Art. 15. - [Odmowa wpisu statku do rejestru] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  15.  [Odmowa wpisu statku do rejestru]

Minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia dokonania wpisu statku do rejestru, jeżeli:

1)
wpis spowodowałby przekroczenie indywidualnej zdolności połowowej, którą dysponuje właściciel tego statku lub
2)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w ramach zdolności połowowej, o której mowa w art. 22 ust. 2 pkt 3, z wyłączeniem przypadku, gdy wpis dotyczy statku, który miałby zostać wpisany do segmentu floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3, lub
3)
(uchylony);
4)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru, a statek ten został uprzednio wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego z zastosowaniem pomocy publicznej z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej, zwanej dalej "pomocą publiczną", lub
5)
właściciel tego statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, a długość całkowita tego statku jest mniejsza niż 5 m lub moc silnika głównego tego statku wynosi mniej niż 15 kW, lub
6)
właściciel statku złożył wniosek o jego wpis do rejestru w segmencie floty, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2, a długość całkowita tego statku przekracza 12 m, lub
7)
statek ten znajduje się we wspólnotowym wykazie statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane, o którym mowa w art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 1005/2008.