Art. 29. - [Obowiązki po przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej] - Rybołówstwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.475 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 marca 2023 r.
Art.  29.  [Obowiązki po przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej]
1. 
W terminie 5 lat od dnia dokonania zmiany wpisu w rejestrze związanej z wydaniem decyzji o przyznaniu dodatkowej zdolności połowowej właściciel statku rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, nie może:
1)
zmniejszyć zdolności połowowej tego statku;
2)
wprowadzić w miejsce tego statku, statku rybackiego o mniejszej zdolności połowowej;
3)
prowadzić połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych - w przypadku statku rybackiego, na który przyznano dodatkową zdolność połowową, o której mowa w art. 24 ust. 2.
2. 
W przypadku naruszenia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, minister właściwy do spraw rybołówstwa cofa, w drodze decyzji, przyznaną dodatkową zdolność połowową w wielkości, o której mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 albo 2, jednak nie więcej niż do wysokości przyznanej dodatkowej zdolności połowowej.