Art. 35. - [Odmowa wydania licencji połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  35.  [Odmowa wydania licencji połowowej]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, wydania licencji w przypadku:

1)
gdy statek, którego dotyczy wniosek, nie jest wpisany do rejestru;
2)
gdy uprzednio w odniesieniu do statku rybackiego, którego dotyczy wniosek, cofnięto licencję na podstawie art. 129 ust. 2 rozporządzenia nr 404/2011;
3)
gdy została wydana decyzja o uznaniu danego statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego oraz statek ten nie został ponownie wprowadzony do wykonywania rybołówstwa komercyjnego;
4)
odmowy dokonania zmiany wpisu w rejestrze na podstawie art. 18.