie, przy użyciu których prowadzi się rybołówstwo komercyjne:
1)
na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej, o długości całkowitej nie mniejszej niż 5 m;
2)
na obszarach, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz na obszarach na północ od granicy między wodami morskimi a wodami śródlądowymi wyznaczonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 - o długości całkowitej do 12,00 m;
3)
na obszarach morskich innych niż wymienione w pkt 1 i 2.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, podsegmenty w ramach segmentów floty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 lub pkt 3, uwzględniając długość całkowitą statków rybackich lub zdolność połowową statków rybackich lub parametry techniczne statków rybackich lub rodzaj wykonywanego przy ich użyciu rybołówstwa komercyjnego, mając na uwadze dostosowanie floty do dostępnych możliwości połowowych, a także racjonalną i zrównoważoną eksploatację żywych zasobów morza.

Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w zakresie nieobjętym przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej polityki rybołówstwa, zwanej dalej "WPR", określi, w drodze rozporządzenia, w odniesieniu do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2:

1)
wymiary i okresy ochronne organizmów morskich lub
2)
obszary wyłączone z wykonywania tego rybołówstwa na stałe lub na czas określony, lub
3)
szczegółowe warunki wykonywania tego rybołówstwa, w tym:
a)
rodzaj, liczbę i konstrukcję narzędzi połowowych, które mogą być używane,
b)
rodzaj i liczbę narzędzi połowowych, które mogą być wystawiane jednocześnie na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub 2,
c)
sposób prowadzenia połowów,
d)
sposób postępowania w przypadku połowu oznakowanych ryb pochodzących z zarybiania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej,
e)
wielkość dopuszczalnego przyłowu oraz gatunki organizmów morskich, których przyłów podlega obowiązkowi zgłoszenia do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego,
f)
szczegółowy sposób oznakowania narzędzi połowowych,
g)
miejsca i czas dokonywania wyładunku określonych gatunków organizmów morskich

- mając na względzie efektywne wykorzystywanie narzędzi połowowych oraz ochronę żywych zasobów morza.

(uchylony).

Zabrania się:

1)
prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego gatunku organizmów morskich:
a)
którego ogólna kwota połowowa została wyczerpana,
b)
dla którego został wprowadzony zakaz połowów,
c)
którego wspólna kwota połowowa została wyczerpana;
2)
wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
narzędziami połowowymi, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na określonym obszarze zabronione,
b)
organizmów morskich:
które nie przekroczyły ustanowionych dla nich wymiarów ochronnych,
które znajdują się w ustanowionych dla nich okresach ochronnych,
gatunku, dla którego został wprowadzony zakaz połowów ukierunkowanych lub zakaz połowów w danym okresie lub na danym obszarze,
c)
na obszarach wyłączonych z wykonywania rybołówstwa komercyjnego,
d)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, statkiem rybackim o długości całkowitej przekraczającej 12 m,
e)
na obszarach, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, statkiem rybackim o długości całkowitej mniejszej niż 5 m lub mocy silnika głównego mniejszej niż 15 kW,
f)
bez zgody ministra właściwego do spraw rybołówstwa, o której mowa w art. 69 ust. 8;
3)
podczas prowadzenia połowów w ramach wykonywania rybołówstwa komercyjnego:
a)
wyładowywania na ląd, wprowadzania do obrotu, magazynowania, transportu lub przeładunku w morzu organizmów morskich złowionych z naruszeniem przepisów o rybołówstwie morskim,
b)
wydawania lub wystawiania nieoznakowanych narzędzi połowowych;
4)
przyłowu gatunku organizmów morskich, którego wyodrębniona na podstawie art. 44 ust. 3 kwota połowowa została wyczerpana.